Barn- och elevhälsans medicinska insatser

Vi samverkar med andra yrkesgrupper i skolans elevhälsoteam i syfte att skapa en god hälsa för eleverna. Begreppet hälsa kännetecknas av ett helhetstänk som innebär mer än bara frånvaro av sjukdom.
Vi skall följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Vi arbetar med hälsofrämjande och förebyggande hälsovård. Barn- och elevhälsans medicinska insatser är frivilliga och består av:

 • Hälsobesök; hälsokontroller och hälsosamtal
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Vaccination
 • Råd och stöd till elever, föräldrar och pedagoger

Skolsköterska

Så här jobbar Skolsköterskan inom Barn- och elevhälsans medicinska insatser

Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Skolsköterskan

 • finns i skolan och är tillgänglig genom öppen mottagningstid och telefontid.
 • har genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling.
 • skall medverka till att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och att undanröja hindren för lusten att lära.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas Elevhälsoteam.

 • Hälsobesök, hälsosamtal, hälsokontroll
 • Vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet
 • Enklare sjukvårdsuppgifter

Vid frågor kontaktar du medicinskt ansvarig skolsköterska - se kontaktrutan längst ner på sidan!

Skolläkare

Så här jobbar Skolläkaren inom Barn- och elevhälsans medicinska insatser

Enligt Skollagen ska skolläkaren tillsammans med skolsköterskan följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolläkaren:

 • Samarbetar med skolsköterskan på skolan.
 • Har mottagning ute på skolorna som bokas av skolsköterskan.
 • Samverkar i elevhälsoarbetet med berörda.
 • Kan vid behov kontaktas av elev/förälder via skolsköterskan.
 • Ansvarar för medicinsk diagnos, eventuellt utredning och behandling samt tillsammans med verksamhetschef och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, för det medicinska ledningsarbetet.
 • Bistår andra verksamheter inom Östersunds kommun i medicinska frågor gällande barn och ungdom.

Vid frågor om Skolläkarna kontaktar du verksamhetschefen för Barn- och elevhälsan - se kontaktrutan längst ner på sidan!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-09