Skolval

Skolvalet till förskoleklass pågår 13 - 31 januari

Den 8 januari 2020 får du en inbjudan att göra val till förskoleklass.
I inbjudan finns en länk till e-tjänsten på Östersunds kommuns hemsida.

Val till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska i början av året välja skola - kommunal eller fristående. Detta görs i vår e-tjänst här på kommunens hemsida.

Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt.

Innan skolvalet

Kommunala och fristående grundskolor bjuder i november/december in till ett allmänt informationsmöte om att börja förskoleklass. Det finns förstås möjlighet att besöka flera informationsmöten.

I januari är det dags att välja skola. Skolvalet till hösten 2020 genomförs mellan 13 – 26 januari. Vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur valet går till.

Efter skolvalet

När arbetet med alla placeringar är färdigt skickas ett placeringsmeddelande till dig. Den skola som ditt barn placerats på, bjuder under vårterminen in till ett informationsmöte på skolan.

Så här gör du valet till förskoleklass

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnadshavaren vill att barnet ska gå och de flesta barn får den skolplats som vårdnadshavarna önskar. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skolplatsen. Då jämförs hur lång skolväg de olika eleverna har som sökt plats på skolan.

Information om skolplacering/principen om relativ närhet

Information på andra språk om val till förskoleklass

ArabiskaPDF

DariPDF

EngelskaPDF

SydsamiskaPDF

SomaliPDF

TigrinjaPDF

Vanliga frågor om val till förskoleklass

Finner du inte svaret på din frågan nedan, kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Vilka ska göra valet?

Vårdnadshavare till ett barn, som under året fyller sex år, väljer skola i kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det gäller både kommunal- och fristående skola.

När görs valet till förskoleklass?

Valet inför kommande hösttermin pågår under två veckor i januari.

Hur får man information om valet till förskoleklass?

Innan valet bjuder skolorna under november/december in till ett allmänt informationsmöte om att börja förskoleklass.

Hur går valet till förskoleklass till?

Vårdnadshavare gör valet genom vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En vårdnadshavare gör valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Kan val till förskoleklass göras på pappersblankett?

Nej, val till förskoleklass kan inte göras på pappersblankett. Däremot finns personlig hjälp att få hos Östersunds kommuns Kundcenter (som finns på Österäng). Tag med giltig id-handling.

Hur många alternativa skolor ska väljas?

I valet av skola ska tre skolor väljas (rangordning 1-3).

Måste val göras till förskoleklass?

Ja, vårdnadshavare ska göra ett val till förskoleklass.

Vad händer om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass gör kommunen skolplacering.

Kan en vårdnadshavare söka fritidshemsplats samtidigt som valet till förskoleklass sker?

Ja, det går bra att göra ansökan till fritidshem i samband med val till förskoleklass, men det går även bra att göra ansökan till fritidshem i en separat ansökan.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?

I vissa fall kan ett barn tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år om vårdnadshavarna begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar att börja förskoleklass.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år senare?

I vissa fall kan ett barn gå ytterligare ett år i förskola om vårdnadshavaren begär det och om det bedöms utifrån barnets behov.

Har en sexåring rätt att börja årskurs 1 istället för förskoleklass?

I vissa fall kan ett barn tas emot i grundskolans årskurs 1 redan höstterminen det kalenderår barnet fyller 6 år om vårdnadshavaren begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för att börja årskurs 1.

Hur får vårdnadshavare information om skolorna för att kunna göra ett bra val?

Skolorna har informationsmöten inför valet till förskoleklass.
Mer information om skolorna finns på deras hemsidor.

Familjer som är nyinflyttade - hur görs val till förskoleklass?

Vårdnadshavare kontaktar Kundcenter 063-14 30 00 för information hur valet går till.

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om fler söker än det finns platser på en skola gäller ”principen om relativ närhet".
OBS! Fristående skolor kan ha andra antagningsregler. Kontakta respektive friskola för mer information.

