Kvalitetsarbete

Förskolan ska enligt förskolans läroplan vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. I vår strävan efter att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar genom att vi systematiskt dokumenterar, analyserar, utvecklar och utvärderar verksamheten. Ett välfungerande kvalitetsarbete är viktigt för att främja alla barns utveckling och lärande.

Läroplan

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi vill ha en öppen, inbjudande och harmonisk miljö där vi alltid finns till hands för barnen. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolans läroplan

Arbetsplan

Varje verksamhetsår skriver pedagogerna på förskolan en arbetsplan som beskriver hur verksamheten på avdelningen ska se ut under året. Denna arbetsplan följs upp under året och utvärderas i slutet av varje verksamhetsår.

Barnhälsoarbete

Ett antal gånger per år har vi barnhälsomöte där vi följer upp barnens utveckling och behov, både på grupp- och individnivå. På barnhälsomötet deltar pedagoger, specialpedagog och rektor.

Barnintervjuer

Två gånger per år ställer vi frågor till alla barn mellan 3-5 år för att säkerställa om de tycker att förskolan är trygg, rolig och lärorik. Barnens svar ligger till grund för vårt arbete med förbättringar av verksamheten.

Fokusområden

Verksamhetsåret 23/24 har förskolan valt att fokusera på två områden:

  • Framgångsrik undervisning genom lek och samspel
  • Matematik i förskolan

Likabehandling

För att säkerställa att förskolan arbetar mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering upprättas årligen en plan för detta. I planen beskriver vi hur vi arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande i likabehandlingsarbetet.


Sidan uppdaterad 2024-06-04