Kvalitetsarbete

Ett välfungerande kvalitetsarbete är viktigt för att främja alla barns utveckling och lärande. Vi arbetar med ständiga förbättringar i förskolan genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla verksamheten.

Läroplan

Förskolan ska, enligt läroplanen (Lpfö18), vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vår strävan efter att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar genom att vi systematiskt dokumenterar, analyserar, utvecklar och utvärderar verksamheten.

Likabehandling

För att säkerställa att förskolan arbetar mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering upprättas årligen en plan för detta. I planen beskriver vi hur vi arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande i likabehandlingsarbetet.

Vår likabehandlingsplan Pdf, 492.4 kB.

Barnhälsoarbete

Varje år har vi flera barnhälsomöten där vi följer upp barnens utveckling och behov, både på grupp- och individnivå. På barnhälsomötet deltar pedagoger, specialpedagog och rektor.

Barnintervju

Två gånger per år ställer vi frågor till alla barn mellan 3-5 år för att undersöka om de tycker att förskolan är rolig, trygg och lärorik. Barnens svar hjälper oss att på bästa sätt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten.

Sidan uppdaterad 2024-04-22