Olovligt byggande, svartbygge

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om regler när du ska bygga och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga. Här hittar du information om vad som gäller vid olovligt byggande, olovlig rivning och olovlig markåtgärd. Olovliga byggen kallas ofta för svartbyggen.

Det är plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen som styr vad man måste söka bygg-, mark- eller rivningslov för, och vilka åtgärder man måste anmäla till kommunen.

Den som inte följer lagen gör sig skyldig till olovligt byggande, ofta kallat svartbygge.

Byggsanktionsavgifter

Om du byggt något utan lov kan du i vissa fall söka och få bygglov i efterhand. Din bygglovsansökan prövas då som vanligt. Men du kan också bli tvungen att betala en straffavgift, en så kallad sanktionsavgift, utöver den vanliga avgiften för bygglovet.

Om du byggt något utan lov och du inte kan få bygglov för det i efterhand kan du bli skyldig att riva det du byggt. Även då kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Avgiftens storlek bestäms av vilken åtgärd det handlar om. Du kan behöva betala en sanktionsavgift även om du handlat i god tro eller varit oaktsam.

Sanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen och grundar sig på prisbasbeloppet. Avgifterna räknas fram i varje enskilt fall. Ett beslut om sanktionsavgift går att överklaga.

Läs mer om att överklaga beslut inom byggområdet

Exempel på olovligt byggande

Du gör dig skyldig till överträdelse av plan- och bygglagen, och kan bli skyldig att betala sanktionsavgift, om du till exempel:

 • Utan att ha fått bygglov byggt något nytt, eller gjort en om- eller tillbyggnad som enligt lagen kräver bygglov.
 • Utan lov gjort en åtgärd som kräver marklov (schaktning, fyllning, trädfällning).
 • Utan lov rivit en byggnad som kräver rivningslov.
 • Inte sökt bygglov för ändrad användning.
 • Inte sökt bygglov för skylt som kräver bygglov.
 • Inte anmält en åtgärd som är anmälningspliktig.
 • Påbörjat byggnadsarbeten innan man fått startbesked.
 • Tagit byggnaden eller byggnadsdelen i bruk (börjat använda) innan man fått slutbesked.

Anmäla misstänkt svartbygge

Om du ser en nybyggnad, tillbyggnad eller annan åtgärd som du misstänker är ett svartbygge kan du anmäla det till oss. Det gäller även markåtgärder som schaktning och fyllning, eller misstanke om att något rivits utan rivningslov.

För att göra en anmälan om misstänkt olovligt byggande kontaktar du vårt kundcenter, på telefonnummer 063-14 30 00.

Du får vara anonym om du vill, tänk då på att inte presentera dig när du kontaktar kundcenter. Om du väljer att vara anonym kommer vi inte kunna återkoppla till dig om hur det går i ärendet.

Ju mer information du kan ge oss om det misstänkta svartbygget, desto bättre är det.

Vi vill till exempel ha information om:

 • Var byggnaden eller åtgärden gjorts (adress eller fastighetsbeteckning).
 • När det byggdes eller när åtgärden gjordes.
 • En utförlig beskrivning av det misstänkta svartbygget, gärna med ungefärliga mått och placering på tomten och liknande.
 • Om du har bilder eller karta är det också bra.

Kommunens plan- och byggavdelning utreder sedan ärendet och om du vill kan vi kontakta dig för att meddela att vi tagit ett beslut. Har du valt att vara anonym i din anmälan kan vi inte meddela dig när vi tagit ett beslut.

Hur hanterar kommunen olovligt byggande?

När vi genom vårt ordinarie tillsynsarbete hittar något som vi misstänker är svartbygge eller får tips från allmänheten tittar vi först på om åtgärden eller byggnaden är lov- eller anmälningspliktig. Är den inte det så avskriver vi ärendet.

Om åtgärden eller byggnaden är lov- eller anmälningspliktig undersöker vi om det finns något bygglov beviljat. Gör det inte det tar vi kontakt med fastighetsägaren och ger denne, eller tomträttshavaren, en chans att förklara vad som hänt.

I vissa fall kan vi bedöma att det är möjligt att bevilja bygglov i efterhand och i så fall uppmanar vi också fastighetsägaren att skicka in en ansökan om lov till oss omgående. Då sker en vanlig bygglovsprövning där sakägare får komma till tals.

Om vi beviljar lov i efterhand kommer, förutom den ordinarie bygglovskostnaden, även ytterligare kostnader tillkomma i form av sanktionsavgifter.

Om vi bedömer att vi inte kommer att kunna bevilja bygglov i efterhand måste den som äger fastigheten, eller har tomträtt, återställa det byggda till ursprungligt skick, till exempel genom att riva det som byggts. Man kan också bli tvungen att betala sanktionsavgift.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-09