Utvändig ändring

Om du ska måla om, byta eller ändra tak, sätta in nya fönster eller göra andra fasadändringar kan du i vissa fall behöva ansöka om bygglov för utvändig ändring.

Kravet på bygglov för utvändig ändring på en- eller tvåbostadshus gäller inom områden som är detaljplanerade och för fasadändringar som innebär att husets eller omgivningens karaktär påverkas väsentligt.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och andra större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för utvändiga ändringar inom detaljplanerade områden.

På vår sida om detaljplaner kan du läsa mer om vilka områden i Östersunds kommun som är detaljplanerade.

Läs mer om detaljplaner

Vad är väsentlig påverkan?

Det är svårt att ge ett exakt svar på vad som utgör väsentlig påverkan på husets eller om­giv­ningens karaktär. Om du är osäker på om den förändring du vill göra kräver lov eller inte så kan du alltid kontakta oss på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Ansöka om lov för utvändig ändring

För att söka bygglov för utvändig ändring kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Ändring av byggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Utvändig ändring. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

TIll din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut från karta.ostersund.se. Markera på vilken byggnad förändringen ska ske.
 • Planritning.
 • Fasadritning eller fotomontage/foto som visar både nuläge och tänkt utförande.
 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig (din handläggare avgör om detta behövs i ditt ärende).
 • Eventuell redovisning av förändring och konstruktion.

Din handläggare kommer att meddela dig vad som krävs i just ditt fall.

Läs mer om handlingar som kan krävas i ärenden om utvändiga ändringarPDF

Exempelritningar och handlingar

De ritningar och handlingar som du bifogad till din ansökan ska uppfylla ett antal krav. Du kan se exempel och få mer information på vår sida om exempelritningar och handlingar.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Ansöka om bygglov för takkupa

För att söka bygglov för takkupa kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Bygga till. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Tillbyggnad. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

TIll din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut från karta.ostersund.selänk till annan webbplats. Markera vilken byggnad takkupan ska byggas på.
 • Måttsatta, skalenliga planritningar
 • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar
 • Måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • Uppmätningsritningar som visar befintlig planritning och fasadritning innan takkupa
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar över takstolarna. Det ska framgå att takstolarna är dimensionerade enligt gällande Boverkets kontruktionsregler, samt aktuell snözon.
 • Konstruktionsredovisning på hur man gör infästningen mot befintlig byggnad.

Ingrepp i bärande konstruktion kräver anmälan

Om takkupan eller - kuporna innebär ingrepp i enbostadshusets bärande konstruktion måste du anmäla det till oss.

För att göra en anmälan om ingrepp i bärande konstruktion kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Ändring av byggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch kryssa i rutan Ändring av bärande konstruktion. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Om du vill bygga en större takkupa på ett en- eller tvåbostadshus eller takkupa på ett flerbostadshus, kontors- eller industribyggnad så måste du söka bygglov för tillbyggnad.

Läs mer om söka lov för tillbyggnadlänk till annan webbplats

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte lov

Utanför detaljplanerade områden krävs normalt inte lov för fasadändringar. Det kan dock krävas bygglov för utvändig ändring om den byggnad du vill göra ändringen på är kulturhistoriskt värdefull.

På våra sidor om kulturmiljöer finns mer information om kulturhistoriskt värdefulla hus. En stor del av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer finns också samlade på vår kulturmiljöwebb.

Läs mer om detaljplaner

Läs mer om kulturmiljöer

Får jag måla om huset utan att söka lov?

Inom detaljplanerade områden får du får måla om ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för att måla om huset om det ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs inget lov. Det kan dock krävas bygglov om den byggnad du vill måla om är kulturhistoriskt värdefull.

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt så kan du alltid höra av dig till kommunens kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

 

Får jag byta tak eller ändra taket utan att söka lov?

Ja du får byta färg, material eller form på taket på ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplanerat område utan bygglov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt.

För flerbostadshus, lokaler, industrier, kontor och liknande större huvudbyggnader krävs det alltid bygglov för dessa ändringar om huset ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs inget lov. Det kan dock krävas bygglov om den byggnad du vill byta eller ändra tak på är kulturhistoriskt värdefull.

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt så kan du alltid höra av dig till kommunens kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

 

Jag vill sätta in ett nytt fönster - behöver jag lov för det?

Ja, om byggnaden ligger inom detaljplanerat område så behöver du söka lov för fasadändring för att sätta in nya fönster eller dörrar.

Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område behöver du normalt inte söka lov eller anmäla fönsterbyte. Det kan dock krävas bygglov om den byggnad du vill byta eller ändra fönster på är kulturhistoriskt värdefull.

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt så kan du alltid höra av dig till kommunens kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

 

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat byggantionen inom denna tid slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Beslutet slutar gälla om du inte avslutat byggnationen inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19