Bauhaus och ett attraktivt välkomnande

Flygbild med illustration över nya handelsområdet och de nya trafiklösningarna.

Det här ska vi göra:

Östersunds kommun har tagit fram en detaljplan som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på tomten som heter Betongen 1 (gamla betongstationen) och som även ska förbättra trafiksituationen och ge trafiken bättre flyt i, och omkring, Odenskogsområdet.

Läs mer om satsningen på trafiken på sidan Trafiklyft norra Odenskog.

Etableringen av Bauhaus

Den nya detaljplanen gör det möjligt för byggvaruhuset Bauhaus att etablera sig i Östersund. Detaljplanen gör att det kommer att gå att bygga 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner. Det kommer även finnas 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på

Ett fint välkomnande

Tomten betongstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och det här innebär även en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden. Både byggnaderna och den yttre miljön ska utformas med stor omsorg. Byggnader ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

När:

Detaljplanen för Betongen 1 med flera antogs av kommunfullmäktige den 24 maj 2023.

Här finns alla handlingar till detaljplaneförslaget för betongstationen.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla Betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Sidan uppdaterad 2023-08-10