Förbättrad rening av lakvattnet från Gräfsåsen

Verksamheten på Gräfsåsens avfallsanläggning kan påverka omgivningarna. Regn- och smältvatten (lakvatten) som passerar anläggningen för med sig olika sorters föroreningar från soporna till omgivande mark och vattendrag. Därför måste lakvattnet renas.

Bakgrund

I det tillstånd som Gräfsåsens avfallsanlägging fick 2008 ställdes högre krav på rening av det regn- och smältvatten som passerar genom anläggningen - lakvattnet. Allt lakvatten samlas upp i diken runt anläggningen. Dikena leder ner vattnet till en lakvattendamm. Därifrån pumpas vattnet vidare och sprids i skogen nedströms dammen.

Dammen

Våren 2013 påbörjades arbetet med att bygga om lakvattendammen. Dammen har muddrats för att få en större volym. En skiljevägg går nu tvärs genom dammen. Den gör att vattnet bromsas upp och då lägger sig fler partiklar på bottnen. Det ger också de två nya luftarna mer tid att syresätta vattnet i dammen. Syresättningen bidrar till en process där kvävet i vattnet avgår som gas till luften. Det minskar övergödningen i skogen omkring.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-19