Tillbyggnad

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska söka bygglov för en tillbyggnad.

Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är mindre än 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus kan det räcka med en anmälan istället för bygglov.

Guide för hur du anmäler tillbyggnad Öppnas i nytt fönster.

Guide: Sök bygglov för tillbyggnad

1. Beställ kartunderlag

Om du ska göra en tillbyggnad måste du redovisa tillbyggnadens mått och placering på fastigheten, och ange mått till fastighetsgränser på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden Öppnas i nytt fönster.

2. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Om det är en tillbyggnad som är större än 25 kvadratmeter, eller om den innehåller ett rum med vatten och avlopp krävs kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster..

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

Det krävs ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked Öppnas i nytt fönster.. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar Öppnas i nytt fönster..

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För tillbyggnad får du oftast beslut inom 2-6 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Bygglovsbeslut och startbesked

Vid enklare tillbyggnader kan du få startbeskedet Öppnas i nytt fönster. tillsammans med bygglovsbeslutet. Ett beviljat bygglov innebär att kommunen godkänner det du vill göra. Men du får inte påbörja byggnationerna förrän du har fått ett startbesked.

Vid större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster. och då får du startbeskedet separat. Information om vilka handlingar som krävs till det tekniska samrådet får du i bygglovsbeslutet.

Information om vad som gäller för ditt bygge hittar du i bygglovsbeslutet.

Beslutet vinner inte laga kraft Öppnas i nytt fönster. förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

8. Tekniskt samråd

Är det ett större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster. och då får du startbeskedet separat. På det tekniska samrådet ska byggherren, alltså du, och din kontrollansvariga delta och diskutera planering och organisation, platsbesök, tekniska krav med mera.

Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked Öppnas i nytt fönster. efter det tekniska samrådet. Ett startbesked innebär att du kan börja bygga!

Är det ett enklare ärende kan du få ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

9. När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbesked Öppnas i nytt fönster. måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

I ditt startbesked står det också om du behöver ett slutsamråd Öppnas i nytt fönster.. Behövs det kontaktar du din handläggare när du har byggt klart för att boka ett möte på plats. Kontrollansvarig och övriga som kan bedömas vara lämpliga att vara med ska närvara vid slutsamrådet.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvariga gjort och kontrollerar så att kontrollplanen har följts. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Om någon del inte är färdigställd eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett intermistiskt slutbesked. Det ger rätt att börja använda byggnaden under en tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du det slutgiltiga slutbeskedet.

Mer information

Läs mer om tillbyggnad

Tillbyggnad större än 15 kvadratmeter

​Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är större än 15 kvadratmeter måste du söka bygglov.

Tillbyggnad mindre än 15 kvadratmeter

​Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är mindre än 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus ska du anmäla tillbyggnaden till kommunen. Tänk på att du bara kan göra en anmälan om mindre tillbyggnad en gång, sen måste du söka lov även för mindre tillbyggnader.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft Öppnas i nytt fönster.. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked Öppnas i nytt fönster. innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det Öppnas i nytt fönster..

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked Öppnas i nytt fönster. eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked Öppnas i nytt fönster. gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift Öppnas i nytt fönster., även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-01