Hälsa och trygghet

Här på Vallaskolan arbetar vi för att våra elever ska känna sig trygga och ha en bra fysisk arbetsmiljö. Med hjälp av skolans lokala elev­hälso­team (EHT) arbetar vi hälso­främj­ande och med förebyggande hälsovård till våra elever.

Skolans elevhälsoteam (EHT)

Vårt elevhälsoteam består av rektor, skol­sköter­ska, skolkurator, skolpsykolog, special­pedagog och studie- och yrkesvägledare. Syftet med elevhälsoteamet är att flera olika yrkesroller sam­arbetar och gör gemen­samma analyser i elevärenden.

Vallaskolans elevhälsoplan 2020 Pdf, 447.4 kB.

Kontakta oss

Rektor årskurs F-3

Maria Lundman
063-14 38 02, 070-216 34 53

Biträdande rektor årskurs 4-6

Peder Söderman
063-14 38 28, 070-244 52 11

Biträdande rektor årskurs 7-9

Maria Landqvist
063-14 35 74, 072-588 31 94

Skolsköterska

Ulrica Sandström

063-14 42 95

Elin Ström
063-14 06 55

Skolsköterska finns på plats måndag-fredag.

Skolpsykolog

Karin Glad

063-14 36 12

Skolkurator

Camilla Dahlén

063-14 43 80

Erik Grelsson

063-14 37 63

 

Skolkurator finns på plats på skolan måndag-fredag.

Studie- och yrkesvägledare

Linda Smith

070-191 72 03

Specialpedagog årskurs F-3

Malin Ihrén
076-106 13 78

Specialpedagog årskurs 4-6

Ann-Sofi Gerhardsson
072-242 40 96

Speciallärare årskurs 4-6

Karin Stenmark Nässén

076-102 86 92

Specialpedagog årskurs 7-9

Ann Stensson
076-102 53 59

Skolans trygghetsarbete

Arbete mot kränkande behandling

Skolan ska årligen ta fram en plan mot kränkande behandling. Planen beskriver skolans arbete mot kränkningar och diskriminering och innehåller en beskrivning av skolans åtgärdande, före­byggande och främjande arbete.

Hot och våld

Alla arbetsplatser kan råka ut för hot- och våldssituationer. Handlings­planen ger stöd och råd i sådana situationer.

Förvaltningsövergripande handlingsplan mot hot och våld Pdf, 362.9 kB.

Drogförebyggande arbete i skolan

Kommunen har en gemensam drogpolicy för alla kommunens grundskolor. I den står bland annat om den lagstiftning som finns inom området och vilka regler som gäller i skolans verksamhet.

Kommunens drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Pdf, 154.1 kB.

Rökfria miljöer

Varje skola har en ANDT-plan. I planen framgår hur skolan arbetar före­byggande mot användande av alkohol, narkotika, droger och tobak. Varje skola har en utsedd ANDT-samordnare i personalen. Denne ansvarar tillsammans med rektor för kontakt med kommunens koordinator för drogförebyggande arbete, polisen och intresse­organi­sationer.

Trygghet och studiero

Varje skola har ordningsregler för att främja trygghet och studiero. Dessa har vi tagit fram tillsammans med eleverna och följer upp regelbundet.

Ordningsregler för Vallaskolan

Anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa

Alla som arbetar i skolan är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om vi miss­tänker att ett barn far illa. Detta kallas anmälningsplikt. I skolan gäller skyldigheten rek­torer, förskole­chefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verk­sam­heten är offentlig eller enskild.

Det är inte skolpersonalens uppgift att utreda om misstankarna stämmer eller inte, utan vår skyldighet är att anmäla till socialtjänsten som i sin tur utreder vad som hänt och om det kan behövas några insatser.

Om barn eller unga far illa

Följa upp frånvaro

Rektorn har en skyldighet att skyndsamt utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen.

Utredningens omfattning och form bör avgöras i det enskilda fallet men det är viktigt med dokumentation och uppföljning. Om det finns behov av att göra fler utredningar, till exempel vad gäller behov av särskilt stöd eller kränkande behandling, är det bra om dessa samordnas i en utredning.

Plan för ökad skolnärvaro

Samverkansformer mellan skola och vårdnadshavare

Att informera och samarbeta med vård­nads­­havare är ett av skolans uppdrag och viktigt för elevens utveckling och lärande.

Varje klass har minst två föräldramöten per läsår. Då ges information, och då finns möjlighet att prata om det som rör hela klassen.

Utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare och lärare hålls en gång per termin. Då kommer vi överens om den individuella utvecklingsplanen och då ger vi det skriftliga omdömet.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Försäkringar

Centrala Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan är en central stödfunktion för skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spets­kompe­tenser och insatser kring barn och ung­domars hälsa, lärande och utveckling mot utbild­ningens mål.

Barn- och elevhälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-23