Etablering av Ecosystem Östersund i Verksmon

Ecosystem Östersund

Den 9 maj 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om ett positivt plan­besked för en ny detaljplan i Verksmon. Detaljplanen avser området där den stora etableringen av den cirkulära industrisymbiosen Ecosystem Östersund är planerad att ske. Bakom satsningen står företagen EcoDataCenter och WA3RM.

Kommunledningen beskriver satsningen som historisk och som den största i Östersunds och länets historia. Investeringen värderas till 18 miljarder kronor.

Antalet direkta arbetstillfällen beräknas att uppgå till 1000. Kommunen beräknar antalet indirekta arbetstillfällen till cirka 3 000.

Satsningen sätter Östersund på kartan i den gröna omställningen som sveper över landet. Att det handlar om datacenter och växthus i spännande symbios känns extra bra.

Företagens vision tar fasta på två väldigt konkreta mänskliga behov i vår samtid.

  • Behovet av datakraft för våra moderna uppkopplade liv, både på arbetet och under fritiden.
  • Mat på bordet, året runt. Producerad med fossilfri energi som inte belastar med klimatutsläpp. Det innebär dessutom en välbehövlig ökad självförsörjning av livsmedel, något som Sverige verkligen behöver.

I Verksmon kan det här bli verklighet i stor skala. Det här har inte bara betydelse för Östersund och länet; det är en angelägenhet för hela landet.

Tydligare bild

Nu tas nästa steg i etableringsprocessen. Det görs i en detaljplaneprocess.

Här nedan hittar du frågor och svar som ger en tydligare bild av detaljplaneprocessen och även andra aspekter och frågeställningar som kan kopplas till etableringen.

Det här gör vi

Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag på ny detaljplan i Verksmon. Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av elintensiv och konventionell industri så att den framtida etableringen av EcoDataCenter och WA3RM med datacenter och livsmedelsproduktion kan ges plats.

Ytan som etableringen önskar beräknas till runt 100 hektar. I detaljplaneprocessen utreds dock ett betydligt större område.

Hur lång tid tar det?

Kommunstyrelsen gav den 9 maj 2023 positivt planbesked för utökning av Verksmons industriområde. Beslutet fattades med stor majoritet.

Nu pågår alltså arbetet med att ta fram ett förslag på detaljplan för att utöka Verksmons industriområde. När ett första förslag är färdigt kommer det att skickas ut på samråd så att alla intresserade kan se förslaget och komma med synpunkter.

Planprocessen kan ta två år och kommer att handläggas med utökat förfarande. Det innebär att samråd och granskning kommer att pågå i minst tre veckor vardera.

I planprocessen ingår två remissomgångar; samråd och granskning. Information om remissomgångarna publiceras på kommunens hemsida och annonseras i lokaltidningarna.

Detaljplanen ska slutligen upp till beslut i kommunfullmäktige.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Vilket område omfattas av detaljplaneprocessen? 

Kartbild som visar utredningsområdet för detaljplanen.

Bildtext: Den röda streckade linjen visar utredningsområdet för detaljplanen. Utredningsområdet är cirka 300 hektar stort, men detaljplanen kommer att utreda förutsättningarna för att få till omkring 100 hektar industrimark.

Svar: I arbetet med den här etableringen tittar vi på en utökning av Verksmons industriområde.

  • Att kommunen kommer att göra industrimark av hela utredningsområdet stämmer inte. Att utredningsområdet är så pass stort betyder inte att all mark ska ställas om till industri.
  • Önskemålet från EcoDataCenter och WA3RM är en tredjedel av det totala utredningsområdet. Detaljplanen ska utreda hur stor del mark som är lämpligt att ta i anspråk.

Innan det slutliga markområdet bestäms ska hänsyn tas till bland annat kulturmiljö­värden kopplade till fäbodarna och dess omgivningar, biologisk mångfald, strandskydd vid bäckar och friluftsliv. Områden med höga naturvärden och med värde för friluftslivet kan komma att skyddas i planläggningen.

Fråga: Vad innebär det positiva planbeskedet?

Svar: Ett positivt planbesked är ett klartecken för kommunen att börja arbeta med en detaljplan för ett område.

Viktigt att komma ihåg är att ett positivt planbesked inte betyder att en detaljplan kommer bli antagen. Ett positivt planbesked innebär bara att planprocessen kan starta.

Detaljplanen måste sedan antas och vinna laga kraft vid planprocessens slut för att man ska få börja bygga.

Fråga: Hur går detaljplaneprocessen till?

Svar: Nu när Kommunstyrelsen gett positivt planbesked ska Samhällsbyggnads­förvaltningen på kommunen börja arbeta med att ta fram ett förslag på detaljplan. När förslaget är klart skickas det ut på samråd.

Ett samråd går ut på att samla in kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. När samrådet startar kommer det att sättas in en annons i tidningen och förslaget till detaljplan kommer att läggas ut på kommunens hemsida samt ställas ut på biblioteket.

Under samrådstiden kan alla lämna in synpunkter på detaljplanen och kommunen skickar även planförslaget till sakägare och olika intressenter.

Eftersom detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande ska samrådstiden vara minst tre veckor.

Efter samrådet sammanfattar och besvarar kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse och kan göra om förslaget till detaljplan utefter de synpunkter som kommit in. Kommunstyrelsen tar ställning till redogörelsen och beslutar om det bearbetade förslaget kan skickas ut på granskning.

