Kvalitetsarbete

På Miklagårds förskola jobbar vi med ett årsarbetshjul som säkerställer att vi får med alla läroplansmålen i undervisningen under ett läsår.

Varje block jobbar vi mer medvetet med under cirka 6 veckor:

  • Normer och värden
  • Språk och kommunikation
  • Skapande
  • Matematik
  • Teknik och naturvetenskap
  • Rörelse

I Unikum lägger pedagogerna in grovplanering för varje block samt lärloggar om undervisningen på förskolan. Där kan vårdnads­havare också gå in och läsa om den individuella utvecklingen för just deras barn.

Varje termin svarar alla barn över tre år på fyra frågor i enkätform. Dessa frågor är lika för alla förskolor i Östersunds kommun. Svaren analyseras av pedagogerna och rektor och aktivitet planeras för att säkerställa alla barns trivsel på förskolan.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18. I fokus står ledorden ur vår Likabehandlings­plan: Glädje, Trygghet, Hänsyn/Omtanke och Positiv bekräftelse.

I vårt arbete strävar vi efter att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. I läroplanen står bland annat att: "Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik".

Detta vill vi ska vara utgångspunkten i hela vår verksamhet!

Förskolans värdegrund

Förskolan skall ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlings­beredskap så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Förskolorna har en gemensam likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande.

Så här arbetar vi för att nå detta:

Alla vuxna tar ansvar för alla barn och uppmuntrar till omtanke om varandra. Vi möter varje barn på deras nivå för att stärka barnets tillit till sin egen förmåga. I de vardagliga situationerna ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att visa omtanke och hänsyn.

Specialpedagogisk kompetens

Förskolan har tillgång till specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogen erbjuder konsultation, handledning, kompetensutveckling eller annat stöd, utifrån barngruppens behov.

Sidan uppdaterad 2021-12-09