Guide - marklov

Här hittar du en guide anpassad för dig som vill schakta, fylla mark eller fällsa träd och ska söka marklov.

Du behöver söka om marklov om du ska göra en schaktning eller en fyllning som innebär att marknivån förändras med mer än 50 centimeter uppåt eller nedåt eller om du vill fälla skyddade träd eller plantera skog.

Guide: Söka marklov

1. Beställ kartunderlag

Du måste märka ut var du ska schakta/fylla upp mark/fälla träd/plantera skog på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärendenöppnas i nytt fönster

2. Ansökan

Du söker marklov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka marklov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälp med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

5. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om marklov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För marklov får du oftast besked inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

6. Beslut och startbesked

Om du får ditt marklov beviljat innebär det att kommunen godkänner det du vill göra, ofta får du startbeskedöppnas i nytt fönster tillsammans med beslutet.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att beslutet om lov har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga. Läs mer om laga kraft.öppnas i nytt fönster

7. Slutbesked

För att få slutbeskedöppnas i nytt fönster måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av din handläggare.

Mer information

Läs mer om markförändringar, schakta, fylla eller fälla träd

Markförändringar, schakta eller fylla

Marklov krävs om det område där du ska utföra åtgärder ligger inom ett detaljplanerat område, och om du ska göra en schaktning eller en fyllning som innebär att marknivån förändras med mer än 50 centimeter uppåt eller nedåt.

Även om området inte omfattas av en detaljplan kan du behöva marklov, tillexempel om det finns områdesbestämmelser där du tänkt göra åtgärden.

Med schaktning och fyllning menas både jord- och bergschaktning samt sprängning.

Detaljplaner och områdesbestämmelseröppnas i nytt fönster

Fälla eller plantera träd

Ibland kan det vara angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser att enskilda träd eller grupper av träd är skyddade. Det kan till exempel vara träd som utgör ett värdefullt inslag i den bebyggda miljön. I så fall måste du ha marklov för att få fälla träd eller plantera skog inom området.

Du måste inte ha marklov för att plantera eller fälla enstaka träd på din egen tomt.

Tänk på att trädalléer kan vara biotopskyddade även om de inte är skyddade i gällande detaljplan. En allé ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad träd för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Träden ska till övervägande del bestå av vuxna träd, det innebär att mer än hälften av träden ska vara vuxna. Vill du fälla träd i en allé ska du kontakta länsstyrelsen.

Fällning av kommunala träd

Om du vill veta vad som krävs för att kommunen ska fälla ett av sina egna träd som exempelvis skymmer utsikt eller på något annat sätt stör kan du läsa mer på vår sida om att ansöka om trädfällning.

Att ansöka om att fälla trädöppnas i nytt fönster

Är du osäker på vad som gäller för det du vill göra kan du kontakta kundcenter på 063 – 14 30 00 eller mejla på kundcenter@osterund.se

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraftöppnas i nytt fönster. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbeskedöppnas i nytt fönster innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Vad kostar ett lov?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar detöppnas i nytt fönster.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbeskedöppnas i nytt fönster eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbeskedöppnas i nytt fönster gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgiftöppnas i nytt fönster, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-27