Skolval till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska i början av året välja skola - kommunal eller fristående.

Information in other languages

Skolvalet till förskoleklass avslutat

Valet inför höstterminen pågick 18-31 januari 2021. Valet är nu stängt.

Besked om skolplacering

Under slutet på februari/början på mars kommer du få besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Då skickas placerings­besked ut via e-post till de vårdnads­havare som registrerat en e‑post­adress. Om vårdnads­havaren inte registrerat en e‑post­adress kommer plats­beskedet med vanlig post. Bor vårdnads­havarna på olika adresser sänds plats­beskedet till båda adresserna.

För mer information, kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00.

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering på kommunala skolor är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnads­havaren vill att barnet ska gå. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skol­platsen.

Fristående skolor har egna antagningsprinciper. Kontakta respektive friskola för mer information.

Överklaga beslut om skolplacering i förskoleklass

Lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass och grundskola

Den lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass grundar sig på skollagen 9 kap. 15 § (första och andra stycket). För grundskolan gäller 10 kap. 30 § (första och andra stycket.

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.”

Vad kan det bero på om man inte får den önskade skolplaceringen?

 1. Det kan bero på att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet (se första stycket ovan).
 2. Det kan bero på att placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, till exempel att platserna på skolan inte räcker till. (se andra stycket ovan).

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 ovan kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Där sker en laglighetsprövning vilket innebär att rätten bedömer om kommunen gjort formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Förvaltningsrätten dömer inte till ett visst ”resultat eller ändring” utan pekar bara på om kommunen tolkat lagstiftningen fel.Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 ovan kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden bedömer hur kommunen tolkat lagstiftningen och kan då döma till ett annat beslut. Ett beslut som Skolväsendets överklagandenämnd dömt går inte att överklaga.

Det är alltså endast dessa två punkter (1 och 2) som går att överklaga.

Hur skriver man en överklagan till Förvaltningsrätten?

 1. Överklagandet ska vara skriftligt och ska göras inom tre veckor efter det att placeringsbeslut lämnats.
 2. Ange vilket beslut som ska överklaga, datum för beslut, elevens personuppgifter och adress. Tala om vilken ändring du vill ha och motivera varför ändringen är nödvändig.
 3. Ange ditt namn, adress och telefonnummer
 4. Underteckna ditt överklagande.
 5. Skicka in din överklagan direkt till Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314, 871 27 Härnösand

Hur skriver man en överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd?

 1. Överklagandet ska vara skriftligt och ska göras inom tre veckor efter det att placeringsbeslut lämnats.
 2. Ange vilket beslut som ska överklaga, datum för beslut, elevens personuppgifter och adress. Tala om vilken ändring du vill ha och motivera varför ändringen är nödvändig.
 3. Ange ditt namn, adress och telefonnummer
 4. Underteckna ditt överklagande.
 5. Skicka in ditt överklagande per post till Östersunds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 831 82 Östersund.

Har du frågor om att överklaga är du välkommen att kontakta kommunens Kundcenter 063‑14 30 00

Vanliga frågor och svar om val till förskoleklass

Finner du inte svaret på din frågan nedan, kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Om att göra skolvalet

Hur många alternativa skolor ska väljas?

Vid val av skola ska vårdnadshavare välja tre skolor till sitt barn. Valen ska rangordnas från 1-3.

Hur går val till förskoleklass på en fristående skola till?

Om vårdnadshavare vill välja en fristående förskola till sitt barn görs valet via kommunens e-tjänst.

Skillnaden är att fristående förskolor kan ha andra antagningsregler, oftast har de ett kösystem. Kontakta respektive skola för mer information gällande antagningsregler.

Kontaktuppgifter till fristående skolor

Kan val till förskoleklass göras på pappersblankett?

Nej, det går inte att göra val till förskoleklass på pappersblankett. Däremot finns personlig hjälp att få hos Kundcenter (som finns på Österäng, Förlandsgränd 1C). Ta med giltig id-handling.

Öppettider och besöksadress till Kundcenter

Vad händer om vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Om en vårdnadshavare inte väljer en skola till sitt barn gör kommunen en skolplacering av eleven med utgångspunkt från folkbokföringsadress och principen om relativ närhet.

