Friggebod, attefallshus

Här får du information om vilka regler som gäller om du vill bygga en friggebod eller ett attefallshus.

Friggebod

En friggebod är en byggnad som är maximalt 15 kvadratmeter stor och högst 3 meter från marken till tacknocken. Friggeboden kan användas som till exempel uthus, garage, förråd, växthus eller liknande. Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.

Friggeboden ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans om du inte har bygglov. Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 kvadratmeter.

När behöver jag bygglov för en friggebod?

Ofta går det bra att uppföra en friggebod utan bygglov, men ibland behöver du söka bygglov även för en friggebod, dessa tillfällen är:

 • Om du ska bygga en friggebod mindre än 4,5 meter från din tomtgräns och du inte fått skriftligt medgivande till detta från dina grannar.
 • Om din friggebod ska ligga mindre än 4,5 meter från en park eller en gata.
 • Om du ska bygga en friggebod på en tomt där det inte finns ett en- eller tvåbostadshus.
 • Om du ska bygga en friggebod i en så kallad kulturhistoriskt värdefull miljö kan det i vissa fall krävas bygglov. Hör av dig till oss om du vill veta mer om detta.

Bygga friggebod nära strand

Tänk på att du kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om din friggebod ska placeras inom strandskyddszon. Det vill säga inom 100 meter från strandkant.

Läs mer om strandskydd

Attefallshus (komplementbyggnad)

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som är max 25 kvadratmeter stor och högst 4 meter från mark till taknock.

Om du ska bygga ett attefallshus (en komplementbyggnad), till exempel ett garage, carport, förråd, ska du anmäla det och invänta ditt startbesked innan du börjar bygga.

Anmäla komplementbyggnad (attefallshus)

För att anmäla komplementsbyggnad (attefallshus) kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Ny attefallsbyggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i Komplementbyggnad och ange vilket användningsområde byggnaden ska ha. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Måttsatt och skalenlig situationsplan.
 • Måttsatta och skalenliga planritningar.
 • Måttsatta och skalenliga sektionsritningar.
 • Måttsatta och skalenliga fasadritningar.
 • Konstruktionsritningar över takstolarna.
 • Ventilationsritningar, om din anmälan berör ventilation.
 • Rörritningar, om din anmälan berör rördragning.
 • Redovisning av brandklassning av komplementbyggnaden (om komplementbyggnaden placeras närmare annan befintlig byggnad än 8 meter.)
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana.
 • Medgivande från din grannen, om huset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen.

På vår sida Exempelritningar och handlingar kan du läsa mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Om ditt attefallshus ska användas som bostadshus

För att anmäla komplementbyggnad (attefallshus) kan du gå in på vår e-tjänst Bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Ny attefallsbyggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärd,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kryssa i Komplementbyggnad och Komplementbostadshus. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Om ditt attefallshus ska användas som bostadshus måste du också skicka in uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig, och de handlingar du ska skicka med skiljer sig även något från ärendet ovan.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten vid anmälan eller vid en separat e-tjänst Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Detta ska du skicka med din anmälan om ditt attefallshus ska användas som bostadshus:

 • Måttsatt och skalenliga sektionsritningar.
 • Måttsatta och skalenliga fasadritningar.
 • Måttsatt och skalenlig situationsplan.
 • Måttsatta och skalenliga planritningar.
 • VA-situationsplan.
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden och takstolarna.
 • Ventilationsritningar.
 • Rörritningar.
 • Redovisning av brandklassning av komplementbyggnaden (om komplementbyggnaden placeras närmare annan befintlig byggnad än 8 meter.
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana.
 • Redovisning av u-värden för de nya byggnadsdelarna.
 • Medgivande från din granne, om huset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen.

På vår sida Exempelritningar och handlingar kan du läsa mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

När behöver jag bygglov för ett attefallshus?

Det finns vissa fall då du behöver bygglov för ett attefallshus. Det gäller om du ska placera byggnaden inom 4,5 meter från en park eller en gata, eller om område är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt.

Läs mer om kulturhistoriskt värdefulla områden i Östersunds kommun

Hur länge gäller anmälan?

En anmälan gäller i två år från det att beslutet är medgivet.

Om du inte har påbörjat byggnationen inom denna tid så slutar beslutet att gälla.

Beslutet slutar även att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från startbeskedet.

Vad kostar det?

Aktuella avgifter för att anmäla en komplementbyggnad (attefallshus) hittar du i vårt dokument Avgifter inom plan- och byggområdet

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Din granne kan behöva lämna medgivande

Om du ska placera din friggebod eller ditt attefallshus mindre än 4,5 meter från tomtgränsen så behövs ett skriftligt medgivande från din granne.

Tänk på att det tydligt ska framgå vad det är grannen godkänner. Be därför grannen att skriva under medgivandet direkt på till exempel en situationsplan eller liknande.

Om din granne inte lämnar sitt medgivande så behöver du söka bygglov för friggeboden eller attefallshuset.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19