Föräldrainformation

På förskolan Jägarvallen strävar vi mot så åldershomogena grupper som möjligt. Vi tänker att detta arbetssätt under­lättar att skapa lärmiljöer anpassade till olika åldrar och utveckla och stärka barnens förmåga att kunna själva. Vi ser barnen som kompetenta individer, som redan i tidig ålder har stor kunskap och många förmågor.

Vårt arbetssätt

Arbetssättet är i första hand ett förhållningssätt som genomsyras av en respekt för barnen och deras tankar. Vi förutsätter att barn är kompetenta och att de är vetgiriga och vi hyser tilltro till barnens egen förmåga. Vi uppmuntrar samspelet mellan barnen, och hur de lär av varandra. Vi vill att barnen ska få leva i en demokratisk miljö, där de lär sig både att ta hänsyn till varandra och där de känner att de är någon som andra lyssnar på.

Det är spännande för både barnen och vuxna att möta olika sätt att tänka. Vi ser olikheter som en tillgång och genom leken undersöker och utforskar vi vår omvärld.

Vi arbetar utifrån ett processinriktat arbetssätt med reflektion som ett hjälpmedel, där alla pedagoger på förskolan kan vara varandras resurser. Kontinuerlig reflektion sker även tillsammans med barnen.

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i arbetet med barnen. Det kan vara anteckningar, foto, film, barnens alster med mera. Den hjälper oss i dialog med andra pedagoger – vad ser du i detta material, hur tolkar du det barnen säger och gör, hur ska vi utmana barnen vidare i deras tänkande. Vi vill förstå och synliggöra barnens lärprocesser. Hur lär barnen?

Så jobbar vi med förskolans miljö

Miljön ska möta det kompetenta barnet. Vi strävar efter att erbjuda en miljö där barnet inspireras att utforska, upptäcka och uppleva fördjupning i leken/aktivitet. Miljön ska vara estetisk och sinnlig för att locka fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnet. Ögat ska lockas till något, man ska vilja börja utforska.

Vi strävar efter att skapa miljöer där barnen får möta demokratiska värden, där alla inkluderas, får komma till tals och blir lyssnade på. I dessa miljöer får barnen samarbeta, känna samhörighet och kan glädjas åt att vi når längre och har roligare när vi gör något tillsammans.”

Som komplement till allt ”färdigt” material erbjuder vi mycket återbruksmaterial som till exempel rör, stenar, naturmaterial. Detta ostrukturerade material ger barnen fantastiska möjligheter till kreativitet där endast fantasin sätter gränserna och som vi vet så har barn en stor fantasiförmåga.

Albert Einstein lär visst ha sagt en gång: ”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling”.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar våren 2024

  • 16 februari
  • 19 april
  • 31 maj
Sidan uppdaterad 2024-01-02