Så fungerar grundsärskolan

Grundsärskolan i Östersund är en integrerad skolform i Odensala­skolan. Odensalaskolans grundsärskola är för elever med intellektuell funktions­nedsättning från förskoleklass till årskurs nio.

I grundsärskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden beslutas utifrån vad utredningen inför mottagande i grundsärskolan kom fram till.

  • Ämnesområden är för elever med medelsvår, svår eller mycket svår intellektuell funktion­snedsättning. Eleverna går i årskurs F-6 eller 7-9.
  • Ämnen är för elever med lindrig eller medelsvår intellektuell funktion­snedsättning. Eleverna går i årskurs F-6 eller 7-9.
  • Lugna spåret är för elever med kombinationen intellektuell funktionsnedsättning och autismsspektrumtillstånd. Läser ämnesområde eller ämne. Eleverna går i årskurs F-6 eller 7-9.

Undervisningen sker i mindre grupper. Elevernas behov styr bemanningen (lärare, specialpedagog, speciallärare och elevassistent finns normalt i varje grupp).

Ansökan till grundsärskola

Innan en elev börjar i grundsärskolan ska barnet/eleven genomgå en utredning.

Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. De olika delarna utförs av olika professioner. Ansvarig för utredningen är Barn- och elevhälsan. Utredning sker på uppdrag av rektor med samtycke från vårdnadshavare och elev.

Utredningen sker i samverkan mellan Barn- och elevhälsan, skolan, elev och vårdnadshavare. Om det visar sig att barnet/­eleven inte har förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan på grund av intellektuell funktions­nedsättning erbjuder vi barnet/­­eleven plats i grundsärskola.

En elev börjar inte i grundsärskola utan vårdnadshavares godkännande.

Under elevens skolgång

Betyg och omdömen

I grundsärskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kunskaps­kraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I grundsärskolans ämnesområden sätts inga betyg.

När eleven gått ut grundsärskolan kan hen få ett intyg om sin utbildning.

Fritidshem och fritidsklubb (tillsyn över 12 år)

Fritidshemmet i grundsärskolan har öppet från 06.30 och efter skoldagens slut som längst till 18.30.

Fritidsklubben är en verksamhet för de elever över 12 år som har ett LSS beslut (kort­tidstillsyn för skolungdom över 12 år). Fritids­klubben erbjuder tillsyn före och efter skolan till 17.00 samt under skollov.

Fritidsklubbens lokaler ligger i anslutning till skolan. Personalen som arbetar på fritids­klubben är elev­assistenter och fritids­pedagoger som ungdomarna har i skolan under dagarna, all personal är därav bekant med de ungdomar som vistas på fritids­klubben.

Fritidsklubben erbjuder olika aktiviteter utifrån elevernas intresse och behov.

Skolskjuts

Elever i grundsärskolan kan, oavsett avstånd till skolan, ha rätt till skolskjuts. Eleven kan på grund av sin funktionsnedsättning beviljas skolskjuts på de grunderna. Typen av transport utgår från elevens individuella behov.

Vårdnadshavarna behöver skicka in ansökan om dispens från skolskjutsreglerna. En ny ansökan behöver skickas in varje nytt läsår.

Skolskjuts utgår från elevens boende till skolan/­­praktikplatsen under veckan inom Östersunds kommun. Elever från annan kommun som bor hemma under helgerna får skolskjuts av hemkommunen och från hemadressen.

Vad händer efter grundsärskolan?

Efter att eleven avslutat sina studier på grundsärskola kan eleven söka till gymnasiesärskola. En del väljer att inte gå gymnasiesärskolan och då kan Navigatorcentrum vara ett alternativ.

Utbildningstiden på gymnasiesärskolan är fyra läsår. All undervisning sker i samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

För tips, hjälp eller vägledning kring gymnasieval har grundsärskolan studie-och yrkesvägledare som tillsammans med elev och vårdnadshavare hittar lämpliga lösningar för fortsatta studier både inom hemkommunen och utanför kommungränsen.

Sidan uppdaterad 2022-09-29