Val till förskoleklass på en friskola, hur går valet till?

Val till förskoleklass görs via kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fristående skolor kan ha andra antagningsregler, oftast har de ett kösystem. Kontakta respektive skola för mer information.

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att alla val till förskoleklass är gjorda. De kommunala skolorna placerar utifrån ”principen om relativ närhet". När det gäller friskolorna är det viktigt att vara uppmärksam på att de har egna antagningsregler.

Familjer som har skyddad identitet (sekretessmarkering). Hur görs val till förskoleklass?

Familjer som har skyddad identitet kan inte göra skolval via kommunens e-tjänst. Kontakta Kundcenter (063–14 30 00) för mer information.

Vad händer om vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass gör kommunen en skolplacering av eleven med utgångspunkt från folkbokföringsadress och ”principen om relativ närhet”.

Om två vårdnadshavare inte är överens om skolplacering och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor/är folkbokförd), vad händer?

Valet av skolplats bygger på att vårdnadshavare är, eller blir överens. I det fall vårdnadshavarna inte är överens och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor) kan boendeföräldern välja skolplats utan att den andra vårdnadshavaren godkänner valet.

Om barn hos separerade vårdnadshavare bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vad gäller då vid val till förskoleklass?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavaren vet om det. När skolplaceringen är gjord skickas placeringsbesked till bägge vårdnadshavarna.

Om barn hos separerade vårdnadshavare bor växelvis hos sina vårdnadshavare och den ena vårdnadshavaren väljer att inte godkänna skolvalet?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavaren vet om det. Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnadshavaren inte godkänner valet gör kommunen en skolplacering med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress och ”principen om relativ närhet”.

Om vårdnadshavare gjort skolval och det inte finns plats på någon av de tre skolor som valts, vad händer då?

I skolvalet ska tre skolor rangordnas (kommunala eller fristående). Om plats inte kan erbjudas på någon av de skolor sökts, blir barnet placerat på en kommunal skola som har ledig plats. Vårdnadshavaren blir då kontaktade av en handläggare från Östersunds kommun för en dialog om skolplacering.

Hur och när lämnas besked om skolplacering?

I slutet av februari skickas platsbeskedet via e-post till de vårdnadshavare som registrerat en e-postadress. Om vårdnadshavare inte registrerat e-postadress kommer platsbeskedet per post. Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds platsbeskedet till båda adresserna.

Kan vårdnadshavare ångra eller ändra ett skolval under skolvalsperioden?

Ja, ett val kan göras om eller kompletteras i kommunens e-tjänst innan valet till förskoleklass stängs. Logga in på kommunens e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan vårdnadshavare ångra eller ändra ett skolval efter skolvalsperioden?

Om vårdnadshavare vill ändra eller komplettera efter det att valperioden är över och platsbesked skickats ut kan ändring eller komplettering göras via kommunens e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan en vårdnadshavare tacka nej till en skolplacering?

Ja, en vårdnadshavare kan tacka nej till en skolplacering. Då ansöker vårdnadshavaren om skolbyte i kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller syskonförtur i Östersunds kommun?

Syskonförtur gäller inte i kommunala skolor. Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell fristående skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Vad innebär skolplacering enligt ”principen om relativ närhet"?

När det gäller regler för val till förskoleklass, används ”principen om relativ närhet" vid val till de kommunala skolorna. Det betyder att vårdnadshavares önskemål om skola beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grundskolorna är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval.

Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlas i urvalet till förskoleklass och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten hos Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala/fristående skolor inom Östersunds kommun. Vårdnadshavare kontaktar Kundcenter för att bli borttagen från valet till förskoleklass.

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att valet till förskoleklass är slutfört erbjuds placering i mån av plats.

Vad gäller för ansökan till grundsärskola?

På sidan om grundsärskolan finns information om vad som gäller för de elever som ska skrivas in i grundsärskolan.


