Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Vi erbjuder skapande verksamhet i olika former för att ta tillvara barnens fantasi, språk och kreativitet.
Vi har samling varje dag med varierat innehåll med bland annat sång, rim och ramsor, språkövningar, matematik och stegvis.
Barnen är indelade i mindre grupper för att vi ska kunna se alla barn, stärka gruppkänslan och utföra olika aktiviteter.

Vi lägger stor vikt vid barnens fria lek, då leken främjar varje barns utveckling och lärande. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelse, kommunikation, lust samt förmåga att leka och lära och förmåga till symboliskt tänkande.

Ibland gör vi utflykter i närområdet för att utforska omgivningen. Natur och utevistelse ser vi som ett viktigt inslag i vardagen.

Arbetet med IUP (Individuell utvecklingsplan) syftar till att ta tillvara barnens starka sidor och intressen. Planen ska vara framåtsyftande och innehålla mål och delmål som det enskilda barnet ska sträva mot.

Vi vill att barnen ska bli sedda, ha roligt och bjudas på många spännande gemensamma upplevelser och äventyr.

Vår plan för övergång till skolan

Plan för övergång till skolanPDF

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor, specialpedagog och pedagoger. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandling

Vi bär alla, barn - personal - vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan.Word

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar 2020

28 augusti,
Fredag 2/10 och måndag 32/11


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-31