Granskning pågår i minst tre veckor för utökat förfarande. Under granskningen kommer det nya förslaget till detaljplan läggas ut på kommunens hemsida samt ställas ut på biblioteket en gång till. Det skickas även ut till alla som lämnat synpunkter under samrådet, alla sakägare med flera.

Efter granskningen tar kommunen fram ett granskningsutlåtande som Kommunstyrelsen tar ställning till. Sen kan Kommunfullmäktige fatta beslut om att anta detaljplanen.

Läs mer om planprocessen här

Fråga: Vilken möjlighet har jag som medborgare att påverka?

Svar: Du som medborgare kan skicka in synpunkter på kommunens förslag på detaljplan under samrådet och granskningen.

När samrådet och sen granskningen startar kommer information om det på kommunens webb och i lokaltidningar.

Fråga: Vad är en naturvärdesinventering?

Svar: En naturvärdesinventering ska identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald. Den ska även utreda vilka arter som finns i ett specifikt område. Naturvärdet bedöms utifrån två bedömningsgrunder: biotop (naturtyp) och arter.

Naturvärdesinventeringen kommer att vara underlag i detaljplanearbetet och är viktig för att värdefulla naturområden inte ska byggas bort.

Fråga: Varför måste etableringen ligga i Verksmon?

Svar: I Verksmon finns det idag cirka 15 hektar industrimark som är avsatt för att etablera elintensiv verksamhet. Jämtkraft planerar att förstärka elförsörjningen in till Östersund med 500 megawatt. Cirka 270 megawatt av dessa vill Jämtkraft leda in till Verksmons industriområde för att använda till elintensiv verksamhet.

Att etableringen riktas mot just Verksmon beror på att ett stort antal nödvändiga förutsättningar redan är uppfyllda eller relativt snabbt kan uppfyllas inom det utpekade området. Det gäller bland annat elförsörjning, vatten och avlopp, tillgång till fiberteknik, samt att kommunen själv äger marken.

Men framförallt handlar det om att koncession, ett tillstånd, redan finns för att kunna dra fram tillräckligt med elström. Några andra platser eller alternativ finns i dagsläget inte enligt kommunledningen, som jobbat med frågan under lång tid. Det skulle ta många år att bygga den infrastruktur som behövs och att få nytt tillstånd för elledningar.

Fråga: Kommer skidspåren i Spikbodarna att påverkas?

Svar: Kommunstyrelsens fattade följande beslut den 9 maj 2023: Kommundirektören ska säkerställa att det skidspår som passerar genom Verksmon och som påverkas av den kommande etableringen, ersätts.

Det är endast det 13 kilometer långa skidspåret som kommer att påverkas. Övriga spår inom det som hör till Spikbodarnas skidområde, 2,5 km- och 5 km-spåren, påverkas inte. Anslutningsspåret från skidstadion och Spikbodarna till Odensala kommer inte att påverkas.

Kultur- och fritid har redan fått i uppdrag av kommundirektören att utreda hur de delar av 13-kilometersspåret som påverkas kan ersättas.

Fråga: Vem är markägare?

Svar: Östersunds kommun äger marken. 

Fråga: Hur kommer Jijnjevaerie sameby tas med i planprocessen?

Svar: Utredningsområdet ligger inom samrådsområde för Jijnjevaerie sameby.

Därför kommer samråd med samebyn att ske tidigt i detaljplaneprocessen, innan det allmänna samrådet.

Fråga: Hur kommer boende i närområdet att påverkas?

Svar: Verksmons industriområde fortsätter att utvecklas och boende i Torvalla kommer att ha fler och större mångfald av arbetsplatser i sitt närområde.

Trafikmängden till Verksmon kommer att öka och kollektivtrafiken kommer behöva kompletteras och byggas ut. Detta kommer att utredas i detaljplanearbetet.

Boende i Torvalla kommer även i fortsättningen att kunna åka skidor från Torvalla via anslutningsspåret till Odensala och vidare till Spikbodarna.

Fråga: Vad betyder det här för Östersund kommun?

Svar: Det har mycket stor betydelse för Östersunds kommun. Vi vill nämligen växa ännu mer.

Befolkningen i Östersunds kommun har ökat med 390 personer under 2022. Från 64 324 personer år 2021 till 64 714 personer år 2022. Det är elfte året i rad som vi blir fler.

Men vi vill växa ännu mer: Målet i översiktsplanen är 75 000 invånare i kommunen till år 2040 och att inflyttare kommer från andra platser än Jämtland. Det är en utmaning som kräver arbete på flera fronter.

Varför vill vi växa? Det korta svaret är att handlar om att vi behöver bli fler för att kunna bibehålla och utveckla välfärd och kommunal service. Att vi blir fler är också mycket viktigt för vårt växande näringsliv. Näringslivet får större möjligheter till kompetensförsörjning och den lokala marknaden blir större.

Satsningarna i Verksmon blir de största företagsinvesteringarna någonsin i kommunen. Livsmedelsproduktionen har potential att bli regionens största privata arbetsgivare.
Regionen får två nya branscher, vilka har hållbara förutsättningar att långsiktigt och påtagligt bidra till regionens försörjning.

Dels genererar etableringarna många arbetstillfällen och skattekraft, dels kommer självförsörjningsgraden inom livsmedelsproduktion att öka. Östersund har förutsättningar att bli en betydande plats för svensk grönsaksodling.

Etableringarna är också de första tydliga resultaten av regionens mångåriga satsning på The Power Region, vilken handlar om att attrahera elintensiva företagsetableringar. Genom etableringarna drar Östersund nytta av det överskott av lokalt producerad förnybar elkraft som finns i regionen.

Sidan uppdaterad 2023-05-16