ብ via Lärcentrum (ማእከል ትምህርቲ) ዝወሃብ ትምህርቲ ንዓበይቲ

Lärcentrum ናይ ምምሕዳር ከተማ Östersund ኣካል ክኸውን እንከሎ ንኹሉ ኣብ ምምሕዳር ከተማ Östersund ዝወሃብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ከመሓድር ሓላፊነት ዝተውሃቦ ትካል እዩ።

ኣብ Lärcentrum ትምህርቲ ንዓበይቲ ክትወስድ አንከሎኻ ብላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኮርስታትን ክትወስድ ከምኡድማ ­­ብተግባርን ብንድፊሓሳብን ዝወሃብ መሰረታዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ክትመሃር ትኽእል። Lärcentrum ብቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዝወሃቡ ኮርስታት (SFI) እውን የቕርብ እዩ።

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ወይድማ ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትኻ ክትምልእ፣ ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር፣ ሞያዊ ክእለታትካ ከተስፍሕ፣ ወይድማ ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርስቲ ኣቲኻ ክትመሃር ዘኽእለካ ዓቕሚ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ትምህርቲ ንዓበይቲ ምምሕዳር ከተማ እንታይ እዩ?

ትምህርቲ ንዓበይቲ ዋላሓንቲ ትምህርቲ ንዘይብሎም ወይድማ ቀዳማይ ደረጃ፣ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ሞያዊ ትምህርቲ ዘይመልኡ ሰባት ዝወሃብ ናይ ትምህርቲ ዕድል እዩ። እቲ ዓብዪ ዕላማ ናይቲ ትምህርቲ ንዓበይቲ ንስኻ ኣብቲ ናይ ሸቃሎ ዕዳጋ ተዋዳዳራይ ክትከውን ምሕጋዝ እዩ። ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ መበል 20 ዓመት ልደትካ (16 ን SFI) ካብ 1 ሓምለ ጀሚርካ ክትመሃር ትኽእል።

ብዛዕባ ትምህርቲ ንዓመይቲ ኣብ ሽወደን ከምኡድማ ብዛዕባ ዓይነታት ትምህርቲ ንዓበይቲ www.omsvenskaskolan.se External link. ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተዳለወ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣሎካ።

ቀደም ዝነበረካ ናይ ትምህርቲ ድሕረባይታ እንታይ ከምዝመስል፣ ንኣብነት ኣብታ ዝዓበኻላ ሃርካ ዝወሰድካዮ ትምህርቲ፣ ናይ ቋንቋ ክእለታትካ እንታይ ይመስል ዝብሉ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና፣ ንኣብነት፣ ናይ SFI፣ ብልክዕ ቀዳማይ ደረተጃ ትምህርቲ ሽወደን ዝወሃብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ወይድማ ብልክዕ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ንዓበይቲ።

Lärcentrum በዚ መንገዲ እዩ ክሕግዘካ ዝኽእል

Lärcentrum መጀመርያ ክተጽንዖም እትደልዮም ምርጫታት ብምርኣይ ደገፍ ይገብረልካ፣ ዕላማና ድማ ናብ ሕብረተሰብ ሽወደን ብቕልጡፍ ክትወሃድን ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ንገዛእርእስኻ ክትክእልን ምግባር እዩ።

ምስ Lärcentrum ተራኸብ

Lärcentrum ኣብ ማእከላይ Östersund ኣብ Kyrkgatan 47 ይርከብ። ኩሉግዜ ሰኑይን ረቡዕን ካብ ሰዓት 13.00 ክሳዕ 16.00 ክፉታት ኢና፣ ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ግዜ ድማ ክትበጽሓና እንተደሊኻ ኣቐዲምካ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

ምብጻሕ ከተመዝግብ እንተደሊኻ፣ በዚ ቁጽሪ 063-14 30 00 ደውል፣ ወይድማ ናብ larcentrum@ostersund.seኢሜይል ለኣኽ ኢኻ።

