Skyltar och ljusanordningar

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska sätta upp en skylt eller en ljusanordning.

Om du ska sätta upp, flytta eller på annat sätt ändra en skylt eller en ljusanordning inom ett område som är detaljplanelagt måste du söka bygglov för detta, ett så kallat skyltlov. Det gäller både fristående skyltar och skyltar som ska placeras på en fasad.

Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, flaggor, vepor, reklam på markiser samt skyltar målade direkt på byggnadsfasader.

Guide: Sök bygglov för skylt eller ljusanordning

1. Läs våra riktlinjer för uppsättning av skyltar

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att veta vilka riktlinjer vi har för uppsättning av skyltar.

Riktlinjerna för uppsättning av skyltarPDF

2. Beställ kartunderlag

Om du sätta upp en skylt eller en ljusanordning måste du redovisa placeringen på en karta där du markerar den aktuella platsen.

Karta över Östersundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du sätta upp en fristående skylt måste du beställa ett kartunderlag. Beställ kartutdragöppnas i nytt fönster

3. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Godkännande från fastighetsägaren.
 • Karta med skyltens placering inritad. För en fristående skylt ska Kartutdrag för enkla byggärenden användas.
 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
  • Fasadritningöppnas i nytt fönster eller fotomontage. Måttsatt och skalenligt.
  • Detaljritning av skylten, där du redovisar måttsättning, material och färg samt uppgifter om eventuell belysning.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är den max 21 kalenderdagar. För skyltar och ljusanordningar får du ofta beslut inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Beslut och startbesked

Om du får ditt bygglov beviljat får du oftast med startbeskedöppnas i nytt fönster i ditt bygglovsbeslut. Startbeskedet innebär att du kan påbörja byggnationerna.

Beslutet vinner inte laga kraftöppnas i nytt fönster förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

8. När du har monterat klart

När du har monterat klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbeskedöppnas i nytt fönster måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

Mer information

Läs mer om skyltar och ljusanordningar

Undantag från lovplikten

Det finns vissa undantag från lovplikten. Bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte.

Vissa undantag gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt i ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Exempel på tillfällen då skyltlov inte krävs

Tänk på att dessa undantag inte gäller inom kulturhistoriskt utpekade områdenöppnas i nytt fönster.

 1. En skylt vars area är högst en kvadratmeter.
 2. En skylt för tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 3. En orienteringsskylt vars area är högst två kvadratmeter.
 4. En skylt inomhus.

Läs mer på Boverkets webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar vid väg

Du kan behöva söka tillstånd för skyltar utanför detaljplanelagt område om skylten ska placeras närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du hos länsstyrelsen, eller hos Trafikverket om skylten ska placeras inom själva vägområdet.

Ändra en skylt

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller till exempel storlek, färg eller belysning.

Om du är osäker på om du behöver lov för din skylt kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00 och välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla på kundcenter@ostersund.se

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraftöppnas i nytt fönster. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbeskedöppnas i nytt fönster innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar detöppnas i nytt fönster.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbeskedöppnas i nytt fönster eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbeskedöppnas i nytt fönster gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgiftöppnas i nytt fönster, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-27