Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Lugnviksskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Helena Danielsson 072-236 59 53
Specialpedagog Siv Nilsson Mäki (F-5) 063-14 39 45
Specialpedagog Vivi Rafaelsen (6-9) 063-14 37 59
Skolkurator Rita Knuting 070-539 02 58
Skolpsykolog Peter Leiler 073-274 89 83
Skolsköterska Anna-Karin Semb 073-073 89 50

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Syftet med likabehandlingsplanen är:

  • Att främja barns och elevers lika rättigheter (oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder).
  • Att förebygga och motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling.
  • Att omedelbart reagera och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling/mobbing.

Varje arbetslag skall bifoga likabehandlingsplanen de mål som de sätter upp för läsåret att arbeta med som liggar i linje med likabehandlingsplanens syfte och mål.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Sidan uppdaterad 2018-03-06