För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Fagervallsskolan.

Allmän information

Trivselregler för Fagervallsskolan

Fagervallsskolan är vår gemensamma arbetsplats. Vi ska tillsammans göra den så trivsam som möjligt. Alla ska kunna känna sig trygga och respekterade.
Vi har därför vissa regler som bygger på: ANSVAR - RESPEKT - HÄNSYN

Skolan har ett tillsyns ansvar för alla elever och det medför att alla elever vistas inom skolans lokaler. Skolans lokaler är allas arbetsmiljö och vi visar hänsyn och respekt genom att inte störa varandra.

 • Vi använder oss av ett vårdat språk.
 • Tuggummi och godis används hemma.
 • Var och en har ett ansvar för de material som används i skolan.
 • Varje rast tillbringar vi utomhus.
 • Vintertid finns möjlighet att kasta snöboll på nedre sidan av isbanan mot Lottgatan.
 • Ska man åka skridskor och leka på kullarna vintertid är hjälm en regel.
 • Puttning och andra fysiska kränkningar får ej förekomma.
 • Cyklar parkeras på anvisad plats på skolgården.
 • Fagervallsskolan har nolltolerans mot all kränkning!
 • Var och en har ett gemensamt ansvar för att Fagervallsskolan skall vara en plats där alla är trygga och trivs.
 • "Vara mot andra människor som du vill att de skall vara mot dig".

Dataregler för Fagervallsskolan

Eleverna på Fagervallsskolan har möjlighet att använda e-postsystemet som finns i GAFE-miljön (namn.efternamn@zonline.se). Elever, lärare, skolledare och andra med anknytning till skolan kan via systemet skicka e-post till varandra och diskutera i olika forum. Lärare och elever kan använda det inom undervisningen och elever kan utnyttja det för kontakter med andra elever.

Systemet ger oss en e-postadress som kan användas för brevväxling med människor över hela världen. Den som erhållit ett konto blir automatiskt registrerad med namn och skoltillhörighet.

 • Lösenord krävs för att komma in, lösenordet ska bevaras hemligt och bytas vid behov.
 • Vi är rädda om våra datorer
 • Vi frågar alltid en vuxen om vi får använda våra datorer
 • Vi är rädda om våra dataspel (cd-skivor)
 • Vi frågar alltid en vuxen om vi får gå ut på Internet.
 • Vi laddar aldrig hem program, spel eller musik från Internet
 • Vi surfar aldrig in på sidor på Internet som innehåller rasism, porr eller på annat sätt kan vara kränkande.
 • Vi ändrar aldrig på inställningarna på våra datorer (bakgrund, skärmsläckare eller andra saker)
 • Målsmän skall godkänna utlägg av barnets namn och bild på Internet
 • Bryter jag mot reglerna blir jag avstängd och mina föräldrar informeras.

Förväntansdokument

Vi förväntar oss av Dig som elev

 • Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt
 • Aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag. Mobbing accepteras aldrig på denna skola.
 • Visar respekt för alla barn och vuxna - och förväntar Dig att själv bli bemött med respekt.
 • Visar hänsyn och hjälper andra, t.ex. genom att hålla upp dörrar och gå lugnt i korridorer.
 • Att ha ett vårdat språk och vara artig skall ha högsta prioritet på Fagervallen.
 • Vi hälsar vänligt på personal och kamrater.
 • Att ge en komplimang gör en annan människa glad.

I matsalen

 • Att använda ett trevligt bordsskick och tacka för maten är självklart för oss på Fagervallen.
 • Tala gärna om för matpersonalen om Du tyckte maten var god.

I klassrummet

 • Följer Du de regler ni kommit överens om i klassrådet.
 • Lyssnar Du på andra och räcker upp handen när Du vill tala eller påkalla hjälp.
 • Självfallet väntar Du på din tur.
 • Klassrummet är en arbetsplats och där har ALLA rätt till arbetsro.
 • Du skall kunna samarbeta och arbeta i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen.
 • Att Du ansvarar för dig själv och för skolan som helhet.
 • Följer givna säkerhetsföreskrifter och inte utsätter andra för fara.
 • Hjälper till att hålla skolan ren och snygg.
 • Ser till att någon vuxen får veta om något gått sönder eller förstörts.
 • Tar ansvar för Dina kläder och egna saker.
 • Sköter dina arbetsuppgifter och läxor samt är hjälpsam mot andra.
 • Ger förslag på förbättringar till klassråd och elevråd.
 • Det är vår gemensamma skola och alla har ett ansvar för att vi skall trivas och ha det bra.

