Kultur i skolan

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Detta regleras i bland annat läroplanerna för både förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn och ungas rätt till kultur är en angelägenhet på flera plan. Att få ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

Tidigare år har arbetet med kultur i skolan skett genom Skapande skola-satsningen. Det har varit ett komplement till skolans egna insatser för att uppfylla det kulturuppdrag som läroplanen och andra styrdokument föreskriver.

Aktiviteter för alla elever från förskoleklass till årskurs 9

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet för Skapande skola-aktiviteter. Från och med läsåret 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till åk 9 på olika sätta möta kultur. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämnoch en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, är gällande för samtliga aktiviteter.

Kommande läsår sker Kulturhjulet

Kommande läsår (höst 2020/vår 2021) kommer Barn- och utbildningsförvaltningen genomföra Kulturhjulet, där respektive årskurs får möta olika former av kultur. Kulturhjulet ersätter Skapande skola-aktiviteterna för grund- och särskolans del kommande läsår.

Aktiviteterna planeras ske utomhus och finansieras med förra läsåret Skapande skola-medel.

Centralt organiserade aktiviteter läsåret 2020/2021

Förskola

Aktivitet: Scenkonst för 4-åringar

Förskoleklass

Aktivitet: Scenkonst

Årskurs 1

Aktivitet: Biblioteksbesök + scenkonst (Estrad Norr)

Årskurs 2

Aktivitet: Tvåornas kör + Ordcirkus (Nordcirkus)

Årskurs 3

Aktivitet: Museum + tredimensionell konst

Årskurs 4

Aktivitet: Bibliotek + författare

Årskurs 5

Aktivitet: Dans + Nationalmuseum Jamtli

Årskurs 6

Aktivitet: Kulturarv + arkitektur/illustration

Årskurs 7

Aktivitet: Scenkonst

Årskurs 8

Aktivitet: Film, eget skapande + möte med regi/foto

Årskurs 9

Aktivitet: Rollspel "På flykt"

Grundsärskolan samtliga årskurser

Aktivitet: Konst

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-06