Gustav III:s torg

Gustav III:s torg i centrala Östersund har en lång historia som offentlig plats. Idag fungerar den dock inte optimalt och därför inleddes en process för att utveckla busstorget, inklusive omgivande gator och del av angränsande kvarter.

Den nya detaljplanen för Gustav III:s torg överklagades och upphävdes sommaren 2022 av Mark- och miljödomstolen. Kommunen valde att inte överklaga beslutet. I dagsläget är det därför oklart hur utvecklingen av Gustav III:s torg kan komma se ut i framtiden.

Visionen för platsen - detaljplanens syfte

Syftet med utvecklingen av Gustav III:s torg är att stärka en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund. Planen är att ersätta det befintliga busstorget med varierad bebyggelse i form av moderna och flexibla kommersiella lokaler, kontor och bostäder, samt nya och utvecklade stadsrum, stråk och torg.

Bakgrund

Gustav III:s torg har en lång historia som offentlig plats. Den nuvarande och ytkrävande
bussuppställningen tillsammans med nivåskillnader försvårar dock genomgång på platsen och
bidrar till att den inte är en tillgänglig plats att vistas på.

Nytt stråk över torget

För att öka rörligheten över torget föreslås ett nytt stråk som länkar samman universitetet och stadskärnan och återupprättar Gustav III:s torg som en offentlig och tillgänglig mötesplats. Det centrala läget, med ett högt flöde av människor till bussar, bibliotek, universitet och handelskvarter innebär att torget har goda förutsättningar att bli en större tillgång i stadskärnan.

Se nya Gustav III:s torg i 3D

Du kan se hur förslaget för Gustav III:s torg ser ut i 3D-modellen över Östersund. Där kan du se hur utsikten blir, hur byggnadernas skugga kommer bli och mycket mer.

Sidan uppdaterad 2022-08-15