Etapp 1

Storsjö Strand ligger beläget precis intill vattenbrynet, med utsikt över Storsjön och Frösön. Precis utanför husknuten ligger den härliga strand­promenaden längs med sjön och ett stenkast bort når du Östersunds centrum.

Fantastisk utsikt över både sjö och fjäll gör detta till ett mycket attraktivt område. Utbyggnaden av den första etappen är nu i sitt slutskede. Tre nya stadskvarter har skapats och bebyggts med flerbostadshus med lägenheter i olika storlekar och utformningar.

I februari 2017 flyttade de första boende in och under sommaren 2018 byggde kommunen ut gränder och kajen/bryggan längs strandpromenaden. Nu återstår endast små åtgärder på allmän platsmark. Nedan kan du läsa om hur det gick till när den första etappen av Östersunds nya stadsdel Storsjö Strand växte fram. Detaljplanen för etapp 1 hittar du under länkar, längre ner på sidan. 

Bakgrund/historik

Tidigare hamn- och industriområde

När järnvägen kom till Östersund år 1879 drogs den nära Storsjöns dåvarande strandlinje. Järnvägen blev inledningen till en expansiv period i staden. Schaktmassor från de många byggnadsarbetena tippades nedanför järnvägen och strandlinjen kom successivt att förflyttas utåt och bilda det område som idag utgör Storsjö Strand . Den utfyllda marken användes för upplag och tyngre verksamheter. Längs stranden fanns bland annat JP Hårds Kol- och koksbolag och Beijers byggvaruhus som uppfördes på 1960-talet. Inom planområdet har marken sedan använts för järnvägsändamål och upplag.

Förr i tiden var ångbåtstrafiken på Storsjön livlig, fram till 1909 trafikerades Storsjön av flertalet ångbåtar. Och det är just Storsjöns ångbåtar från en svunnen tid som fått ge sina namn åt de tre första kvarteren på Storsjö Strand - Aktiv, Framåt och Hebe.

Aktiv

Ångaren Aktiv under tiden hon hette Birger, här före 1905. Bild från Stefan Jönssons "Ångfartygen på Jämtlands sjöar"

Tankar och arbete

Vision - Östersunds nya stadsdel

Visionen är att Storsjö Strand ska bli Östersunds nya profilområde. Strategiskt belägen mellan den centrala staden och Storsjön är den nya stadsdelen en viktig pusselbit i kommunens mål att växa till 65 000 invånare. Hållbarhetsambitioner genomsyrar all planering av det nya området.

Visionerna för området har konkretiserats i ett hållbarhetsprogram som fokuserar på åtgärder för ekologisk och social hållbarhet och ett gestaltningsprogram där dessa ambitioner får fysisk form.

 

Drönarbild innan byggnationer

Storsjö Strand innan den nya stadsdelen växte fram

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Storsjö Strand etapp 1 lyfte fram siktstråk mot Frösön och Storsjön från Tullgatan, Brunnsgränd och Gränsgatan. Detta var viktigt att bevaka vid planeringen av den nya stadsdelen. Översiktsplanen angav vidare att bebyggelse ska placeras så att genomsikt och utblickar från staden över sjön säkerställdes, och att den inte får uppfattas som en hög och sammanhängande vägg.

Detaljplanering

Detaljplanen för Storsjö Strand etapp 1 vann laga kraft den 30 sept 2015. Etappen har byggrätter för fyra kvarter, de tre bostadskvarteren Aktiv, Framåt och Hebe samt ett en byggrätt som ligger i vattnet. Kommunen har efter projektering och närmare undersökning av sjöbotten beslutat att inte sälja byggrätten i vattnet av ekonomiska skäl; investeringarna och riskerna skulle bli för stora för att bära projektet givet dagens förutsättningar. För att skapa förutsättningar för en levande stadsdel förespråkade detaljplanen en variation av bebyggelsetyper och skalor, både inom kvarteren och inom området som helhet. Våningshöjden anpassades för att möjliggöra lokaler, och boendeparkering löstes under kvartersmark. Inom vattenområdet medges småbåtshamn samt bryggor som en förlängning av strandparken ut i vattnet.

