Skolstruktur

De kommande åren skapar vi en mer hållbar, robust och långsiktig skolstruktur. Genom den nya skolstrukturen frigör vi resurser till pedagoger och undervisning. På så sätt ökar kvaliteten i våra verksamheter vilket förbättrar barn och elevers lärande.

Flera lokaler där undervisning sker behöver i dagsläget bli bättre. Barn, elever och personal ska ha ändamålsenliga lokaler och en god lär- och arbetsmiljö. Utöver det behöver skolstrukturen vara väl rustad för förändringar i barn- och elevantal och kunna bidra till en god tillväxt.

För att ta fram en hållbar struktur har vi hjälp av Skolplaneringsverktyget. Det är ett GIS-baserat verktyg som hjälper oss planera för lokaler till förskola och grundskola.

Skolplaneringsverktyget

Barnrättsperspektivet centralt

Genom att arbeta strukturerat för att skapa en likvärdig skola och förskola för alla barn och elever bidrar vi till att uppnå deras rättigheter till god undervisning. Undervisningen ska ha en god kvalitet och det är genom att på sikt frigöra resurser till verksamheterna som vi skapar förutsättningar för detta.

Förskolorna och skolornas egna arbete ska bidra med att skapa trygghet och bidra till att barnens bästa hela tiden är i fokus. Även de större förskolorna som totalt kan rymma 144 barn ska vara organiserade på ett klokt sätt där barnens behov blir tillgodosedda.

Förskolan ska upplevas som trygg, rolig och lärorik oavsett storlek på förskolan.

Vår nya skolstruktur

24 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om hur den nya skolstrukturen ska se ut.

De föreslagna investeringarna tas varje år av Kommunfullmäktige i kommunens totala investeringsbudget. Det innebär att varje projekt måste bli beviljade projektmedel innan en renovering, om- eller nybyggnation kan ske.

Brunflo och södra landsbygden

Den 19 juni beslutade Kommunfullmäktige att förskolestrukturen i området Fåker, Tandsbyn, Ångsta ska vara kvar. Det innebär att kommunala förskolor ska finnas i Fåker och Tandsbyn. Skolan i Fåker ska vara kvar och det ska finnas ytterligare en skola i det södra området. En fördjupad förstudie ska starta upp för att utreda var den andra skolan ska vara placerad.

I Brunflo behöver strukturen både omfördelas och utökas.

 • Lågstadieskolorna Storvikenskolan och Sörgårdsskolan har ett för dåligt kapacitetsutnyttjande idag. Dessutom behöver kapaciteten på Storvikenskolan skrivas ner påtagligt på grund av brister i ventilationen.
 • Kastalskolan behöver renoveras och byggas ut. Målet är att de ska kunna ta emot 600 elever i årskurs 4–9.
 • Mariebys skola byggs om till en samlokaliserad F-6 skola med förskola.

I Brunflo finns osäkerheter i byggplaner samt i hur staten väljer att agera kring förbifart Brunflo. Det gör att befolknings­prognosen och infrastruktur­planeringen måste följas årligen, för att kunna avgöra vilken organisation och lokalisering framför allt F-3 skolorna ska ha. Fortsatta utredningar behövs.

I Brunflos landsbygd behöver lokalerna åtgärdas skyndsamt. Synpunkter som kommit in under medborgardialogen behöver analyseras mot resultatet av de förstudier som pågår. Detta ger vidare vägledning inför beslut. Beslut förväntas fattas av Kommunfullmäktige senast februari 2024.

Mer om Skolbygget: Brunflo Södra

Centrala staden

Så ser målbilden för området ut:

Målbild för skola:

De tre fristående skolorna är alla F-9 skolor. Den kommunala strukturen utgörs av två lågstadieskolor och en mellan- och högstadieskola.

 • Norra skolan tar emot 200 elever. Skolan behövs renoveras och få moderna lärmiljöer. Förstudie behövs.
 • Fagervallsskolan tar emot 300 elever
 • Parkskolan omfattar årskurs 4-9 och kan ta emot 525 elever

Ingen ny skola bedöms behövas på Blomstergården inom överskådlig tid. Marken behöver däremot reserveras för kommunal service för att ha ett handlingsutrymme.

Målbild för förskola:

 • Befintliga enheter är värdefulla att behålla, inte minst på grund av en hård konkurrens om mark i den redan tätbebyggda staden.
 • Om Travet stadsomvandlas skulle vi vilja få mark för förskola
 • Regnbågens förskola på Körfältet kan utökas
 • Blomstergården planeras för en ny framtida förskola när behov av platser uppstår

Frösön

Så ser målbilden för området ut:

Målbild för skola:

 • Ny två-parallellig F-6 skola. Den nya skolan är belägen mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.
 • Både Vallaskolan och Östbergsskolan är renoverade och ombyggda för att rymma 650 elever vardera från årskurs F-9.
 • Orrvikenskolan är nyligen renoverad och fortsätter som en samlokaliserad förskola/F‑6.

