Skolval till högre årskurs

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 4, 6 och 7 och är folkbokförd i Östersunds kommun, kan behöva välja skola för ditt barn - se nedan vilka skolor som berörs.

Skolvalet till årskurs 4, 6 och 7 är avslutat

Valet pågick 16-25 november och är nu stängt. Vårdnadshavare kommer under december 2020 få besked om vilken skola eleven fått plats på. Läs mer under Besked om skolplacering.

Skolvalet berörde elever i:

Årskurs 3 på dessa skolor

 • Arnljotskolan
 • Storvikensskolan
 • Sörgårdsskolan

Årskurs 5 på dessa skolor

 • Böle byskola
 • Marieby skola

Årskurs 6 på dessa skolor

 • Bringåsens skola
 • Fagervallsskolan
 • Fjällängsskolan
 • Fåker skola
 • Häggenås skola
 • Lillsjöskolan
 • Mimergården
 • Norra skolan
 • Odenslundsskolan
 • Orrvikens skola
 • Tavelbäcksskolan
 • Ängsmogården
 • Ångsta skola

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnads­havaren vill att barnet ska gå. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skol­platsen.

Information om skolplacering/principen om relativ närhet

Besked om skolplacering

Under december 2020 kommer du få besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Då skickas placerings­besked ut via e-post till de vårdnads­havare som registrerat en e‑post­adress. Om vårdnads­havaren inte registrerat en e‑post­adress kommer plats­beskedet med vanlig post. Bor vårdnads­havarna på olika adresser sänds plats­beskedet till båda adresserna.

Om coronapandemin tillåter så kommer skolan som ditt barn placerats på bjuda in till ett informationsmöte under våren.

Överklaga beslut om skolplacering

Lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass och grundskola

Den lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass grundar sig på skollagen 9 kap. 15 § (första och andra stycket). För grundskolan gäller 10 kap. 30 § (första och andra stycket.

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.”

Vad kan det bero på om man inte får den önskade skolplaceringen?

 1. Det kan bero på att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet (se första stycket ovan).
 2. Det kan bero på att placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, till exempel att platserna på skolan inte räcker till. (se andra stycket ovan).

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 ovan kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Där sker en laglighetsprövning vilket innebär att rätten bedömer om kommunen gjort formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Förvaltningsrätten dömer inte till ett visst ”resultat eller ändring” utan pekar bara på om kommunen tolkat lagstiftningen fel.Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 ovan kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden bedömer hur kommunen tolkat lagstiftningen och kan då döma till ett annat beslut. Ett beslut som Skolväsendets överklagandenämnd dömt går inte att överklaga.

Det är alltså endast dessa två punkter (1 och 2) som går att överklaga.

Hur skriver man en överklagan till Förvaltningsrätten?

 1. Överklagandet ska vara skriftligt och ska göras inom tre veckor efter det att placeringsbeslut lämnats.
 2. Ange vilket beslut som ska överklaga, datum för beslut, elevens personuppgifter och adress. Tala om vilken ändring du vill ha och motivera varför ändringen är nödvändig.
 3. Ange ditt namn, adress och telefonnummer
 4. Underteckna ditt överklagande.
 5. Skicka in din överklagan direkt till Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314, 871 27 Härnösand

Hur skriver man en överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd?

 1. Överklagandet ska vara skriftligt och ska göras inom tre veckor efter det att placeringsbeslut lämnats.
 2. Ange vilket beslut som ska överklaga, datum för beslut, elevens personuppgifter och adress. Tala om vilken ändring du vill ha och motivera varför ändringen är nödvändig.
 3. Ange ditt namn, adress och telefonnummer
 4. Underteckna ditt överklagande.
 5. Skicka in ditt överklagande per post till Östersunds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 831 82 Östersund.

Har du frågor om att överklaga är du välkommen att kontakta kommunens Kundcenter 063‑14 30 00

Vanliga frågor om skolval

Om du inte får svar på dina frågor nedan, kontakta kommunens Kundcenter på telefon 063‑14 30 00.

Om att göra skolvalet

Hur gör jag valet?

Du som vårdnadshavare gör valet på kommunens e-tjänst som finns på kommunens webbplats. Endast en vårdnadshavare gör själva valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och bekräfta/godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation­/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Gå till e-tjänsten för skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jag har problem med inlogg, vad gör jag då?

