Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Missbruk och beroende

När ska du kontakta socialtjänsten?

Om du är orolig över att du använder droger och alkohol, om du tycker att du spelar för mycket eller om du anser att din sociala situation är ohållbar kan du kontakta oss.

Är du orolig för någon i din omgivning på grund av alkohol, droger, spel- eller annan problematik kan du också anmäla din oro till oss.

Kontakten med oss sker via Kundcenter

Som anhörig kan du få stöd för egen del genom att vända dig till Kundcenter (Nexus för vuxna) eller Fjärilen (för barn och deras föräldrar).

Vad händer när du kontaktar oss?

Kundcenter skickar dina uppgifter till Team Vuxen och en socialsekreterare i teamet kontaktar dig.

Du erbjuds ett inledande samtal där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Du får information om vilket stöd socialförvaltningen kan erbjuda dig. Om du önskar fortsatt stöd via oss inleds en utredning av socialsekreteraren.

Hur går en utredning till?

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI. Du får svara på frågor om alkohol och droger, hälsa, utbildning/arbete, familj med mera. Utredningen sammanställs skriftligt och du får ett beslut.

Om du har behov av sjukvårdsinsatser är vi skyldiga att erbjuda dig en samordnad plan med landstinget, SIP. Ibland behövs även samverkan med andra instanser.

Vad kan jag få för hjälp?

Stödinsats/behandling får du utifrån dina behov, enligt Socialtjänstlagen och Östersunds kommuns riktlinjer. Resultatet av ASI-intervjun är grunden till din vårdplan som du upprättar tillsammans med din socialsekreterare.

Stödinsatser som du bland annat kan erbjudas är stödboende, sysselsättning och behandling i öppenvård, kontaktperson och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Vem får veta att du har kontakt med oss?

Ingen! Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig. Du kan lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Anmälningsplikt som följer av lag eller förordning bryter sekretessen (exempelvis Lex Sarah eller barn som far illa).

Läs mer om Sekretess

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut?

Om du har fått avslag på din ansökan
eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut
så har du rätt att överklaga beslutet.

Läs mer om att Överklaga ett beslut

Broschyrens försättsblad

Mer information

Så funkar vården inom missbruk- och beroendevårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en informationsbroschyr från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Se också rubrikerna här i vänsterspalten och snabblänkarna till höger!

Publicerat:

2015-06-01

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00