Vi förväntar oss av Dig som förälder

 • Att Du tar ansvar för barnets fostran.
 • Det är du som förälder som är ansvarigt för barnens beteende i alla lägen. Du kan aldrig lägga över detta ansvar på någon annan.
 • På Fagervallsskolan talar vi trevligt till varandra, ser till att alla får vara med på rasterna, ger varandra komplimanger och har en allmänt positiv människosyn. Dessa egenskaper bör föräldrarna redan grundlagt hos barnet i hemmet före skolstart.
 • Som förälder är Du barnets i särklass viktigaste person och Du har en avgörande roll i barnets utveckling.
 • Att Du håller kontakt med ditt barns lärare och fritidshemspersonal.
 • När Du besöker lektioner, kom i tid och delta gärna i verksamheten.
 • Besök gärna skolan vid flera tillfällen.
 • För kontakten med fritidshemmen är det viktigt att Du oftast hämtar och lämnar barnet själv.
 • Prioritera föräldramöten och utvecklingssamtal så att Du finns närvarande.
 • Att Du är uppmärksam på mobbingtendenser.
 • Och ser till att personalen omedelbart får kännedom om något barn på skolan utsätts för kränkande behandling. Mobbing kan vara svårt att upptäcka, därför kan sådant som barnet berättar hemma vara mycket värdefullt för skolan att veta.
 • Att Du hjälper barnet med läxor och andra hemuppgifter och tar det slutgiltiga ansvaret för att detta sköts.
 • Att Ditt barn har med sig rätt utrustning och är förberedd för sin skoldag.
 • Att Ditt barn är utvilat och har ätit frukost, då orkar Ditt barn med skoldagen bättre.
 • Att Du hjälper Ditt barn med "lagom" många fritidsaktiviteter, barnet skall inte själv behöva välja mellan att sköta skolarbetet och delta i fritidsaktiviteter.
 • Att Ditt barn får vara hemma och kurera sig vid sjukdom
 • Och att Du som vuxen ringer och gör en sjukanmälan av Ditt barn.
 • Att ditt barn använder hjälm vid cykling, rollerblades och skridskoåkning.
 • Att Du i alla lägen inför Ditt barn försöker förmedla en så positiv bild av skolan som möjligt.
 • Den bild av skolan Du förmedlar till barnet blir oftast barnets egen bild av skolan.
 • Att Du tar kontakt med skolan om Du är missnöjd med något.
 • Vi kan bara förbättra sådant vi får kännedom om. Vi vill att Du är ärlig, rak och tydlig mot oss. Att prata om rätt sak på rätt plats förväntar vi oss av Dig.

Detta kan förväntas av personalen

 • Att alla vuxna på skolan tydligt gör klart vilka förväntningar som finns och vad som gäller för arbetet i skolan.
 • Att all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen.
 • Alla barn skall mötas med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • Det skall kännas att det finns en positiv anda på skolan.
 • Vi organiserar arbetet så att varje barn lär känna flera barn och vuxna.
 • Alla vuxna vinnlägger sig om att känna så många barn som möjligt till namnet.
 • Att personalen både i skolan och på fritidshemmet samarbetar.
 • De vuxna hjälper barnen att lösa konflikter.
 • Vi är uppmärksamma på "ängsliga" situationer, särskilt raster, matsalen och omklädningsrummen till idrott.
 • Att skolan alltid tar tag i mobbing och att inget barn skall behöva gå till skolan med oro eller rädsla.
 • Att berörd personal har ansvaret för att ta kontakt med familjen om något särskilt hänt.
 • Att vi alltid håller på verksamhetens kvalitet:
 • Vi alltid strävar efter arbetsro.
 • Vi vill ge alla barn stöd efter sitt eget behov.
 • Viktigt att alla blir sedda och att vi eftersträvar att hitta styrkan hos varje barn och lyfta det barnet är bra på.
 • Hemuppgifter regelbundet.
 • Vi utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete.
 • Vi är öppna för andras synpunkter.
 • Att du som förälder alltid skall känna Dig välkommen till skolan.
 • Att vi bemöter flickor och pojkar som jämlikar.
 • Att vi skall ha en trivsam skolmiljö både ute och inne.
 • Att personalen uppmuntrar artighet, vänlighet och ett gott uppförande.
 • Att personalen genomför utvecklingssamtal minst två gånger/läsår.
 • Att vi lyssnar på kritik och snabbt åtgärdar våra brister.
 • Att vi målmedvetet arbetar för att alla barn skall nå målen.
 • Att både barn och föräldrar skall ha stort inflytande i vår verksamhet.

Att varje barn skall känna att: "Jag kan och jag duger"

Skollunch

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?

Frånvaroanmälan

Elever i förskoleklassen sjukanmäls till ansvarig pedagog kl. 7.30-8.00 varje dag eleven är sjuk.
Sjukanmälan för åk 1-5 görs via Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kl. 7.30-8.00 varje dag eleven är sjuk.
Har du tappat bort ditt inlogg till Dexter eller har problem att logga in, maila till vår skoladministratör Kjerstin Ritter Wikström.Här kan du läsa mer om Dexter.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Elev- och föräldraråd

Elevrådet består av representanter från varje klass samt rektor. Elevrådet träffas 1 gång/månad.

Varje skola skall ha någon form av föräldraråd eller lokal styrelse. Syftet med det är att föräldrar skall ha en god insyn i den verksamhet som bedrivs och en möjlighet att påverka verksamheten.

Föräldrarådet på Fagervallsskolan består av
10 -15 föräldrarepresentanter
1 skolledare
1 personalrepresentant

Föräldrarepresentanterna utses i sina respektive klasser i början av höstterminen och mandatperioden är ett läsår.
Föräldrarådet träffas 3-4 gånger per termin. Dagordningen för rådets möten sammanställs inför varje möte. Det som diskuteras på mötena skall vara sådana frågor som föräldrar anser vara viktiga frågor för barnen. Utöver det får man från skolans sida en möjlighet att lyfta frågor rörande verksamheten som bör diskuteras med föräldrarna. Varje år ska en eller två frågor prioriteras som "viktiga frågor" som rådet ska arbeta med under läsåret.

För att det här ska fungera så krävs det att alla hjälps åt. Alla är viktiga i det här arbetet och alla behövs. Du som inte är representant har säkert många frågor, funderingar och synpunkter som skulle kunna bidra till att utveckla skolan. Allt detta vill vi ta del av. Du kan alltid höra av dig till föräldrarepresentanterna eller direkt till skolpersonalen om det är något du tycker att vi ska ta upp.

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Sidan uppdaterad 2017-10-13