Skolbygget: Lillsjöns förskola

Vi bygger nya lokaler för Luktärtan och Lillgårdens förskola. När den nya förskolan står klar får den namnet förskolan Lillsjön.

Konceptbild över Luktärtans förskola

Konceptbild för den nya förskolan: färger och detaljer kan skilja sig från den färdiga byggnaden

Det här ska vi göra

Skolbygget skapar nya lokaler för Luktärtan och Lillgårdens förskolor i Odensala. Den nya fastigheten uppförs som en så kallad SKR-förskola. Bakom utformningen står Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som låtit upphandla ett koncept och ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader.

För Östersund innebär det en kortare byggtid och att vi kan hålla priset på en rimlig nivå, samtidigt som vi får en högkvalitativ förskolemiljö som är noga genomtänkt både ur barnperspektiv och ur pedagogernas synvinkel.

Två förskolor blir en

De nya lokalerna byggs i två plan som rymmer sex avdelningar och 108 barn. Ytorna blir dubbelt så stora som den befintliga byggnaden, så här finns plats både för Luktärtans nuvarande verksamhet och barngrupperna från Lillgårdens förskola.

Entréerna är centralt placerade, tillsammans med gemensamhets­utrymmen och kök. På övervåningen finns lekytor med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen. Rumsplaneringen är anpassad för att ge en mångsidig pedagogisk miljö som stimulerar både till aktivitet och lek i vissa delar, och till lugnare tempo i andra.

Ytskikt och material är noga utvalda för att ge en giftfri inomhusmiljö och hela byggnaden är utformad i nivå med byggstandarden Miljöbyggnad Silver för att leva upp till samtida energikrav.

Den nya fastigheten placeras intill nuvarande förskolebyggnad, som sedan monteras ner när den nya förskolan är färdigställd. Den nya förskolan byter då namn till förskolan Lillsjön.

När ska bygget genomföras?

Bygget startade våren 2022 och den nya förskolan ska vara inflyttningsklar hösten 2023.

Bilder från bygget i september 2022

bild på en byggnad med träfasad och byggställning runtomFörstora bilden

Bild på förskolans fasad. Klicka på bilden för att se den i större format.

bilden visar att den nya förskolebyggnaden är placerad bakom den befintliga förskolan Luktärtan

Den nya förskolebyggnaden byggs bakom den befintliga förskolan Luktärtan.

Hur påverkas barn och personal?

Verksamheten i nuvarande förskolelokaler fortsätter som vanligt under byggtiden. På så sätt undviker vi en evakuering till ersättningslokaler, med därtill hörande effekter på familjers och pedagogers vardagspussel. Samtidigt innebär det att utemiljön påverkas när delar av gården stängs av och hägnas in.

Vi lägger naturligtvis största vikt vid att upprätthålla säkerheten vid förskolan och genomförandet av bygget är noggrant planerat för att minimera störningar. Bland annat har vi varit mycket noggranna med att separera förskolans hämta/lämna-zon från byggtrafik.

Från nergånget och slitet – till toppmodernt och fräscht

Lagom till hösten 2023 ska den nya förskolan stå färdig och välkomna barn och pedagoger med ljusa, vackra och ändamålsenliga lokaler. Under hösten gör vi även det slutliga arbetet på gården för att erbjuda varierade och stimulerande lekmiljöer utomhus. Vi ser också över trafikmiljöer och flöden för att det ska fungera i vardagslogistiken.

Svar på vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om bygget.

Varför måste det byggas en ny förskola?

Östersund växer och vi blir snabbt fler invånare i kommunen. Många äldre förskolor blir därför trångbodda. De möter inte heller dagens hårdare miljökrav. Vi vill både förbättra den lokalmässiga standarden och möjligheterna till större flexibilitet i våra förskolelokaler.

När påbörjas bygget och vilka entreprenörer har ni anlitat?

Vi arbetar med både Sweco och Skanska och bygget drog igång i mars 2022.

När ska den nya förskolan intill Luktärtan vara klar?

Enligt planerna ska den vara färdig för inflytt i slutet av sommaren 2023, men arbetet med att färdigställa utemiljön planeras pågå längre in på hösten.

Vilka bygger den nya förskolan?

Skanska är byggentreprenör, och Sweco hjälper oss med projektledning och planering.

Blir det precis som på ritningen eller kan saker ändras?

Fram till nu har vi jobbat med de stora penseldragen. Det som nu återstår är att göra de sista finjusteringarna. Det viktigaste i första skedet är att visa hur byggnaden ska se ut och var den placeras geografiskt.

När bygglovet är godkänt kan man finjustera – som att anpassa var dörrar placeras, exakt hur parkering och hämta-lämna ser ut med mera.

Har pedagogerna fått vara med och utforma interiören och den nya lekgården?

Ja, pedagogerna på både Luktärtan och Lillgården är involverade i planeringsarbetet – och har bland annat haft värdefulla åsikter om byggnadens planlösning och gårdens utformning, vilket vi har tagit hänsyn till.

När planerar ni för de stora markarbetena?

De första grävjobben har startat (våren 2022). Under denna period och fram till sommaren ska en del träd fällas och den utökade marken bakom befintlig förskola ska grovplaneras.

Arbetet sker i olika etapper, och planeringen sker i nära samarbete med förskolans rektor och Skanska, bland annat för att säkerställa en gemensam syn på säkerhet och bra arbetsmiljö under byggtiden.

Sidan uppdaterad 2022-09-22