Fritidshem och fritidsklubb

Vi erbjuder fritidshem från och med när barnet börjar förskoleklass till och med den 31 juli det år barnet fyller 12 år. För barn i årskurs 4-6 erbjuder vi också fritidsklubb som är en öppen och gratis fritids­verksamhet.

Fritidshem (inskriven fritidsverksamhet)

Vi erbjuder fritidshem från och med när barnet börjar förskoleklass till och med den 31 juli det år barnet fyller 12 år.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som kompletterar utbildning i förskole­klass, grundskola och grundsärskola (samt övriga skolformer där skolplikten kan fullgöras i).

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Rätt till fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda utbildning i den omfattning som behövs. Hur barnets rätt till fritidshem ser ut varierar beroende på:

  • om vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar
  • om vårdnadshavare är arbetssökande
  • om vårdnadshavare är föräldraledig med syskon
  • elevens eget behov

Förvärvsarbetande och studerande

Elever till föräldrar/vårdnadshavare som är förvärvsarbetande/studerande ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs utifrån föräldrar/vårdnadshavare arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för eleven att delta i fritidshemmets utbildning. Vid sjukskrivning räknas tiden som om du skulle ha arbetat.

Arbetssökande eller permitterade på heltid

Elever till föräldrar/vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterade på heltid får delta i utbildningen inom fritidshemmet upp till 10 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Under lov och sommaruppehåll får fritidsplatsen användas efter behov om man ska söka arbete. Föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att omedelbart utöka barnets fritidshemstid i den utsträckning som arbetsmarknadsinsats eller studier kräver.

Föräldralediga med syskon

Elever till vårdnadshavare/föräldrar som är föräldralediga för ett yngre syskon, har möjlighet att delta i fritidshemmets utbildning upp till 10 timmar per vecka. De10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, ej under lov och sommaruppehåll. För elever i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch. Utbildningen erbjuds utifrån elevens egna behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshemsplacering utifrån elevens eget behov

Elever som är i behov av fritidshemsverksamhet som särskilt stöd för sin utveckling, har enligt skollagen 14 kap 6 § efter beslut av rektor, rätt till stöd genom utbildning inom fritidsverksamheten.

Ansök om plats på fritidshem

Vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshem via e-tjänst eller särskild blankett. Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven är placerad. Kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00 om du har frågor eller behöver hjälp.

Eleven ska få plats i fritidshem så snart det framkommit att eleven har behov av platsen. När ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen får vårdnadshavare erbjudande om plats.

  • I de fall en elev redan är inskriven i fritidshemmet och du som vårdnadshavare vill att barnet ska fortsätta ha en plats på fritidshemmet behöver du inte ansöka igen.
  • Om du som vårdnadshavare/förälder behöver av en ny plats – exempelvis om barnet byter skola - ska du ansöka om plats.

Ansökan fristående fritidshem

Ansökan till fristående fritidshem görs direkt till respektive skola/fritidshem.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven har skolplacering.

Säg upp plats på fritidshem

Uppsägningstiden för en fritidshemsplats är en månad. Säg upp platsen via e-tjänst. Vårdnadshavare betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Vårdnadshavare som säger upp en plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom tre månader, får betala även för den mellanliggande perioden. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Avgifter för plats på fritidshem

Om du väljer att ha fritids för ditt barn betalar du avgift enligt maxtaxa.

Information om avgifter för plats på fritidshem

Du betalar avgiften för att barnet ska ha tillgång till en plats på fritidshemmet. Det innebär att du betalar även de perioder när ditt barn är ledigt.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna så är det hushållet där barnet är folkbokfört som ska betala avgiften. Då grundas avgiften på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll.

Frukost och mellis på fritidshemmen

Barnen erbjuds frukost och mellis på fritidshemmen, det ingår i avgiften.

Schema och närvarokontroll

Vårdnadshavare ansvarar för ge fritidsverksamheten ett korrekt schema över elevens vistelsetid på fritidshemmet. Om barnet är på fritidshemmet i 10 timmar per vecka eller mer, ska vårdnads­havare lämna barnets schema via det digitala systemet Tempus.

Elevernas schema ligger till grund för personalens arbetstider. Det är därför viktigt att elevens vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att vårdnadshavare meddelar fritidshemmet förändringar av schemat i god tid.

Vi gör närvarouppföljning vilket innebär att närvaron registreras i Tempus så att du som förälder kan se när barnet kommit och gått.

Mer information om Tempus

Fritidshemmets öppettider

  • Fritidshemmet är öppet före och efter skoldagen 06.30 - 18.30. Under skolloven har vi öppet samma tid under hela dagen - alla vardagar.
  • För elever i förskoleklass erbjuds fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 -18.30.
  • Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Inskolning på fritidshem

Nya fritidshemselever har gemensam inskolning under vårterminen innan skolstart. Inskolningen kan se olika ut och vid annan tidpunkt från respektive fritidshem.

Föräldrar/vårdnadshavare kontaktar sin skola och fritidshem för ytterligare information och vad som gäller just för det aktuella fritidshemmet. Förskoleplatsen upphör den 31 juli året barnet börjar i skolan.

