Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som vårdnads­havare kan få så kallad omsorg på obekväm arbets­tid om ditt barn är i behov av barn­omsorg utanför den ordinarie förskole­­verksam­hetens öppet­tider.

Omsorg på obekväm arbetstid

Om vårdnadshavare har behov av omsorg för sitt barn när förskola eller fritidshem är stängt ska kommunen (enligt Skollagen) sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid.

Östersunds kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare med barn 1-12 år, som har sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Verksamheten delar lokaler med Remonthagens förskola. Från 1 januari 2021 är OB-omsorgen öppen årets alla dagar.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Vårdnadshavare till barn i åldrarna 1 till 12 år och som uppfyller följande kriterier har rätt till ob-omsorg:

 • vårdnadshavare är folkbokförda i Östersunds kommun
 • vårdnadshavare förvärvsarbetar kvällar, nätter, helger och röda dagar då den ordinarie verksamheten är stängd
 • vårdnadshavare har enligt sitt arbetsschema behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet, eller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Vårdnadshavare med enskild vårdnad

Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg om man arbetar obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som folkbokförda på samma adress

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.

Öppettider och lokal för omsorg på obekväm arbetstid

Östersund Ob-omsorg delar lokaler med Förskolan Remonthagen och har från 1 januari 2021 öppet alla årets dagar. Tider för omsorg erbjuds måndag-fredag 17.00-07.00 (07.30 för fritidshemsbarn) samt helger dygnet runt.

 • Kvällsomsorg: måndag-fredag kl. 17.00-22.00
 • Helgomsorg: fredag kl. 17.00 till måndag kl. 07.00 (07.30 för fritidshemsbarn)
 • Nattomsorg: måndag-fredag kl. 22.00-07.00 (förskolebarn), kl. 22.00-07.30 (fritidshemsbarn). Ob-omsorgen har 12 maxantal platser för sovande barn per natt.

Vistelsetider för omsorg på obekväm arbetstid

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Vistelsetiden för barn i ob-omsorg är vårdnadshavares arbetstid, tillsammans med restid till och från arbetet, samt dygnsömn motsvarande 8 timmar vid nattarbete.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Rätt till ob-omsorg gäller inte heller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Observera även att barnet oavsett tillsynsbehov skall lämna ob-omsorgen varje dygn.

Schema för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekt schema över barnets vistelsetider via Tempus.

 • För vårdnadshavare som är tillsvidareanställda: Du lämnar schema för barnets vistelsetid två veckor i förväg. Schemat gäller minst fyra veckor åt gången.
 • För vårdnadshavare som är visstidsanställda: Du lämnar schema två veckor i förväg. Schemat gäller minst två veckor åt gången.

Om vårdnadshavare inte vet sitt schema två veckor i förväg är det möjligt att lämna in tider för barnets vistelsetid så snart du får kännedom om arbetspass. Du lämnar då schemat genom direktkontakt med personalen. Förskolan kan inte garantera plats när du beställer omsorgstid med kort varsel.

Observera att Ob-omsorgen har ett maxantal platser för sovande barn (12 natt) och därför kan omsorg inte garanteras.

Hämtning och lämning till OB-omsorg

Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna vid Remonthagens förskola, ombesörjer själva eventuell förflyttning mellan barnets ordinarie förskola/fritidshem och ob-omsorgen.

Ansökan till OB-omsorg

Ansökan

Man ansöker om ob-omsorg via blankett som finns att hämta på kommunens webbplats.

Ansökan ska skickas in minst två månader innan ob-omsorg önskas. Vårdnadshavare som ansöker om behov av ob-omsorg ska i samband med ansökan lämna in ett intyg från arbetsgivaren där det framgår:

 • vilken typ av anställning man har
 • anställningsperiod
 • vilken typ av obekväma arbetstider (arbetsschema) arbetet innebär. Det ska framgå om behovet av omsorg är kvällsomsorg, nattomsorg och/eller helgomsorg.
 • namn, befattning och kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget.

Fullständig ansökan krävs för att handläggning kan ske och kommunen har rätt att kontrollera uppgifterna med arbetsgivaren.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Plats i ob-omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom ob-omsorg uppfyllts. Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har dock högst 12 månader åt gången och det kommer framgå från erbjudande hur länge man har blivit beviljad ob-omsorg.

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader.
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: Ob-omsorg beviljas max 6 månader.

Ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget. Önskas förlängning av ob-omsorg krävs ny komplett ansökan som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast en månad innan placeringen går ut.

Förtur

Om man är i behov av ob-omsorg och efter utredning bedöms ha rätt till ob-omsorg har man förtur till dagplats på förskolan där ob-omsorg bedrivs

Barn i behov av särskilt stöd

Om ens barn är behov av särskilt stöd är det viktigt att man som vårdnadshavare informerar ob-omsorgen om det så fort som möjligt, gärna redan vid ansökan, för att möjliggöra ett så gott mottagande av barnet som möjligt.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man söker plats i Östersunds kommuns ob-omsorg men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala ersättning till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Inskolning på OB-omsorg

När platsen beviljats kommer vårdnadshavaren få viktig information hemskickad om ob-omsorgens verksamhet med beskrivning av inskolning, rutiner och om vad som förväntas av vårdnadshavaren.

Uppsägning av plats på OB-omsorg/platsen upphör

Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska vårdnadshavare meddela det till Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via e-tjänst.

Säg upp plats via e-tjänst

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig är denne skyldig att meddela detta via skriftlig uppsägning.

Platsen upphör automatiskt:

 • i och med syskons födelse.
 • när barnet går ut årskurs 6. Sista dag är samma datum som skolavslutningen.
 • när barnet slutar på förskolan och övergår till skolbarnomsorg (förskoleklass) upphör ob-omsorgen vid Östersunds Ob-omsorg per automatik den 31 juli. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan göras.
 • om förnyad ansökan inte inkommit till barnomsorgen efter stoppdatum för placering.
 • om platsen står outnyttjad i mer än tre månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor

Avgifter och ersättning för OB-omsorg

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet i Östersunds kommun, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-20