Bygglovsbefriade åtgärder

Här hittar du information om vanliga bygglovsbefriade åtgärder, som friggebodar och enkla altaner.

Från och med 1 augusti 2020 gäller nya regler för attefallshus:

 • Komplementbyggnader får vara 30 kvadratmeter stora, även om de inte ska användas som bostad. Det innebär att det från och med den 1 augusti 2020 går att bygga till exempel garage, förråd eller bastu 30 kvadratmeter stora utan bygglov – så länge som attefallsreglerna uppfylls.
 • Det är bara anmälan om attefallshus som kommer in efter den 1 augusti 2020 som omfattas av de nya reglerna. För anmälan som kommit in innan den 1 augusti 2020 gäller de gamla reglerna, även om du inte påbörjar bygget förrän efter 1 augusti 2020. Kom ihåg att alltid invänta startbesked innan du börjar bygga!
Illustration på hus med attefallsbyggnader.
Illustration på hus med olika attefallsåtgärder.

Altan

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en altan utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, om inte dina grannar går med på att du placerar altanen närmare.
 • Får inte byggas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.öppnas i nytt fönster

På altanen får du uppföra ett staket eller räcke om det är minst 50 procent genomsiktligt. Om altanens golv är högre upp än 1,8 meter får du inte uppföra staket eller räcke utan lov.

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som sen den 1 augusti 2020 får vara max 30 kvadratmeter. Du behöver inte bygglov, men du måste göra en anmälan.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Det får vara högst 30 kvadratmeter stort.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Det ska vara fristående.
 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte byggas vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader häröppnas i nytt fönster.
 • Det får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallshus kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide för anmälan av attefallshus.öppnas i nytt fönster

Komplementsbostadshus

Ska du bygga ett komplementsbostadhus får attefallshuset vara 30 kvadratmeter stort. Ett komplementsbostadshus kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad är en bygglovsbefriad tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ett en- eller komplementbostadshus. Du behöver inte bygglov, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Inom vissa områden får inte attefallstillbyggnader byggas utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • Den får bara byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts ut med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15 kvadratmeter bruttoareaöppnas i nytt fönster.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det får inte byggas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.öppnas i nytt fönster
 • Den får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallstillbyggnader kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide för anmälan av attefallstillbyggnader.öppnas i nytt fönster

Friggebodar

Friggebodar ska placeras i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus.

Den ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans om du inte har bygglov. Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 kvadratmeter.

En friggebod är en byggnad som är maximalt 15 kvadratmeter stor och högst tre meter från marken till taknocken. Friggeboden kan användas som till exempel uthus, garage, förråd, växthus eller liknande.

Du får inte uppföra en friggebod i områden som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.

Här kan du läsa mer om kulturmiljö.

Medgivande från granne

Om du ska placera din friggebod mindre än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha ett medgivande från din granne. Ett tips är att få medgivandet skriftligt.

Om din granne inte lämnar sitt medgivande kan så behöver du söka bygglov för friggeboden.

Inreda ytterligare bostad utan bygglov

Du behöver inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs istället en anmälan, ett startbeskedöppnas i nytt fönster för att få börja bygga och ett slutbeskedöppnas i nytt fönster för att få börja använda den nya bostaden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • Det ska finnas ett enbostadshus.
 • Det får inte genomföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.öppnas i nytt fönster
 • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att åtgärden kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide som passar för dig som ska intreda ytterligare en bostad.öppnas i nytt fönster

Parkeringsplats

Du behöver inte bygglov för att göra en parkeringsplats på en tomt där det ett eller två enbostadshus, eller ett tvåbostadshus om parkeringen bara är avsedd för fastighetens behov.

Följande kriterier måste bara uppfyllda för att du ska få göra en parkeringsplats utan bygglov:

 • Det finns bara ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus på tomten.
 • Parkeringsplatsen är bara till för fastighetens behov.
 • Att parkeringsplatsen kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser somgäller för området.

Skyddad uteplats

Du behöver bygglov för murar och plank. Men för att bygga en skyddad uteplats med mur eller plank vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en skyddad uteplats utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att göra en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Att uteplatsen kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det räknas som en tillbyggnad. Men för skärmtak till en- och tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga ett skärmtak utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket får högst vara 15,0 kvadratmeter.
 • Det ska byggas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Att skärmtaket kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Ställa upp båt, husbil och husvagn

Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.

Du får inte ställa upp båtar, husbilar eller husvagnar vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.öppnas i nytt fönster

Finns det inget bostadshus på tomten får du inte ställa upp båt, husbil eller husvagn utan bygglov.

Takkupor

En attefallstakkupa är en bygglovsbefriad tillbyggnad. Du behöver inte bygglov, men du kan behöva göra en anmälan, Inom vissa områden får inte attefallstakkupor byggas utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en takkupa utan bygglov:

 • Den får bara byggas på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det bara finnas två takkupor på bostadshuset.
 • Takkupor får tillsammans uppta max halva takfallet på bostadshuset.
 • Den får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader häröppnas i nytt fönster.
 • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide för att anmäla attefallstillbyggnad.öppnas i nytt fönster

Tillbyggnad med balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel

Du behöver bygglov för en tillbyggnad, men för en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan behöver du inte bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en liten tillbyggnad:

 • Den ska byggas på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte dina grannar medger det.
 • Den får inte byggas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.öppnas i nytt fönster
 • Att tillbyggnader kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Växthus

Vill du bygga ett växthus behöver du inte ha bygglov om du följer reglerna för attefallshus eller friggebodar.

> Läs mer om attefallshus

> Läs mer om friggebodar

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-01