ምስ Östersunds kommun ተራኸብ

Entrén till Östersunds kommuns kundcenter

እቲ ኣብ Rådhuset ኣብ ውሽጢ Östersund ዝርከብ ናብ Kundcenter ናይ ምምሕዳር ከተማ Östersund መእተዊ በሪ።

ናባና ብምምጻእ፣ ብምድዋል ወይ ብምጽሓፍ ምስ Östersunds kommun ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ምስትራኸበና፣ ናብ ናይ ዓሚል ኣገልግሎትና ክንመርሓካ ኢና። ናይ ዓሚል ኣገልግሎትና Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ተባሂሊ ይጽዋዕ።

ኣብ Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት (ኣማኸርቲ ምምሕዳር ከተማ) ተባሂሎም ይጽውዑ። እቲ ምምሕዳር ከተማ ዘመሓድሮ ትመብዛሕትኡ ከባቢታት ሓገዝን ንሕቶታት መልሲ ክህቡ ይኽእሉ እዮም።

Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ 08.00-17.00 ከምኡውን ዓርቢ ካብ 08.00-16.00 ክፉት እዩ።

ንዓና ብምብጻሕ

Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ኣብ Rådhusgatan 21 ናይ ከተማ ኣዳራሽ (Rådhuset) ዝተደኮነ እዩ።

ኣብ Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ቅጥዕታት ንምምላእ፣ ናይ ሓበሬታ ንዋት ንምርካብ ወይ ንልሙዳት ሕቶታት መልስታት ንምርካብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ሓበሬታ ክጥትደሊ ወይ ናይ ኤሌክትሮኒክ ኣገልግሎታትና ክትጥቀም ኮምፒዩተር ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

Receptionen till kommunens kundcenter på Rådhuset i Östersund.

ናይቲ ምምሕዳር ከተማ Kundcenter (ማእከል ዓማዊል) ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ከተማ (Rådhuset) ኣብ Östersund።

ደውለልና

ናይ ተሌፎን ቁጽርና 063-14 30 00 እዩ።

ክትድውለልና እንከለኻ ብቋንቋ ሽወደን ሓበሬታ ዘንብብ ድምጺ ክትሰምዕ ኢኻ። እንተድኣ 8 ጠዊቕካ እቲ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ ክትሰምዖ ኢኻ። እንታይ ክትሓትት ከምዝደለኻ ምርኩዝ ብምግባር እቲ ድምጺ መልጎም ክትጸቅጥ ክሓተካ እዩ።

እንተድኣ ንሕቶኻ ትኽክለኛ መልጎም ኣየናይ ምዃኑ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ክትጽበይ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ክትህሉ መታን ናብቲ ናይ መጀመሪያ kommunvägledare ክትኣቱ ኢኻ።

እቶም ሓሙሽተ ክትመርጽም እትኽእል ቁጽርታት፥

  1. ”Socialt stöd och omsorg” – ክንክን ዓበይትን ወይ ስንኩላንን፣ ማሕበራዊ ሓገዝ (försörjningsstöd) ወይ ማሕበራዊ ደገፍን ክንክንን ዝምልከቱ ካልኦት ሕቶታትን ዝምልከቱ ሕቶታት።
  2. ”Skola, förskola och vuxenutbildning” – ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ፣ መዋእለ ህጻናት፣ ንጥፈታት ምዝንጋዕ ወይ ናይ ዓበይቲ ቤት ትምህርትን ክመኡውን SFI ዝምልከት።
  3. ”Fastigheter, byggande, gator och miljö” – ብዛዕባ ህንጻ፣ ጎደናታትን ትራፊክን፣ ማይን ሽቓቕን ወይ ከባቢያዊ ጸገማት ዝምልከት ሕቶታት።
  4. ”Kultur, fritid, anställning, politik och inflyttarfrågor” – ናብ Östersund ንምንቅስቃስ፣ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ፖሊሲታት ወይ ባህልን ናይ ምዝንጋዕ ጸገማትን ዝምልከት ሕቶታት ኣሎካ
  5. ”Företag” – እንተድኣ ስራሕ ሃልዩካ ወይ ብዛዕባ ንግድን ኢንዱስትርን ሕቶታት ሃልዩካ ኮይኑ እዚ ምረጽ።

ናብና ንምጽሓፍ

ናባና ብሰለሰተ መንገድታት፣ ብኢ-ሜይል፣ ደብዳቤ ወይ ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ቅጥዒ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ።

ናባና ክትጽሕፍ እንከሎኻ እንታይ ክትፈልጥ ከምዝደለኻ ወይ ንዓና ክትብለና ትደሊ ብንጹር ክትገጾ እንተኽኢልካ ጽቡቕ እዩ። ሕቶኻ ንቤት ትምህርቲ ዝምልከት እንተኾይኑ፣ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ከም ምኳኑ፣ እንተድኣ ዝተፈጸመ ወይ ተመሳሳሊ ነገር ዝምልከት ኮይኑ ክትገልጽ ኣሎካ፣ ድሕሪኡ ኣበይን መዓስን ከምዝኾነ እንተገሊጽካ ጽቡቕ እዩ።