Om ett barns vårdnadshavare separerat och inte kommer överens om skolval, vad händer?

Val av skolplats bygger på att vårdnadshavare är, eller blir, överens. Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registrerat måste den andra vårdnadshavaren godkänna valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavare godkänt det.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnadshavaren inte godkänner valet gör kommunen en skolplacering utifrån elevens folkbokföringsadress och principen om relativ närhet.

Om barnet bor stadigvarande hos en vårdnadshavare

I de fall vårdnadshavarna inte är överens och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor) kan boendeföräldern välja skolplats utan att den andra vårdnadshavaren godkänner valet.

Hur gör nyinflyttade familjer val till förskoleklass?

Kontakta Kundcenter 063‑14 30 00 för information hur valet går till.

Hur gör vi om vi är folkbokförda i en annan kommunen, men ska flytta till Östersund?

Om barnet ska börja förskoleklass höstterminen 2021 så ansöker ni via e-tjänsten. Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpe-/hyreskontrakt på en bostad.

Hur gör familjer som har skyddad identitet (sekretessmarkering) val till förskoleklass?

Familjer som har skyddad identitet kan inte göra skolval via kommunens e-tjänst.

Kontakta Kundcenter 063‑14 30 00för mer information.

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att valet till förskoleklass är slutfört erbjuds placering i mån av plats.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten hos Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala/fristående skolor inom Östersunds kommun. Vårdnadshavare kontaktar Kundcenter för att bli borttagen från valet till förskoleklass.

Kan vårdnadshavare ändra ett skolval under skolvalsperioden?

Ja, så länge ansökan är öppen kan du som vårdnadshavare göra om eller komplettera valet i e-tjänsten.

Kan vårdnadshavare ändra ett skolval efter skolvalsperioden?

Nej. När valet stängt finns ingen möjlighet att ändra sitt val.

Principer/frågor om placering

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Nej, först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att alla val till förskoleklass är gjorda. De kommunala skolorna placerar utifrån ”principen om relativ närhet". Fristående skolor har egna antagningsprinciper, kontakta respektive friskola för mer information.

Principen om relativ närhet

Kontaktuppgifter till fristående skolor

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grundskolorna är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval.

Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlas i urvalet till förskoleklass och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Gäller syskonförtur i Östersunds kommun?

Nej, syskonförtur gäller inte i kommunala skolor. Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell fristående skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Kan en vårdnadshavare tacka nej till en skolplacering?

Ja, en vårdnadshavare kan tacka nej till en skolplacering. Då ansöker vårdnadshavaren om skolbyte i kommunens e-tjänst.

Om vårdnadshavare gjort skolval och det inte finns plats på någon av de tre valda skolorna, vad händer då?

I skolvalet ska tre skolor rangordnas (kommunala eller fristående). Om plats inte kan erbjudas på någon av de skolor sökts, blir barnet placerat på en kommunal skola som har ledig plats. Vårdnadshavaren blir då kontaktade av en handläggare från Östersunds kommun för en dialog om skolplacering.

Övriga frågor

Kan en sexåring börja årskurs 1 istället för förskoleklass?

Det kan i vissa fall vara möjligt att barnet börjar åk 1 höstterminen det kalenderår barnet fyller 6 år, om vårdnadshavare begär det och barnet bedöms ha förutsättningar att börja åk 1.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år senare?

I vissa fall kan ett barn gå ytterligare ett år i förskola om vårdnadshavaren begär det och om det bedöms utifrån barnets behov.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?

I vissa fall kan ett barn tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år om vårdnadshavarna begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar att börja förskoleklass.

Vad händer om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Vårdnadshavare måste göra val till förskoleklass. Om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass gör kommunen en skolplacering åt ditt barn.

Kan en vårdnadshavare söka fritidshemsplats samtidigt som valet till förskoleklass sker?

Ja, det går bra att göra ansökan till fritidshem i samband med val till förskoleklass. Det går också bra att göra ansökan till fritidshem separat.

Ansök om plats på fritidshem Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-22