Skolvalet till årskurs 4, 6, 7 pågår 3 - 14 februari

Se nedan för informationsmöten på berörda skolor om skolval till årskurs 4, 6 och 7.
I vecka 5, 2020 får du en inbjudan att göra val till skolvalet. I inbjudan finns en länk till e‑tjänsten på Östersunds kommuns hemsida.

Val till årskurs 4, 6 och 7 inför höstterminen 2020

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 4, 6 och 7 och är folkbokförd i Östersunds kommun, kan behöva välja skola för ditt barn - se nedan vilka skolor som berörs.

Skolvalet sker början av vårterminen läsåret innan och görs i vår e-tjänst. Du får information via e-post eller brev om hur du går till väga.

Fristående skolor har en egen antagning och finns därför inte med som alternativ i skolvalet. Om du redan har erbjudits plats på fristående skola och tackat ja, kontaktar du kommunens Kundcenter, 063-14 30 00. Vi tar då bort er från skolvalet.

Omfattas du inte av valet men ändå önskar byta skola för ditt barn, gör du detta genom att ansöka om skolbyte i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolvalet berör elever i årskurs 3 på följande grundskolor

 • Arnljotskolan
  Informationsmöte: 16 januari, 18.30 lokal: Arnljotskolan - matsalen
 • Storvikensskolan
  Informationsmöte: 29 januari, 17.30 lokal: Storvikenskolan
 • Sörgårdsskolan
  Informationsmöte: 29 januari, 17.30 lokal: Storvikenskolan

Skolvalet berör elever i årskurs 5 på följande grundskolor

 • Marieby skola
  Informationsmöte: 13 januari, 18.00 lokal: Marieby skola
 • Böle byskola
  Vårdnadshavare tar kontakt med rektor för frågor/information om skolvalet.

Skolvalet berör elever i årskurs 6 på följande grundskolor

 • Bringåsens skola.
  Informationsmöte: 20 januari, 19.00 lokal: Treälvsskolan
 • Häggenås skola.
  Informationsmöte: 20 januari, 19.00 lokal: Treälvsskolan
 • Orrvikens skola.
  Informationsmöte: 16 januari, 18.00 lokal: Orrvikens skola

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnadshavaren vill att barnet ska gå och de flesta barn får den skolplats som vårdnadshavarna önskar. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skolplatsen. Då jämförs hur lång skolväg de olika eleverna har som sökt plats på skolan.

Information om skolplacering/principen om relativ närhet

Så här gör du valet

Vanliga frågor om skolval till årskurs 4, 6 och 7

Om du inte får svar på dina frågor här nedan,
kontakta kommunens Kundcenter 063–14 30 00.

När görs skolvalet?

Valet inför kommande hösttermin pågår under perioden 2020-02-03-2020-02-14.
Berörda vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur skolvalet görs.

Hur gör jag valet?

Du som vårdnadshavare gör valet på kommunens e-tjänst som finns på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster En vårdnadshavare gör valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och bekräfta/godkänna valet. E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Kan valet göras på pappersblankett?

Nej, men däremot kan du få personlig hjälp i Östersunds kommuns Kundcenter (som finns i Österäng, Förlandsgränd 1C). Tag med dig en giltig id-handling.

Hur många alternativa skolor ska väljas?
I valet av skola ska tre skolor väljas (rangordning 1–3).

Måste jag göra ett val?

Du ska göra ett val om ditt barn i de skolor som nämns ovan ska börja i årskurs 4, 6 eller 7 under höstterminen 2020. I skollagen anges att en elev i första hand ska placeras vid den av kommunens skolenheter som vårdnadshavare önskar att eleven ska gå på.

Vad händer om skolval inte görs?
Om du/ni inte gör ett val, kommer kommunen att gå in och göra en placering av eleven med utgångspunkt från ”principen om relativ närhet”.
Är det så att du inte vill göra ett val för att ni ska flytta från Östersunds kommun får ni gärna kontakta Kundcenter (063–14 30 00) och informera om detta.

