Gamla betongstationen

Flygbild med illustration över nya handelsområdet och de nya trafiklösningarna.

Det här ska vi göra:

Östersunds kommun arbetar med en detaljplan som som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på Betongen 1 och som även ska förbättra trafiksituationen och ge trafiken bättre flyt i, och omkring, Odenskogsområdet.

För att förbättra trafiksituationen i Lillänge finns det i den nya detaljplanen även två nya rondeller: längs Hagvägen och Stuguvägen, samt en ny gata som binder ihop Hagvägen och Körfältsvägen.

Ett antal förbättringar

I den nya detaljplanen föreslås ett antal förbättringar, bland annat:

  • Göra om infarten till Lillänge och Odenskogs industriområde.
  • Två nya rondeller för att skapa ett bättre trafikflöde, en längs Stuguvägen och en längs Hagvägen.
  • För att avlasta trafikplats Odenskog föreslås en ny anslutningsväg som kopplar ihop Hagvägen med Körfältsvägen och därmed skapar en genare väg mellan centrum och Lillänge/Odenskog.
  • Bra möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i området.

Bauhaus och attraktivt välkomnande

Detaljplanen omfattar även en etablering av Baushaus på det område som idag används för betongindustri och kallas för betongstationen.

Med den nya detaljplanen kommer det att gå att bygga nytt för sällanköpshandel med en byggarea på 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner. Det kommer även finnas 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på.

Tomten betongstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och det här innebär även en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden. Både byggnaderna och den yttre miljön ska utformas med stor omsorg. Byggnader ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

När:

Detaljplanen beräknas antas av Kommunfullmäktige i april 2023. Mellan den 2 februari och 3 mars 2023 är planen ute på granskning, då finns det möjlighet att komma med synpunkter.

Här finns alla handlingar till detaljplaneförslaget för betongstationen.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla Betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Sidan uppdaterad 2023-02-17