Kvalitetsarbete

Ett välfungerande kvalitetsarbete är viktigt för att främja alla barns utveckling och lärande. Vi arbetar med ständiga förbättringar i förskolan genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla verksamheten. Källa: Skolverket.

Läroplan

Förskolan ska, enligt läroplanen (Lpfö18), vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vår strävan efter att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar genom att vi systematiskt dokumenterar, analyserar, utvecklar och utvärderar verksamheten.

Utbildningsplan

Varje verksamhetsår skriver pedagogerna på förskolan en utbildningsplan som beskriver hur verksamheten på avdelningen ska se ut under året. Denna utbildningsplan följs upp under året och utvärderas i slutet av varje verksamhetsår.

Barnhälsoarbete

Två gånger per år har vi barnhälsomöte där vi följer upp barnens utveckling och behov, både på grupp- och individnivå. På barnhälsomötet deltar pedagoger, specialpedagog och rektor.

Likabehandling

För att säkerställa att förskolan arbetar mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering upprättas årligen en plan för detta. I planen beskriver vi hur vi arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande i likabehandlingsarbetet.

Barndialog

Två gånger per år ställer vi frågor till alla barn mellan 3-5 år för att undersöka om de tycker att förskolan är rolig, trygg och lärorik. Barnens svar hjälper oss att på bästa sätt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten.

Fokusområden

Verksamhetsåret 23/24 har förskolan valt att fokusera på två områden:

  • Framgångsrik undervisning genom lek och samspel
  • Matematik i förskolan
Sidan uppdaterad 2024-07-11