Barn- och elevhälsans organisation

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för skolornas, och i viss omfattning även till förskolornas, lokala barn- och elevhälsoarbete.

Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling mot utbildningens mål.

Samordning

Barn- och elevhälsan samordnar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, specialpedagoger/speciallärare, logopeder och pedagoger med spetskompetens. Till Barn- och elevhälsan hör även Särskild undervisning vid sjukhus, Förälder Östersund samt ett Skolfam team.

En strategisk funktion som leder utvecklings-arbetet

Barn- och elevhälsan har en strategisk funktion som ska:

  • bidra till bättre samverkan och överblick av elevhälsoinsatser
  • likvärdighet över förskolor och skolor vad avser elevhälsoinsatser
  • hög kvalitet på kompetensutveckling inom området elevhälsa
  • leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsoområdet.

Barn- och elevhälsan ska också utgöra en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga.

Elevhälsans organisation
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-09