Den nya enheten fungerar som evakueringsskola under tiden som Vallaskolan och Östbergsskolan renoveras. Evakueringslösningen bör finnas på Frösön, både för att skapa närhet för elever och för att minska trafikbelastningen på Frösöbron.

När det gäller Frösön framöver finns stora osäkerheter i byggplanerna, vilket fortsatt behöver följas och analyseras.

Målbild för förskola

 • Bygge av en ny förskola i samband med exploateringen av bostäder vid före detta Frösö Zoo. En förskola på den platsen skapar både närhet för alla de bostäder som växt fram på norra sidan av Frösön och avlastar förskolestrukturen på stadssidan av Frösön.
 • Frösödals förskola byggs ut. Den är strategiskt placerad intill brofästet av Vallsundsbron och utifrån närhet och kapacitet viktig för Annersia. Förstudie behövs.
 • Både Östbergets förskola och Rådmansparken har mycket viktiga lägen, eftersom de ger närhet i en tät och befolkningsrik stadsbebyggelse.
 • Om det finns framtida behov av utökad kapacitet på Frösön så skulle Videgården kunna byggas ut. En tidig utredning finns.
 • I Orrviken kvarstår den nyligen samlokaliserade F-6 skolan med förskola.

Lit och norra landsbygden

Så ser målbilden för området ut:

För skola

 • Landsbygden i norr, med Treälven, Häggenås, Lit och Bringåsen, behåller alla sina enheter.
 • Treälvsskolan och tillhörande förskola ser över möjligheterna till samlokalisering, alltså att dela lokaler. Fram tills år 2036 kan förskolans växande behov mötas av skolans lokaler, men inte efter 2036. Förstudie behövs.
 • Treälvsskolan behöver förbättra tillgängligheten i sporthallen.
 • I Bringåsen är skolan samlokaliserad med förskolan. Köket behöver byggas om till ett tillagningskök.

För förskola

 • I Häggenås planeras en samlokaliserad F-6 skola och förskola.
 • Lit, Lillsjöhögen och Bringåsen behåller alla sina enheter.

Lugnvik

Så ser målbilden för området ut:

Målbild för skola:

 • Lugnviksskolan är renoverad, ombyggd och har ett högt kapacitetsutnyttjande.

Målbild för förskola:

 • Sjöängens förskola byggs om för att kunna ta emot 120 barn
 • För Brittsbo finns enbart tillfälligt bygglov som längst fram till år 2033. Vi ser att även efter 2033 kommer det finnas behov av förskoleplatser i Brittsbo.

I Lugnvik finns viss osäkerhet i kommande byggplaner varför kapaciteten behöver följas årligen.

Odensala

Så ser målbilden för området ut:

Målbild för skola:

 • Den nya Odensalaskolan som ska stå klar hösten 2023 är fullt utnyttjad.
 • Lillsjöskolan går in i den nya Odensalaskolan.
 • Tavelbäcksskolan renoveras och byggs om med samlokalisering förskola till en två-parallellig F-6 skola.

Målbild för förskola:

 • Luktärtans förskola planeras få en ny byggnad med plats för 120 barn.
 • Bäckens förskola byggs om tillsammans med Tavelbäcksskolan till en samlokaliserad förskola och F-6 skola.

För att uppnå en önskad struktur av pärlband/raster samt för att ha tillräcklig framtida reservkapacitet ses också ett behov av att avsätta mark för en ny förskola i Lillsjö centrum.

Torvalla

Så ser målbilden för området ut:

Målbild för skola:

 • Genom att omvandla ett antal estetsalar till klassrum nyttjar vi Torvallaskolans kapacitet om 350 elever fullt ut.

Resterande skolor i Torvalla har behov av tillbyggnad- och underhållsåtgärder. Nyttjandegraden är generellt hög i Torvalla och Odensala. För att ha framtida beredskap bör översiktliga förstudier genomföras på befintliga lokaler om vilka eventuella utbyggnadsmöjligheter som finns.

Målbild förskola:

I Torvalla föreslås en förändring av dagens struktur. Bland annat då flera förskolor ligger relativt nära varandra. Vissa förskolor har behov av bättre och mer ändamålsenliga lokaler, det finns arbetsmiljö­problem och även en viss sårbarhet i att bedriva kvalitativ verksamhet.

 • En ny Ottfjällets förskola byggs på en ny tomt och för 144 barn.
 • I Torvalla Centrum planeras också för en ny förskola.
 • Blåhammaren planeras att byggas om med möjlighet att ha dygnet runt-verksamhet (Nattis).
Sidan uppdaterad 2023-07-06