Pedagogiska planeringsdagar i fritidshemmen

Två dagar per termin har fritidshem möjlighet att ordna utvecklingsdagar för samtliga i personalen. Dessa dagar kan vikarier ersätta ordinarie personal eller så kan barnet bli erbjuden utbildning på annat fritidshem.

Sammanslagning mellan fritidshem

Under perioder på året då det är färre elever i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller julen görs ofta samman­slagningar mellan fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan utbildning erbjudas på annat fritidshem under en period.

Försäkring i fritidshem

Alla barn som går i Östersunds kommuns fritidshem är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på fritidshemmet och på fritiden.

Mer information om försäkringar

Fritidsklubb (öppen fritidsverksamhet)

För barn i årskurs 4-6 erbjuder vi öppen fritidsverksamhet - så kallad fritidsklubb. Fritidsklubbarna är gratis. Verksamheten håller till i lokaler utanför skolan.

Du behöver inte ansöka om plats på fritidsklubben. Du kommer och går som du vill - ingen närvarokontroll.

Öppettider för fritidsklubb

Fritidsklubben är öppen klockan 13.00-17.00.

Under loven är verksamheten öppen cirka klockan 10.00-16.00. På loven hittar vi ibland på aktiviteter hela dagar och i ibland på annan plats. Därför är det bra att ha kontakt med fritidsklubben för att veta exakt vilka tider som gäller.

Fritidsklubbarnas uppdrag

Fritidsklubbens uppdrag är att arbeta hälso­främjande utifrån varje individs enskilda förut­sättningar. Det är också vårt uppdrag att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Fritidsklubbarna har olika typer av aktiviteter, men är mest inriktad på spontan verk­samhet och att testa olika fritidsaktiviteter. Varje klubb har arbetat fram sitt unika arbetssätt. Fråga fritidsledarna hur de arbetar på just er fritidsklubb.

Var finns fritidsklubbarna?

Många av fritidsklubbarna kommer från och med hösten 2021 att drivas i lokaler utanför skolan. Det här innebär att vissa fritidsklubbar flyttar till nya lokaler.

Vissa av fritidsklubbarna drivs av kultur-och fritidsförvaltningen, andra drivs av föreningar på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Briggens fritidsklubb i Brunflo

Vi öppnar tisdagen den 17 augusti. Vi kommer att ha oregelbundna öppettider i början. Se tider på Briggens facebooksida eller anslag på dörren.

Telefon: 073-461 43 89

Körfältets fritidsklubb

Vi arbetar för fullt med att hitta lösning på nya lokaler. Oklart i dagsläget när vi har lokaler klara för att starta verksamheten.

Mer information och kontaktuppgifter kommer.

Lillsjöns fritidsklubb

Vi är på plats från 1 augusti i lokalerna på Lillsjöskolan.

Telefon: 076-106 13 47 (Carro Macknow).

Lits fritidsklubb

Vi finns på plats i våra tidigare lokaler från 1 augusti 2021. Mer information och kontaktuppgifter kommer.

Lits fritidsklubbs drivs av Lits byförening.

Lugnviks fritidsklubb

Det blir fritidsklubb i Grizzly-huset. De upprustade lokalerna beräknas vara klara 1 oktober 2021, då vi beräknar att verksamheten kan dra igång.

Mer information och kontaktuppgifter kommer.

Lugnviks fritidsklubb drivs av IFK Östersund.

Parkgårdens fritidsklubb

Parkgården kommer att ha fritidsklubb på Litsvägens förskola, Litsvägen 10. Obs! Just nu bygger vi om och planerar att öppna under sensommar/höst när det är klart. Mer information kommer.

Parkgården är en central fritidsklubb som drivs av IFK Östersund.

Torvalla fritidsklubb

Torvalla fritidsklubb finns för tillfället i sporthallen.

Kontakta Harald Grönroos, telefon: 073-912 06 81.

Under hösten kommer klubben att bedrivas i tillfälliga lokaler medan vi söker efter permanent lokal.

Valla fritidsklubb

Valla fritidsklubb finns på Valla skola. Öppet klockan 10:00-15:00.

Kontakta Fredrik Gregorsson, telefon: 070-283 58 11.

Valla fritidsklubb drivs av Frösö IF.

Ängsmons fritidsklubb

Ängsmons fritidsklubb finns vid Ängsmons fritidsgård.

Kontakta Tim Wikman, telefon: 073-842 95 27

Mellanmål och lunch på fritidsklubben

Mellanmål kostar 15 kronor. Under loven finns lunch att köpa för 35 kronor.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år). Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Förskolans läroplan ska vara vägledande, men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar. Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att erbjuda det istället för förskola eller fritidshem.

Ansökan till pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg för barn 1-6 år

Om barnet är i förskoleåldern gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för förskola. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under Förskola.

Pedagogisk omsorg för barn 6-12 år

Om barnet har börjat i grundskola, gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för fritidshemmet. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under punkt 4. Fritidshem.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-10