Bebyggelse i måttlig skala knyter an till Östersunds stadskärna, uppmuntrar till social gemenskap och bidrar till vindskydd samt solinstrålning in till gårdarna. En variation i volymer och byggnadshöjder bidrar också till att ge en mer levande stadsmiljö.

Sanering

Storsjö strand består till stor del av fyllnadsmassor och har tidigare inrymt industri­verksam­heter och hantering av farliga ämnen. Markundersökningar i området visade att det finns förorenad mark på ett flertal ställen inom planområdet. Saneringsåtgärder har vidtagits för att sanera den förorenade marken.

Dagvatten

Generellt har stor vikt lagts vid stadsgrönska, dagvattenhantering och materialval i området. När det regnar behöver vattnet tas om hand, för att sedan avledas mot Storsjön (i detta fall). Det är bra om vattnet kan fördröjas innan det rinner ut i sjön, för att föroreningar ska hinna filtreras genom marken och för att belastningen på ledningarna ska bli jämnare. Här leds regnvatten från innergårdar, tak och gator mot så kallade regnbäddar, där vattnet samlas upp innan det når Storsjön. Regnbäddarna är uppbyggda av olika krossmaterial, jord och biokol, med planteringar på ytan. Framför allt har olika stäppväxter och gräsarter valts i området, eftersom klimatet är förhållandevis hårt, särskilt vintertid. Vatten leds även till trädplaneringarna längs huvudgatan och gränder.

Projektering och utbyggnad

Kommunen har planerat och projekterat allmän plats – gator, gränder och parkytor – i samarbete med Tengbom arkitekter i Uppsala. Utgångspunkter för arbetet var att platsen skulle utformas för att ha en tydlig publik karaktär - att den skulle bjuda in både boende och besökande att njuta av närheten till vattnet och fjällutsikten.

Se länk till idéskissen Pdf, 4.9 MB.

Tengbom

Visionsbild

Kajområdet växer fram

Kommunen byggde ut kajområdet och fokus låg på lokala materialval så långt det var möjligt. Bryggan byggdes helt i obehandlad kärnfura och är tänkt att fungera både som en del av strandpromenaden och utsiktsplats. Bryggans kanter formsågades så att de naturligt möter kantstenen av kalksten från Brunflo. Gränderna belades med fiskbensmönstrad stenläggning av friser och det anlades regnbäddar med träd, såsom björk och pelarasp, och planteringar där dagvatten fördröjs och renas. Projektet fick stöd från Boverket inom ramen för Bidrag för grönare städer, där vi tävlade mot flera andra projekt på temat stadsgrönska.

Bryggan tar form

Bryggan tar form

154 lägenheter

Utbyggnaden av den första etappen påbörjades 2015 och de tre kvarteren på land blev klara under 2017 – 2018. Totalt byggdes det ca 154 lägenheter. De två kvarteren längst söderut (mot järnvägsstationen/Minnesgärde) är byggda med trästomme – det hoppas vi på att få se mer av i kommande etapper!

Byggnaderna

Uppsalaföretaget Genova Property Group lät uppföra den första byggnaden på Storsjö Strand med 53 bostadsrätter. Därefter lät det lokala bolaget Persson Invest uppföra de nästkommande två bostadshusen. Den nya stadsdelen började växa fram.

Genova start

Genova Property Group lät uppföra den första byggnaden i den nya stadsdelen.

Sjöbodarna första byggnaden

Persson Invest uppförde två träbyggnader på området

Stadsdelen ligger direkt vid vattnet med vy mot Frösön och Oviksfjällen

Stadsdelen bjuder på fin vy mot Frösön och Oviksfjällen Foto: Tobbe Hising

Vy från Storsjön färdigt resultat

Färdigt resultat Storsjö Strand etapp 1 Foto: Tobbe Hising

Ovan ser ni det färdiga resultatet av den första etappen av Östersunds nya stadsdel Storsjö Strand. Byggnaden till vänster uppfördes av Genova och byggnaderna i mitten samt till höger är uppförda av Persson Invest.

Boendet vid Storsjön injuder till många fritidsaktiviteter

Färdigt resultat Storsjö Strand etapp 1

Storsjö Strand i vinterskrud

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-10