Skolfam

Arbetsmodellen Skolfam — Skolsatsning inom familjehemsvården — syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Skolfam är en satsning som ska stärka skolresultaten hos långvarigt familjehemsplacerade barn. Det långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolan.

Barnets delaktighet

Barnets åsikter och tankar är viktiga i Skolfam. Det är de vuxna som ska skapa bra förutsättningar, men barnets delaktighet är viktig för att insatserna ska göra nytta.

Skolfam i Östersund

I Östersunds kommun startade Skolfam under 2018. Cirka 20 familjehemsplacerade barn kommer att genomgå kartläggning under läsåret 2018/2019. Barnen är familjehemsplacerade av Östersunds kommun i den egna kommunen och i övriga kommuner i länet. Skolfam riktar sig till barn i förskoleklass upp till och med årskurs åtta. Varje barn följs därefter under hela grundskoletiden under förutsättning att barnet fortfarande är familjehemsplacerat.

Satsningen drivs i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund och bekostas de första tre åren av medel från kommunens sociala investeringsfond.

Varför behövs Skolfam?

Svensk och internationell forskning visar att barn som växer upp i familjehem lämnar skolan med betydligt lägre betyg än sina jämnåriga. Låga eller ofullständiga betyg är en klar riskfaktor som kan innebära försämrade framtidsutsikter.

Till exempel ökar riskerna för att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, suicid och suicidförsök, missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem. Utbildning/skolframgång är den faktor som har visat sig skydda mest mot dessa risker, och det är också en faktor som är möjlig att påverka. Forskning visar att barn i familjehem som grupp underpresterar i skolan i förhållande till sin egentliga kapacitet.

Förebyggande arbetsmodell

Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården, är en arbetsmodell som har utvecklats mot bakgrund av att familjehemsplacerade barn utgör en tydlig riskgrupp i förhållande till andra barn.

Arbetsmodellen innebär att vuxna som möter barnet i dess vardag samarbetar för att hjälpa barnet. Det bygger på att alla inblandade vuxna inom skola, elevhälsa och socialtjänst samverkar med vårdnadshavare och familjehem för att barnet ska klara sin skolgång optimalt.

Skolfam innebär ett förebyggande arbete och det betyder att även barn som redan klarar skolan bra är med i Skolfam. Vårdnadshavare ger sitt samtycke till att barnet är med i Skolfam och kan också vara delaktiga i arbetet.

Kartläggning och insatser

Skolfamteamet består av en psykolog, en specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare.

Skolfamarbetet inleds med en psykologisk och en pedagogisk kartläggning av barnets styrkor och svårigheter. Tillsammans med skolan och familjehemmet görs sedan en planering för barnet, en så kallad Skolfamplan.

Planen innebär att skolan och Skolfamteamet sätter in de insatser som behövs för att hjälpa barnet. Det kan handla om att hitta rätt svårighetsgrad och rätt inlärningsmetod för barnet eller att upptäcka kunskapsluckor innan de blivit för stora.

För familjehem kan det handla om att få råd och stöd kring läxläsning, tips om spel som utvecklar barnets språk eller hur man kan använda bildstöd. Efter två år görs en ny kartläggning för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats.

Skolfam nationellt

Skolfam är ett arbete i ett nätverk med 26 svenska kommuner (april 2018) med stöd och samordning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam utvecklades i Helsingborg 2005 med forskarstöd av professor Bo Vinnerljung och lektor Eva Tideman. Skolfam är en arbetsmodell som främjar en bred samverkan.

Många barn som är med i Skolfam har fått bättre studieresultat. Utvärderingar visar att med Skolfam som insats når familjehemsplacerade barn som grupp i stort sett samma gymnasiebehörighet som andra barn.

Skolfams hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om arbetsmodellen och får tips för både barn, familjehem och skolpersonal.

Nationell rapport

Skolfam - En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2016/-17PDF

Du som är barn

Du som är barn och med i Skolfam får regelbundet möjlighet att komma till tals och uttrycka dina åsikter. De vuxna ska både lyssna och ta hänsyn till dina åsikter för att det ska bli så bra som möjligt för dig kring skolarbetet.

Du som är förälder

Du som är förälder har värdefull kunskap om barnet, som är viktig att Skolfamteamet får ta del av. Den samlade kunskapen gör det lättare att hitta lösningar och ge rätt stöd till barnet.

Du som är familjehem

Du som är familjehemsförälder har en mycket viktig uppgift i att stödja och uppmuntra barnet i skolarbetet. Du kommer att erbjudas stöd av Skolfamteamet kring exempelvis läxläsning och i frågor som rör barnets lärandeutveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-01