Kvalitet och utveckling

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå.

Läs mer om bestämmelser för kvalitetsarbete på skolverkets webbplats för kvalitetsarbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkätundersökning - vårdnadshavare i förskola, fritidshem

Östersunds kommun genomför årligen en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare som har barn i förskolan och fritidshem. Syftet är att undersöka kvaliteten i verksamheten.

Elevenkät

Varje vårtermin genomförs en elevenkät för elever i årskurs 3-4 och 6-8.

Jämför förskola och skola

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolor och grundskolor utifrån olika kriterier. Du kan exempelvis se elevernas syn på skolan och hur många barn och pedagoger skolorna har.

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav

Årligen revideras kvalitetskraven för de verksamheter som finns inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde (förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, tillsyn över 12 år enligt LSS, barn- och elevhälsa),.

KvalitetskravPDF gällande till höstterminen 2019.

KvalitetskravPDF gällande från och med hösten 2019 till och med sommaren 2020.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) inom kommunens förskolor och skolor

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är ett av tre prioriterade utvecklings­områden inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. De övriga två utvecklingsområdena är digitali­sering och flerspråkighet.

På alla nivåer och alla enheter finns en systematik kring SKA i form av rutiner, tidsplan och årshjul.

FÖRSKOLA - varje förskola arbetar systematiskt med pedagogisk dokumentation som ett redskap för SKA.

SKOLA - varje elevs lärande går att följa i Hypernet av elev/föräldrar/skola.

FRITIDSHEM - varje fritidshem har en gemensam förståelse av sitt uppdrag utifrån läroplan, omsätter detta i praktisk verksamhet och synliggör detta i sitt SKA.

Barn- och utbildningsförvaltningen har systematik och resurser för ett SKA som främjar och skapar goda förutsättningar för enheternas egna SKA. Förvaltningen bedriver dessutom ett SKA på huvudmannanivå som ger bra underlag till Barn- och utbildningsnämnden inför beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-05