Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Lugnviksskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor F-3 Helena Danielsson 072-236 59 53
Rektor 4-9 Håkan Olofsson 072-215 64 06
Specialpedagog F-3 Jenny Andersson 076–117 87 75
Specialpedagog 4-9 Maria Skårstedt 072–242 39 76
Skolkurator Miriam Theophanous Ericson 073–275 29 57
Skolpsykolog Peter Leiler 073-274 89 83
Skolsköterska Nina Ångström 073–073 89 50

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Syftet med likabehandlingsplanen är:

  • Att främja barns och elevers lika rättigheter (oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning).
  • Att förebygga och motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling.
  • Att omedelbart reagera och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling/mobbing.

Varje arbetslag skall bifoga likabehandlingsplanen de mål som de sätter upp för läsåret att arbeta med som liggar i linje med likabehandlingsplanens syfte och mål.

Rörelse

På F-3 startar vi två morgnar med gemensam rörelse på skolgården. Vi vill på ett lekfullt sätt integrera rörelse i skolans vardag. Regelbunden fysisk aktivitet under uppväxten skapar bra vanor och en bättre hälsa för resten av livet. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-11