Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Om förskolan Smörkransen

Öppettider

Våra öppettider är 6.30-17.00

Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro- och frånvarorapporteringssystemet Tempus Hemma. Med Tempus kan du som vårdnadshavare till barn på förskolan lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via app på din smartphone (finns för iOS och Android).

Tempus hjälper dig att förmedla viktig information till personalen till exempel vem som hämtar barnet eller annat som personalen bör känna till. Meddela i Tempus vid tillfällen då andra personer än vårdnadshavare hämtar.

Unikum Familj

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder till planeringar, dokumentation och samtal..

Polyglutt

En flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskolan.

Hälsa och trygghet

Likabehandlingsplan

För att säkerställa att förskolan arbetar mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering upprättas årligen en plan för detta. I planen beskriver vi hur vi arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande i likabehandlingsarbetet. Här kan du ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildnings­förvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/­skolkuratorer, special­pedagogisk spets­kompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklings­störning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggs­försäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklings­dagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnads­havarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklings­dagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-02-16