እዚኦም ኣብዚ ክትረኽቦም እትኽእል ናይ ትምህርቲ ኣማኸርቲ እዮም:

Porträttbild på Karin

Karin

Porträttbild på Inger

Inger

Porträttbild på Anette

Anette

በዚ መንገዲ ኢና ናይ ትምህርቲ ምርጫታት ነርእየካ

Lärcentrum በቲ ናይ ትምህርቲን ናይ ሞያን መምርሒ ኣቢሉ ይሕግዘካ። እዚ ማለት ንኣብነት ብዛዕባ ትምህርታዊን ሞያዊን ምርጫታት ንሓደ ካብ ኣማኸርቲና ክትሓትት ትኽእል ማለት እዩ። ናይቲ ናይ ትምህርቲን ሞያን መምርሒ ዕላማ ናብ ስርዓተ ትምህርቲ ሽወደን ንምእታው ከተማልኦም ዘለካ ረቛሒታት ክትረክብ ምግባር እዩ።

ንኣብነት ብዛዕባ ትምህርቲ፣ ፋይናንሳዊ ደገፍ ትምህርቲ፣ ፕሪግራማትን ናይ ብቕዓት ረቛሒታትን ዝምልከት ሓበሬታ ብምሃብ ንሕግዘካ።

ብተወሳኺ በቲ ናይ መምርሒ ቃለመጠይቕ ዝበሃል ኣየናይ ደገፍ ከምእትደሊን ንጹራት ረቛሒታትካ እንታይ ከምዝኾኑን ምሳኻ እንዘራረበሉ ኣሰራርሓ ኣቢልና እውን ደገፍ ንገብረልካ። ብተወሳኺ ኣብ ውልቃዊ ኮርስ እውን ደገፍ ንገብረልካ፣ ወይድማ ናይ መወዳእታ ሰርትፊኬት ወይ ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ዲፕሎማ መደብ ኣብ ምውጻእ ደገፍ ንገብረልካ።

SFI – ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት

Lärcentrum ናብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት – SFI እትኣትወሉ መንገዲ እዩ።

SFI ኣፎም ብቋንቋ ሽወደን ንዘይፈትሑ ሰባት ዝወሃብ መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ሽወደን ኮርስ እዩ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን፣ ናይ ስራሕ ሂወቶምን ናይ ሽወደን ባህሊን እውን ትመሃር።

SFI ኣብ Östersund ንምጽናዕ ናይ ግድን ሙሉእ ውልቃዊ ቁጽሪ ኮድ ዝተቐበልካ፣ ዕድሜኻ ልዕሊ 16 ዓመት ዝገበርካ ከምኡድማ ኣብ ምምሕዳር ከተማ Östersund ዝተመዝገብካ ክትከውን ኣለካ።

መሕተቲ ኦንላይን ብምእታው ኣብ SFI ንምስታፍ ክትሓትት ትኽእል። መሕተቲ ኣብ ምእታው ደገፍ ትደሊ እንተኾንካ ኣዛርበና።

ኦንላይን መሕተቲ ን SFI External link, opens in new window.

SFI ከተጽንዕ እንከለኻ ዘድልየካ ገንዘብ

SFI ንምጽናዕ ካብ CSN ናይ ትምህርቲ መውዕሎ ክትረክብ ኣይትኽእልን። ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጹ ስደተኛታት ብመባእታዊ መውዕሎ ኣቢሎም SFI ከጽንዑ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ዓይነት ረብሓ ትቕበል እንተሃሊኻ፣ ንኣብነት ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፣ ካብ ቤትጽሕፈት ማሕበራዊ መድሕን ወይ ናይ ሸቅሊኣልቦነት ረብሓ ትረክብ እንተሃሊኻ፣ ክትመሃር ቅድሚ ምጅማርካ ኣየናይ ከምዝምልከተካ ከተረጋግጽ ኣለካ።

Was this information helpful?
Sidan uppdaterad 2021-08-19