Elda ute eller inne

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du eldar ute och inne. Här hittar du också information om vad du kan göra om du störs av att någon eldar.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Eldning skall därför alltid ske med försiktighet. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen inte orsakar olägenheter, samt sker på ett säkert.

Elda utomhus

Vid utomhuseldning gäller följande inom Östersunds kommun:

  • Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk, får du göra upp lägereld samt elda för att bränna av mark.
  • Eldning av löv, kvistar, och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Det gäller dock inte områden utanför detaljplan. Eldning under övrig tid får ske under förutsättning att avfallet är torrt och att eldning sker på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Valborgs­mässoafton och första maj omfattas inte av denna bestämmelse. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
  • All annan eldning med avfall, såsom plast, gummi, textilier, papp, avfall från bygg-, rivning, eller renoveringsarbeten eller liknande material är förbjuden. Sådant avfall skall lämnas till återvinning om inte undantag har meddelats av miljö- och samhällsnämnden efter ansökan av fastighetsägaren. Undantag kan endast medges i synnerliga skäl eller för ensligt belägna fastigheter.

Mer information om brandrisk och eldningsförbud

Du kan ta reda på om det är eldningsförbud hos Räddningstjänsten Jämtland. Du kan också ringa dem på 063-14 80 00.

Prognoser för brandrisk i skog och mark hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket har tagit fram broschyren Elda rätt med tips som kan hjälpa dig att elda brandsäkert, uppnå god förbränning och elda med så små utsläpp av luftföroreningar som möjligt.

Elda inomhus

Särskilda regler gäller för dig som bor inom detaljplanelagt område och eldar fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i vedpanna (exempelvis ved, flis, pellets och briketter). Har du en vedpanna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med ackumulatortank, är det inte tillåtet att elda under tiden 1 juni–15 augusti.

Det är viktigt att eldningsanordningen för fasta bränslen har god lufttillförsel och att bränslet förvaras torrt. Eldningsanordningen får eldas med det bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av obehandlat, rent trä.

Östersunds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 197 kB.

I vår bygglovsguide för eldstäder hittar du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

På Naturvårdsverkets webb kan du också läsa mer om hur du eldar med ved i kamin, spis och ugn: Elda med ved i kamin, spis och ugn - Naturvårdsverket

Eldning som stör

Om du upplever problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra.

Olika åtgärder för att avhjälpa problemet kan vara att flytta luftintaget, höja skorstenen, byta typ av eldningsanläggning, begränsa eldningen i tid alternativt till vissa väder- och vindförhållanden eller i värsta fall helt upphöra med eldningen.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du kontakta kommunen kundcenter på 063-14 30 00 eller använda vår e-tjänst Bostadsklagomål.

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör innan du kontaktar kommunen.

Sidan uppdaterad 2023-05-04