Kvalitetsarbete

Förskolan Backen arbetar med så kallade åldershomogena grupper med de yngsta barnen på Gungan, de äldre på Boken och de äldsta på Bollen. Syftet med detta är att bättre kunna använda miljön som "den tredje pedagogen" och att på ett bättre sätt kunna tillgodose varje barns behov.

Läroplan

Förskolan ska, enligt läroplanen (Lpfö18), vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vår strävan efter att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar genom att vi systematiskt dokumenterar, analyserar, utvecklar och utvärderar verksamheten

Barnintervju

Två gånger per år ställer vi frågor till alla barn mellan 3-5 år för att undersöka om de tycker att förskolan är rolig, trygg och lärorik. Barnens svar hjälper oss att på bästa sätt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten.

Unikum

Barnets utveckling och lärande kommer du som förälder att kunna ta del av via Unikum.

Planering

Vi som jobbar på förskolan har varje vecka 1,5 timmes arbetslagsreflektion för att planera och reflektera kring verksamheten så att ditt barn får bästa möjliga utbildning. Barnet kommer då tas om hand av övrig personal på förskolan.

Sidan uppdaterad 2023-04-28