Översiktskarta - större byggprojekt

På den här kartan kan du se större bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Östersunds kommun. Klicka dig vidare på kartan - eller under rubrikerna på sidan - så får du mer information om varje enskilt projekt.

Våra projekt - en sammanställning

Här nedanför hittar du en sammanställning över de projekt som presenteras på kartan.

Annersia

Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Östersunds kommun har påbörjat planering av en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Projektet omfattar:

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet tar fart under 2023 med mätningar i fält och planering av detaljer.

Marieby skola

Åtta kilometer vattenledning Frösön - Fannbyn

Under 2023 bygger vi en sjöledning från gamla färjelägret vid Frösön till Sunne Prästgård.

Det här ska vi göra

Eftersom vattenkapaciteten i Fannbyn och Orrviken är låg behöver kommunen bygga en vattenledning från Frösön till ”Annersia”. Det innebär att vi drar en ny åtta kilometer lång sjöledning från Frösön (vid gamla färjelägret) till Sunne Prästgård.

När

Projektet startade i december 2022 och blev klart hösten 2023.

Varför

Under torrperioder klarar kommunen i dagsläget inte av att leverera dricksvatten i tillräcklig utsträckning till verksamhetsområdet kring Fannbyn och Orrviken. För att lösa det på bästa sätt kommer kommunen bygga en vattenledning från Frösön till Sunne Prästgård.

Så påverkas förbipasserande

Projektet är avslutat. Inga hinder finns längre kvar i vattnet. Allt finns nu på plats under marken och på sjöbotten.

Brunflo

Nya bostäder i Brunflo

I Brunflo håller Östersunds kommun på att ta fram två detaljplaner för att möjliggöra framtida bostadsbyggande. En vid Mariebyvägen och en vid Karossvägen.

Mariebyvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Mariebyvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 2:25)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra två flerfamiljshus i 4-5 våningar med centralt läge. Totalt handlar det om cirka 30 lägenheter med tillgång till hiss.

Varför?

Östersunds ökade bostadsbehov gör att kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Planprocessen pågår och planförslaget var ute på samråd under november-december 2022. Innan den nya detaljplanen vunnit så kallad laga kraft är det svårt att säga när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer om hur långt planen har kommit i detaljplaneprocessen och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 2:25 - Detaljplaner på gång

Karossvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Karossvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 1:80 m)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra radhus, kedjehus eller parhus. Totalt handlar det om 4-8 bostäder i sjönära, vackert läge.

Varför?

För att möta Östersunds ökade bostadsbehov. Kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Detaljplanen antogs vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde i december 2022 och vann så kallad laga kraft den 11 januari 2023. I nuläget vet vi inte när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 1:80 - Klara detaljplaner

Brunflo industrimark

I Brunflo skapar Östersunds kommun en ny industrimark för framtida etableringar. Marken är cirka 12 hektar stor.

Det här ska vi göra

Marken förbereds med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el. Det innebär att framtida köpare lätt kan ansluta sig. De tomter som senare kommer säljas sätts utifrån behov. Det sker alltså ingen avstyckning i dagsläget.

Varför?

Industrimarken i kommunen och framförallt i Brunfloområdet är slut och vi ser att det finns en efterfrågan på industrimark. Därför förbereder Östersunds kommun ny industrimark för framtida behov.

När?

Projekteringen startade i mars 2022. Planen är att själva markarbetet ska upphandlas under 2024.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Ingen påverkar för kommunens invånare.

Frösön

Skolbygget: Lövsta skola

Vi planerar att bygga en ny F-6 skola för 350 elever på Lövsta - mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Aktuellt just nu

Just nu pågår detaljplaneprocessen och skissarbeten för skolbyggnaden och utemiljön.

Den 25:e oktober fattade Miljö- och samhällsnämden beslut om att detaljplanen får gå ut på samråd, där myndigheter, sakägare och andra berörda får möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget.

Här kan du ta del av samrådshandlingarna

Det här ska vi göra

Planen är att den nya skolan på Lövsta blir en två-parallellig F-6 skola för 350 elever. Det innebär att skolan rymmer två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6.

