Kvalitetsarbete

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Vi fokuserar på lekens betydelse, språk och matematik.

Vi arbetar för att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära. Förskolans styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö18).

Bemötande

Arbetet med vår gemensamma värdegrund och den goda arbetsplatsen, för barn och vuxna, är viktigt för oss. Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för varandra stimuleras bland annat i den dagliga leken, vid konfliktlösningar, genom uppmuntran och beröm.

Årshjul

Kommunens värdeord för förskolan är Rolig, Trygg och Lärorik. Vi arbetar från ett årshjul som utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö 18). I årshjulet fokuserar vi på olika områden i läroplanen under olika perioder under året:

  • Februari till mars: matematik
  • April till maj: naturvetenskap och miljö
  • juni: rörelse
  • Augusti till oktober: normer och värden
  • November-januari: språk och kommunikation

All undervisning och verksamhet utgår från läroplanens mål.

bild på årshjul. Bilden är en illustration över vad som nämns ovan.
Sidan uppdaterad 2024-01-11