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?
Om antal platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande görs ett urval enligt ”principen om relativ närhet".

Var finns information om de skolorna som går att välja?

Du kan läsa mera om skolorna på deras hemsidor som finns på kommunens hemsida.
I kommunens jämförelsetjänst för grundskolan finns också information om skolorna.

Vad gäller för nyinflyttade som inte gjort ett skolval?

Kontakta den eller de skolor som är intressanta och hör om det finns plats, gör därefter en ansökan på kommunens e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Val till friskola, hur går valet till?

Fristående skolor har en egen antagning och finns därför inte med som alternativ i skolvalet. Om du redan har erbjudits plats på fristående skola och tackat ja, kontaktar du kommunens Kundcenter, 063-14 30 00. Vi tar då bort er från skolvalet.
Kontakta respektive fristående skola för mer information om deras antagning.

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att skolvalet är avslutat. Placering sker utifrån principen om "principen om relativ närhet".

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag valet?

Har du skyddad adress (så kallad sekretessmarkering) kan du inte göra valet via e-tjänsten. Kontakta Kundcenter (063–14 30 00) för mer information.

Om två vårdnadshavare inte är överens om skolplacering och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor/är folkbokförd), vad händer?

Valet av skolplats bygger på att vårdnadshavare är, eller blir överens. I de fall vårdnadshavarna inte är överens och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor) kan boendeföräldern välja skolplats utan att den andra vårdnadshavaren godkänner valet.

Om barn bor hos separerade vårdnadshavare bor växelvis hos sina vårdnadshavare och den ena vårdnadshavaren väljer att inte godkänna skolvalet?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavaren vet om det.

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnadshavaren inte godkänner valet gör kommunen en placering med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress och ”principen om relativ närhet”.

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om fler söker än det finns platser på en skola gäller ”principen om relativ närhet”. OBS! Fristående skolor kan ha andra antagningsregler. Kontakta respektive skola för mer information.

Hur och när lämnas besked om skolplacering?

I slutet av februari skickas platsbesked via e-post till de vårdnadshavare som registrerat en e-postadress. Om vårdnadshavaren inte registrerat en e-postadress kommer platsbeskedet med vanlig post. Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds platsbeskedet till båda adresserna.

Kan vårdnadshavare ångra/ändra ett skolval under skolvalsperioden?

Ja, ett val kan göras om eller kompletteras i kommunens e-tjänst innan skolvalet stängs. Logga in på kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan vårdnadshavare ångra eller ändra ett skolval efter skolvalsperioden?

Om vårdnadshavare vill ändra eller komplettera efter det att valperioden är över och platsbeskedet kommit.

Logga in på e-tjänsten och önska ett skolbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan en vårdnadshavare tacka nej till en skolplacering?

Ja, det går att tacka nej till en skolplacering. Då ansöker vårdnadshavaren om skolbyte i kommunens e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad betyder skolplacering enligt ”principen om relativ närhet”?

När det gäller regler för val till kommunala skolor, används ”principen om relativ närhet". Det betyder att vårdnadshavarens önskemål om skola beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigande krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Nej det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grundskolorna är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsalternativ.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten i Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala och fristående skolor inom Östersunds kommun. De som inte önskar delta i kommunens skolval, kontakta Kundcenter, 063-14 30 00, för att bli borttagen från valet.

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att skolvalsperioden är slut erbjuds placering i mån av plats.

Tillkommer några nya ämnen i årskurs 6?

Ja, ämnet språk (till exempel franska, tyska eller spanska) tillkommer och ämnet hem- och konsumentkunskap. I stället för språk kan eleven välja modersmål, svenska, svenska som andraspråk, engelska eller teckenspråk

Från vilken årskurs börjar eleverna få betyg?

Elever får betyg första gången i årskurs 6, terminsbetyg i slutet av varje termin.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-20