Kommunen planerar även för en fullstor idrottshall på befintliga tennisplaner. Befintligt gång- och cykelvägnät byggs ut i området för att säkerställa att barn får en säker väg till sin skola.

Skolbyggnaden blir i två till tre plan där delar av skolan ligger i souterräng, då området är mycket kuperat.

När skolan står klar kommer den till att börja med att agera evakueringsskola vid ombyggnationen av Vallaskolan och Östbergsskolan.

Under delar av dessa perioder kommer skolan på Lövsta att kompletteras med tillfälliga evakueringsmoduler. Mer information om Vallaskolan och Östbergsskolan kommer att läggas ut längre fram.

Området

Norr om fotbollsplanerna på Lövsta IP ligger idag äldre verkstads- och förrådsbyggnader som planeras att rivas för att göra plats för den nya skolan. Målet är att hela området ska upplevas som en helhet där skolområdet skulle kunna nyttjas för aktiviteter som hör till idrottsplatsen utanför skoltid och tvärtom.

Förstora bilden

Här är en skiss över skolan och idrottshallen med omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

När?

Bygget beräknas starta våren 2025.

Varför?

Behovet av nya och renoverade lokaler på Frösön är stort. I maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om dokumentet ”Slutrapport fullmäktigeberedningens skolstruktur". Där kan man läsa att målbilden för Frösön är att Arnljotskolan avvecklas. Och att kommunen istället bygger en F-6 skola mellan Vallaskolan och Östbergsskolan.

Den nya skolan på Lövsta kommer till att börja med fylla en viktig funktion som evakueringsskola vid planerade ombyggnationer av Vallaskolan och Östbergsskolan.

Nytt bostadsområde på gamla Frösö Zoo

Illustration över hur bostadsområdet kan komma att se ut.

Illustrationsplan. Bild ÅWL arkitekter.

Det här ska vi göra:

Den 4 april 2023 godkände Kommunstyrelsen detaljplaneprogrammet för före detta Frösö Zoo och parkeringen. Ett detaljplaneprogram tar kommunen fram innan den ordinarie detaljplaneprocessen för att vi ska se de stora dragen och ta fram övergripande planeringsförutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplanearbete.

I det detaljplaneprogram som vi tagit fram föreslås nya bostäder, offentlig service i form av exempelvis förskola och särskilt boende samt gröna utemiljöer. Förslaget är att det ska bli blandad bebyggelse med radhus, kedjehus och parhus samt flerbostadshus. På sikt uppskattas 500-600 nya bostäder kunna byggas inom området. Förslaget är att skog och ängsmark ska bevaras i sammanhängande områden och bidra till rekreation, en grön karaktär i området samt till att bevara naturvärden.

När?

Planläggningen av området kommer sannolikt genomföras i etapper eftersom det finns en begränsad kapacitet i vatten- och avloppsledningsnätet i området. Just nu utreds när och i vilken omfattning det är möjligt att gå vidare med att ta fram detaljplaner för området. Samhällsbyggnad kommer gå ut med förnyad information när tidplanen för det kommande detaljplanearbetet är bestämd.

Varför?

Före detta Frösö Zoo har ett bra läge som gör att det är lämpligt att göra en relativt stor utbyggnad av bostäder och offentlig service. Området ligger nära Östersunds stad, samtidigt som det ligger nära stora naturområden som Östberget, norra Frösön och Ändsjön. Möjligheterna att ta sig till området har förbättrats genom den nya cykelbanan längs Bergsgatan och det kommer förbättras ännu mer genom ökad busstrafik.

Hur påverkas medborgarna/omkringboende?

En utbyggnad av före detta Frösö Zoo innebär ett stort tillskott av nya boende i området. Det kommer innebära att området får mer service och iordninggjorda grönområden än vad som finns idag. En utbyggnad får även konsekvenser i form av ökad belastning på gatunätet, naturområden och grönstråk, och ändrar karaktären i delar av området. Planeringen för området är i ett tidigt skede och programförslagets utformning och hur det påverkar omgivningen kommer utvecklas och utredas vidare i kommande planarbete.

