Publicerad 2020-03-25

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ (coronavirus)

ብዝያዳ ምሉእ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ,ዚ ሓበሬታ ኣኪብና ኣለና ከምኡ ፣ ውን ( länkar ) እዚ länkar ድማ ናብቲ ሓበሬታ ክወስደና አዩ።

Närbild på Coronavirus

ናብ ቤት ጽሕፈትና kundcenter ምምጻእ ኣወግዱ። ክትረክቡና ምስ እትደልዩ ብቴሌፎን ወይ ድማ ብ ኢሜይል ርኸቡና።

ብምኽንያት Coronaviruset ከም ነበርቲ ናይዛ ከተማ መጠን ብቀዳምነት ክትረክቡና እትክእሉ ብቴሌፎን ወይ ድማ ብ ኢሜይል ትክእሉ። ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ Kundcenters reception på Österäng ምምጻእ ነወግድ።

ክትረክቡና ምስ እትደልዩ

ሕጽረት ቋንቋ ናይ እስፌንስካ (svenska) ወይ ድማ፣ ናይ ኢንግሊዝ (engelska) ምስ ዝህልወና ዝኮነ ሰብ የዕሩክትና ወይ ድማ መሓዙትና ክሕግዙና ይክእሉ ኢዮም ኣብ ክንዳና ኮይኖም። ኣብ ክንዳና ኾይኑ ዝሕግዝ ዘሎ ሰብ ጉዳይና ክፈልጦ ኣየድልን እዩ። እንታይ፣ደኣ ቆጸራ ጥራይ ምሓዝ አዩ ዘድሊ። kommunen ድማ ቶርጓሚ ብምቑጻር ክድውሉልና እዮም። እዚ ድማ ከም በዓል ናይ ቑጠባ ሕቶ ኮነ ወይ ድማ ሕቶ ብዛዕባ መውዓሊ ህጻናት ከመኡ፣ውን ቤት ትምህርቲ።

Sidan uppdaterad 2020-03-28