Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro- och frånvarorapporteringssystemet Tempus Hemma. Med Tempus kan du som vårdnadshavare till barn på förskolan lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via app på din smartphone (finns för iOS och Android). Tempus hjälper dig att förmedla viktig information till personalen till exempel vem som hämtar barnet eller annat som personalen bör känna till. Meddela i Tempus vid tillfällen då andra personer än vårdnadshavare hämtar.

Unikum Familj

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder till planeringar, dokumentation och samtal.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrad under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-04-08