Vårt lärande

Digitalisering, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och Systematiskt Kvalitetsarbete med avseende på lärande och tillgänglighet med främsta fokus på matematik, svenska, SVA.

Utvärderingsplan

För att följa upp och utvärdera arbetet med eleverna använder vi oss av följande metoder:

Individuell utvecklingsplan (IUP)
Omfattar alla elever årskurs 1-5.

Diagnoser svenska och matematik
Kontinuerligt under läsåret.

Nationella prov i årskurs 3
Samtliga elever i årskurs 3.

Klasskonferenser 1 g/termin
Alla elever följs upp av rektor och specialpedagog i en klasskonferens.
En sammanfattning av klasskonferensen lyfts sedan i Elevhälsoteamet (EHT).

Elevvårdskonferenser
När behov uppstår.

Pedagogers dokumentation av elevers utveckling
Kontinuerligt arbete.

Enkäter/intervjuer elever — föräldrar
Kamratrelationer — elever 2 ggr/år.
Föräldraenkät 1gång/år.

Utvärdering
Klass/arbetslag kontinuerligt efter olika arbetsområden och temaarbeten.
Skolans handlingsplaner utvärderar personalen årligen i maj och juni, därefter upprättar vi på skolan nya prioriterade utvecklingsområden och handlingsplaner i augusti och september.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-08