Publicerad 2020-03-25

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ (coronavirus)

ብዝያዳ ምሉእ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ,ዚ ሓበሬታ ኣኪብና ኣለና ከምኡ ፣ ውን ( länkar ) እዚ länkar ድማ ናብቲ ሓበሬታ ክወስደና አዩ።

Närbild på Coronavirus

ልሙዳት ሕቶታትን መልስታትን

እቶም ቅድሚ-ትምህርትታትን መባእታዊ ቤት ትምህርትታትን ክዕጸው ድዮም?

መልሲ፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ እቶም ቅድሚ-ትምህርትታትን መባእታዊ ቤት ትምህርትታትን ክፉታት እዮም ዘለዉ።

ነቶም ሃገራውያንን ኣውራጃውያንን ናይ ኩነታት ምዕባሌ ብጥንቃቐ ስለንከታተል እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ክቕየር ከምዝኽእል ቁሩባት ኢና። እቲ ኮሙን ኣድላይ ምስዝኸውን ነቶም ንቅድሚ-ትምህርትታትን ንመባእታዊ ቤት ትምህርትታትን ዓጽዩ ትምህርቲ ብማዕዶ ከተግብር ክኽእል ይቀርራረብ ኣሎ።

ናይ ቆልዓን-ናይ ትምህርትን ምምሕዳር ነቶም ናይ መባእታዊ ተመሃሮ ከመይ ገይርካ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ኩነታት ብዝበለጸ ሓደ ጽቡቕ ትምህርቲ ክወሃቡ ብዛዕባ ዝብል ሕቶ ይሰርሕ ኣሎ።

ውላደይ ካብ ቅድሚ-ትምህርቲ ወይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ መዓስ እዩ ኣብ ገዛ ክተርፍ?

መልሲ፡ ንሕና ናይ ህዝባዊ ጥዕና በዓል መዚ መምርሒታት ኢና ንከታተል፡ ንሱ ድማ ነቶም ካብ ምልክት ሕማም ነጻ ዝኾኑ ቆልዑት ናብ ቅድሚ ትምህርቲ ከምኡ’ውን ካብ ምልክት ሕማም ነጻ ዝኾኑ ተመሃሮ ናብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ፡ እዮም እዩ ዝብል ። ብዘየገድስ ኣብ ገዛ ምልክት ሕማም ዘለዎም ሰባት ይሃልዉ፡ እዚ እዩ ዝምልከት።

ምእንቲ እቲ ስግኣት ናይ ላብዕ ምዝርጋሕ ክጎድል፡ እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ፡ ተመሃሮን ሰራሕተኛታትን ነዞም ዝስዕቡ ምልክት ሕማም ከስተውዕሉ ኣለዎም፡

 • ረስኒ
 • ሰዓል
 • ናይ ምስትንፋስ ጸገማት
 • ብተወሳኺ ቀለልቲ ምልክታት ሕማም ቃንዛ ጒረሮ፡ ነድሪ ኣፍንጫን ቃንዛ ጭዋዳን- ቃንዛ መላግቦ ዓጽምን።

ከም’ዚ ዓይነት ምልክት ሕማምት ዘለዎም ቆልዑን ተመሃሮን ኣብ ገዛ ክተርፉ ኣለዎም። እንድሕር እቲ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምልክት ሕማም ኣርእዩ፡ ምእንቲ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ንገዛ ክስደድ ኽከኣል እቲ መምህር ምስ’ቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ርክብ ክገብር እዩ።

ቅድሚ ምሕማምካ ኣብ መገሻ ነየርካ ዲኻ ኣይነበርካን ብዘየገድስ እዞም ለበዋታት ንኹሎም ቆልዑን ተመሃሮን እዮም ዝምልከቱ።

ናብ’ቶም ናይ ኮሙን ናይ ቤት ትምህርቲ ኣዳራሻት ምእታው ክልኩል እዩ እንታይ ማለት እዩ?