Vissa personer har haft problem att logga in via e-tjänsten. Om du får problem beror det på att du använder webbläsarna Chrome version 85 eller nyare, eller Edge version 86 eller nyare. Det finns två sätt att lösa problemet:

 • Prova logga in igen efter det första misslyckade försöket i Chrome/Edge-webbläsaren.
 • Använd en annan webbläsare (till exempel Firefox, Safari, Internet explorer)

Måste jag göra ett val?

Ja, om eleven går i någon av årskurserna som är berörda av skolvalet behöver ni göra ett val. Om du väljer att inte göra ett skolval kommer kommunen placera ditt barn på en anvisad skola med utgångs­punkt från principen om relativ närhet.

Läs mer om principen om relativ närhet

Om du inte vill göra ett val för att ni ska flytta från Östersunds kommun får ni gärna kontakta Kundcenter på telefon 063‑14 30 00 och informera om det så plockas ni bort från skolvalet.

Hur många alternativa skolor ska vi välja?

Vid skolvalet väljer ni tre skolor som ni rangordnar utifrån era önskemål (rangordning 1‑3).

Går det att göra valet på pappersblankett?

Nej, däremot kan du få personlig hjälp i Östersunds kommuns Kundcenter. Ta med dig en giltig id-handling.

Besöksadress och kontaktuppgifter till Kundcenter

Kan jag som vårdnadshavare ångra/ändra vårt skolval under skolvalsperioden?

Ja, du kan göra om eller komplettera valet i kommunens e-tjänst innan skolvalet stänger.

Ångra/ändra skolval via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten i Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala skolor inom Östersunds kommun. De som inte önskar delta i kommunens skolval, kontaktar Kundcenter, 063-14 30 00, för att bli borttagen från valet.

Om jag inte är nöjd med den placering mitt barn fått, kan jag göra ett skolbyte?

Ja, du kan ansöka om att byta skola. Du kan inte göra ett nytt skolval eftersom skolvals­perioden är över, istället behöver du göra ett skolbyte.

Logga in via e-tjänsten och önska ett skolbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Principer/frågor om placering

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande sker ett urval enligt principen om relativ närhet. Det innebär att plats ges till den/de elever som förlorar mest på att inte få platsen.

Mer om principen om relativ närhet

Gäller först till kvarn när valet öppnar?

Nej, först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att skolvalet är avslutat. Placering sker utifrån principen om "principen om relativ närhet".

Mer om principen om relativ närhet

Om två vårdnadshavare inte är överens om skolplacering och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder, vad händer?

Valet av skolplats bygger på att vårdnads­havare är, eller blir överens. I de fall vårdnads­havarna inte är överens och den ena vårdnads­havaren är boende­förälder (där barnet stadig­varande bor/är folkbok­förd) kan boende­föräldern välja skolplats utan att den andra vårdnads­havaren godkänner valet.

Om barn bor växelvis hos separerade vårdnads­havare och den ena vårdnads­havaren väljer att inte godkänna skolvalet, vad händer?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnads­havaren godkänner valet. En vårdnads­havare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnads­havaren vet om det.

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnads­havaren inte god­känner valet gör kommunen en placering med utgångs­punkt från elevens folk­bok­förings­­adress och principen om relativ närhet.

Mer om principen om relativ närhet

Övriga frågor

Var finns mer information om de skolor som går att välja mellan?

Alla skolor har varsin sida på www.ostersund.se där du kan läsa mer om varje skola.

Information om kommunens grundskolor

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag valet?

Har du skyddad adress (så kallad sekretess­markering) kan du inte göra valet via e‑tjänsten. Kontakta Kundcenter (063–14 30 00) för mer information.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahands­alternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grund­skolorna är det respektive elevs förut­sättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahands­valet genom att välja en skola långt bort som andrahands­alternativ.

Mer om principen för relativ närhet

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att skolvalsperioden är slut erbjuds placering i mån av plats.

Vad gör vi om vi vill byta skola trots att vi inte omfattas av det här valet?

Omfattas ni inte av valet men önskar byta skola för ert barn gör ni det genom att ansöka om skolbyte i kommunens e-tjänst.

Ansök om skolbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-01