Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Att komma till Bäckens förskola ska vara tryggt, roligt och lärorikt!

Förskolan kommer för många barn att bli deras vardag under flera år. Föräldrarnas engagemang och personalens professionalitet är av stor betydelse för verksamheten.

Genom stöd och uppmuntran vill vi hjälpa barnen att bygga upp en positiv självkänsla och en tro på sig själva. Alla barn, med olika förutsättningar och behov, ska känna sig trygga och sedda och uppleva att de är en tillgång i gruppen. Med detta som grund skall barnen också lära sig att förstå andra människors behov och få möjlighet till att utveckla sin egen förmåga att samarbeta och kommunicera.

Vår ambition är att vara ute varje dag och så ofta som möjligt nyttja närheten till skog och natur.

Samverkan mellan förskola och skola

Förskolan, förskoleklassen och skolan skall tillsammans sträva efter att stödja varje barns utveckling och förbereda dem för ett livslångt lärande och en hållbar utveckling.
Vi hoppas på ett gott, varmt och utvecklande samarbete!

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam på förskolan Bäcken

Rektor

Jenny Häggbom
063-14 45 99

Specialpedagog

Anna Lena Furu

070-291 89 36

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassade grundskolan samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Personalen har tre utvecklingsdagar per termin, under dessa dagar slås förskolorna i Odensala ihop och håller till på en av förskolorna. Under dessa dagar deltar all ordinarie personal, vi uppskattar då om ni har möjlighet att vara lediga. De barn som inte har möjlighet att vara lediga tillbringar dagen tillsammans med vikarier på någon av våra förskolor i Östersunds kommun. Vi försöker i möjligaste mån att använda oss av kända vikarier.

Sidan uppdaterad 2023-09-06