መልሲ፡ ናብ’ቶም ናይ ኮሙን ቅድሚ-ትምህርትታት/ናይ ነጻ ግዜ ክበባት/መባእታዊ ቤት ትምህርትታት/ፍሉያት መባእታዊ ቤት ትምህርትታት ናይ ምብጻሕ ኹልኩል እዩ ዘሎ። ዝምልከቶም ሰባት ጥራይ እዮም ኣብ’ቶም ኣዳራሻት ክህልዉ ዝግበኦም። ቆልዑትን ተመሃሮን፡ ዘብጽሑን/ዝወስዱን ኣብ’ቶም ኣዳራሻት ስራሕ ዘካይዱን ሰባት እዮም ከም’ቶም ዝምልከቶም ሰባት ጽብጹባት።

 • ንውላድካ ከምጽእን ከብጽሕን ዝሓሸ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ መን ከምዝኾነ ንስኻ ንኸተዕብይ ሓላፍነት ዘለካ፡ እቲ ዋስኔ ናትካ እዩ ።
 • ኩሎም ካልኦት ሰባት እብ’ቲ ኣዳራሻት ንኸይህልዉ ንዘይተወሰነ እዋን ክልኩላት እዮም። ክሳብ ካልእ ዝውሰን ቤት ትምህርትታትን ክፉታት ክኾኑ እዮም።

እቶም ቤት-መጻሕፍቲኸ ከም ልሙድ ክኽፈቱ ድዮም?

መልሲ፡ እወ፡ እንተ ደኣ እቶም ሃገራውያን መምርሒታት ካልእ ዘይኢሎም እቶም ናይ ኮሙን ቤት-መጻሕፍቲ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ክፉታት እዮም ዘለዉ። እንድሕር ኩነታት ተቐዪሩ ሓበሬታ ኣብዚ ገጽ እዚ ክህልው እዩ።

እቶም መሐምበሲታት ከም ልሙድ ክኽፈቱ ድዮም?

መልሲ፡ እወ፡ ኣብዚ እዋን እዚ ክፉታት እዮም ዘለዉ። እቶም መሐመበሲታት ንዘይተወሰነ እዋን ክፉታት እዩም፡ ክሳብ ካልእ ሃገራዊ መምርሒታት ዝመጽእ።

ካብ ስራሕ ጠጠወ ንኽብል ተሓቢረ/ተሰጕገ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ስራሕ ይደልይ ኣለኹ፡ ኣነ ከመልክቶም ዝኽል ካልኦት ናጻ ናይ ስራሕ ቦታ ኣለውኹም’ዶ?

መልሲ፡ ናይ ኦስተርሹንድ ኮሙን ንሓደ ንነዊሕ ግዜ ዝሓምሙ ወይ ዘብኩሩ ናይ’ዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሕብረተሰብኣዊ ንጥፈታታ ሰራሕተኛታ ኩነታት ሕጂ ይምድብ ኣሎ፡

 • ናይ ቆልዓ ኣልዮትን ቤት ትምህርትን፡ ምእንቲ ንወለዲ ክሰርሑ ኣኽእሎ ክወሃቡ።
 • ኣልዮት ነቶም ፍሉይ ኣድላይነት ዘለዎምን ኣረጋውያን፡ ሓደ ለይትን መዓልትን ዝካይድ ንጥፈት ከምኡ’ውን ክዕጾ ዘይከኣልን።
 • ክሽነ፡ ዓቃብ ህንጻ፡ ጽርየት፡ መጓዓዝያታትን ዝያዳን።

ሓገዝካ የደልየና እዩ። ናይ’ዞም ስራሓት እዚኣቶም ብኤለትሮኒካዊ-ደዳቤና ገይርካ ናይ ስራሕ ተገዳስነት መመልከቲ ግደፍ።

ሓገዝ ክረክብ ይክእል ዶ? እስቤዛ ኣብ ምግባር ከም በዓል መግቢ፣ናይ ጽርየት ዘድልዩና ነገራት፣መድሃኒታት ከመኡ፣ውን ካልእን ነገራት። እዚ ማለት ኣብ ገዛና ኮይና ዝጠለብናዮ እስቤዛ ናብ ገዛና ዘምጸኡልና ማለት እዩ።