መልሲ ክንህበካ ትደሊ እንተኾይንካ፣ ከመይ ጌርና ክንረኽበካ ከምንኽእል ክትገልጽ ኣሎካ።

እንተድኣ ዘይደሊኻ ሽም ኣልቦ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ናብ Östersunds kommun ኢሜይል ንምጽሓፍ

ኢሜይል ናባና ክትሰድድ እንተደሊኻ፣ ናብዚ ኣድራሻ kundcenter@ostersund.seጽሓፍ።

ናብ Östersunds kommun ደብዳቤ ንምጽሓፍ

ተራ ደብዳቤ ናባና ክትልእኽ እንተደሊኻ፣ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትልእኾ ኣለካ፥

Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund

Illustration över Rådhuset och tillhörande byggnader. En pil visar ingången till kundcenter

ከምኡውን ደብዳቤኻ ኣብ ናይቲ ከተማ ኣዳርሽ (Rådhuset) ዝርከብ Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ኣብ ዝዕጸውሉ ግዜ ደብዳቤ ምሳና ክትገድፍ እንተደሊኻ፣ ኣብ ናይ ደብዳቤ ሳንዱቕና ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣቲ ናይ ደብዳቤ ሳንዱቕ፣ ኣብቲ ስእሊ የማናይ ከም ”Ingång från baksidan” ምልክት ተጌሩሉ፣ ኣብ ድሕሪ ናይቲ ከተማ ኣዳራሽ ተደኲኑ ኣሎ

በመርበብ ሓበሬታና ጌርካ ናባና ጽሓፍ

ብናይ መራኸቢ ቅጥዕና ብቀጥታ ክትጽሕፈልና ትኽእል ኢኻ።። እንተድኣ ደሊኻ ፋይላት ክትውስኽ ወይ ኣብቲ ካርታ ውሽጢ ኣብቲ ናይ ዓርኪ ቅጥዒ ዝኾነ ነገር ከተድምቕ ትኽእል ኢኻ።external link, opens in new window

ህጹጽ እንተድኣ ኮይኑ - ናይ ምሸት ወይ ቀዳመ ሰንበት

እንተድኣ ናይ ምሸት ወይ ቀዳመ ሰንበት ኮይኑ እሞ ክሳብ Kundcenter (ማእከል ዓሚል) ዝኽፈት ህጹጽ ግዳይ ኣለካ፣ ክትድውለሎም እትኽእል ዝተፈላለዩ መስመር ሓገዝ ኣለው። ንዝተፈላለዩ ነገራት ዝተፈላለዩ ቁጽርታት ተሌፎን አለው።

ማይን ሽቓቕን

ናይ ማይ ምልሓዂ ወይ ማይካ ዝረግእ ወይ ሕብሪ ዝቕይር ኮይኑ ናብ 063-14 37 00 ደውል።

ብዓመጽ፣ ብቀረባ ዝምድናታት ጎነጽ ወይ ቅጽበታዊ ሓገዝ ዝደልዩ ወልፊ ዘለዎም ዝሳቐዩ ቆልዑ ወይ መንእሰያት

ክሳብ ዝቅጽል ሰሙናት ሓገዝ ክሳብ ትረክብ ክትጽበይ ዘይትኽእል ህጹጽ እንተድኣ ኮይኑ፣ ናብ ፖሊስ (114 14) ወይ ናይ SOS (112) መጠንቀቕታ ደውል።

ኣብ ሓደ ካብቶም ናይ ከተማ ምምሕዳር ህንጻታት ንዘጋጥሙ ጸገማት

ኣብ ብከተማ ምምሕዳር ዝውነን ህንጻ ብርቱዕ ጸገማት እንተጋጢሙካ ናብ 063-14 32 21 ብምድዋል ሓብር።

ኣብ ሓደ ናይ Östersundshem ህንጻታት ትነብር እንተድኣ ሃሊኻ ኮይንካን እሞ ጸገማት የጋጥመካ ሃልዩ፣ ናይ Östersundshem ሓገዝ መስመር ክትራኸብ ኣሎካ።

ናይ ክንክን ሰራሕተኛ – ሓገዝ ኣገልግሎት ገዛን ፍሉይ ምርካብ ገዛን

ኣብ ናይ ገዛ ሓገዝ ጋንታታት ሓደ ሰራሕተኛ ክትረክብ እንተደሊኻ፣ እቲ ቀጥታ ቁጽሪ ናብ ናይ ስራሕ ቦታታቶም ክትድውል ትኽእል ኢኻ።. ክሳብ 22.00 ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ለይቲ ነቲ ናይ ለይቲ ሓለዋ ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

እንተድኣ ክትራኸቦም ደሊኻ ናይ ገዛ ዝምልከት ኣብቲ ናይ ከተማ ምምሕዳር ሰራሕተኛ ሙሉእ መዓልትን ለይትን ዝርከብ ሰራሕተኛ ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሊንክ ጠውቕ እሞ ነቲ ክትድውለሉ እትደሊ ዘለኻ ሽም ገዛ ኣብቲ ናይ መማረጺ (ሜኑ) ላዕለዋይ ጸጋማይ ናይቲ ገጽ ድለዪ።

Was this information helpful?
Sidan uppdaterad 2018-12-05