ናይ ኦስተርሹንድ ኮሙን ኣብ ናይ ስግኣት ጉጅለ ዘለው ሰባት ናይ ምሽማት ሓገዝ ኣድላይነት ከመልክትሉ ዝኽእሉ ሓደ ናይ ኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎትን ቁጽሪ ስልክን ኣበጊሱ ኣሎ።

እንድሕር ናይ ኤለትሮኒካዊ-ኣገልሎት ክትጥቀም ትኽእል ኾይንካ ከይተሰከፍካ ተጠቐም ብቋንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ ዘሎ። እንድሕር ኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ክትጥቀም ዘይትኽእል ኾይንካ፡ ናብ’ቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቁጽሪ ስልኪ ትድውል።

እንድሕር ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብ ኾይንካ፡ ቋንቋ ሽወደን ክዛረብ ዝኽእል ንዝፈልጠካ ሰብ ነቲ ትእዝዞ ክሕግዘካ ሕተት።

ብመንገዲ ኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ወይ ብተለፎን ገይርካ ምስ ኣመልከትካ እቲ ጠለባትካ ናብ ቀይሕ መስቀል እዩ ዝመሓላለፍ። እንታይ ክትሽምት ሓገዝ ከምዘድልየካ ንኽፈልጡ ደሃይ ይገብሩልካ።

ነቲ ኤለትሮኒካዊ ኣገልግሎት ምጥቃም ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ፡ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። ነቲ ዝተገዝአ እቑሑት ብስዊሽ ወይ ብፋክቱር ገይርካ ትኸፍሎ።

 • ደገፍ ነቶም ኣብ ናይ ስግኣት ጉጅለ ዘለው ሰባት (ኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ብቋንቋ ሽወደን)
  Stöd till personer i riskgrupp (e-tjänst)external link, opens in new window
 • ወይ ኣብ’ዚ ቁጽሪ ስልኪ፡ 063-14 42 25 ደውል።

ናብ ቤት ጽሕፈትና kundcenter ምምጻእ ኣወግዱ። ክትረክቡና ምስ እትደልዩ ብቴሌፎን ወይ ድማ ብ ኢሜይል ርኸቡና።

ብምኽንያት Coronaviruset ከም ነበርቲ ናይዛ ከተማ መጠን ብቀዳምነት ክትረክቡና እትክእሉ ብቴሌፎን ወይ ድማ ብ ኢሜይል ትክእሉ። ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ Kundcenters reception på Österäng ምምጻእ ነወግድ።

ክትረክቡና ምስ እትደልዩ

ሕጽረት ቋንቋ ናይ እስፌንስካ (svenska) ወይ ድማ፣ ናይ ኢንግሊዝ (engelska) ምስ ዝህልወና ዝኮነ ሰብ የዕሩክትና ወይ ድማ መሓዙትና ክሕግዙና ይክእሉ ኢዮም ኣብ ክንዳና ኮይኖም። ኣብ ክንዳና ኾይኑ ዝሕግዝ ዘሎ ሰብ ጉዳይና ክፈልጦ ኣየድልን እዩ። እንታይ፣ደኣ ቆጸራ ጥራይ ምሓዝ አዩ ዘድሊ። kommunen ድማ ቶርጓሚ ብምቑጻር ክድውሉልና እዮም። እዚ ድማ ከም በዓል ናይ ቑጠባ ሕቶ ኮነ ወይ ድማ ሕቶ ብዛዕባ መውዓሊ ህጻናት ከመኡ፣ውን ቤት ትምህርቲ።

Sidan uppdaterad 2020-04-15