Här hittar du alla handlingar till detaljplanearbetet om Frösö Zoo

Gräfsåsen

Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Matavfallspåsar i en hög på golvet. I bakgrunden en hjullastare.

Östersunds kommun planerar att tillsammans med länets kommuner bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Lit

Häggenås skola och Skogsgläntans förskola

Bild på Häggensåsskolan - en stor tegelbyggnad på två våningar

Vi bygger ut och bygger om Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Det här ska vi göra

Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning.

I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration.

Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö.

När

Ombyggnationen startar 2025. Vi beräknar vara klara till höstterminen 2026.

Varför

Ombyggnaden behövs för att uppfylla kraven på god lär- och arbetsmiljö på Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Så påverkas elever och personal

Verksamheten kommer att bedrivas i andra lokaler under byggtiden. I dagsläget är det oklart var. Viss påverkan i form av buller och transporter under byggtiden kan förekomma.

Nytt vattenverk i Häggenås

För vi ska att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till - får Häggenås nu ett nytt vattenverk och ny grundvattenkälla.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun bygger ett nytt vattenverk i Häggenås, för att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till.

Vattenverket kommer att ta vatten från en ny vattentäkt, fortfarande grundvattenkälla, och kommer att renas ungefär som tidigare. Med hjälp av membranfilter minskar risken för driftproblem och kalkavlagringar i hushållsapparater. Och UV-ljus ser till så att vattnet är fritt från eventuella parasiter och bakterier.

När

Det nya vattenverket började byggas i november 2022 och beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

Varför

Det gamla vattenverket byggdes på 50-talet, i en källarlokal vilket inte är bästa platsen för ett vattenverk. I samband med att fastigheten nu ska renoveras passar kommunen på att bygga ett nytt vattenverk.

Så påverkas trafik och boende

Byggandet kommer att innebära viss byggtrafik.

Under kortare perioder kan vissa områden bli utan vatten eller uppmanade att koka vattnet. Berörda får i så fall meddelande om detta från kommunen.

Lugnvik

Lugnviksskolan - Sjöängen

Odensala

Odenskog

Gamla Betongstationen

Flygbild med illustration över nya handelsområdet och de nya trafiklösningarna.

Det här ska vi göra:

Östersunds kommun har tagit fram en detaljplan som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på tomten som heter Betongen 1 (gamla betongstationen) och som även ska förbättra trafiksituationen och ge trafiken bättre flyt i, och omkring, Odenskogsområdet.

Läs mer om satsningen på trafiken på sidan Trafiklyft norra Odenskog.

Etableringen av Bauhaus

Den nya detaljplanen gör det möjligt för byggvaruhuset Bauhaus att etablera sig i Östersund. Detaljplanen gör att det kommer att gå att bygga 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner. Det kommer även finnas 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på

Ett fint välkomnande

Tomten betongstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och det här innebär även en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden. Både byggnaderna och den yttre miljön ska utformas med stor omsorg. Byggnader ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

När:

Detaljplanen för Betongen 1 med flera antogs av kommunfullmäktige den 24 maj 2023.

Här finns alla handlingar till detaljplaneförslaget för betongstationen.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla Betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Trafiklyft norra Odenskog

Med Trafiklyft norra Odenskog tar vi ett helhetsgrepp för att få bättre flyt i trafiken. Vi genomför förbättringar för alla trafikslag; bilister, cyklister och gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den. Exploatören ansvarar för bygge av gång- och cykelväg inom lilamarkerat område. Därför kan vi inte ange exakt sträckning av vägarna inom området.

Det stora byggarbetet drar i gång sommaren 2024, men redan i augusti 2023 startar vi genom förbättringar på och runt Körfältsvägen. Här hittar du aktuellt information om allt som händer inom "Trafiklyft norra Odenskog".

Staden

Blomstergården

Karta över området

Det här ska vi göra:

På Blomstergården, Karlslund 1:32, vill Östersunds kommun göra det möjligt att utveckla en ny stadsdel. Förslaget innebär att cirka 500 bostäder och skola, förskola och verksamheter kan byggas. Den nya stadeselen ska utformas för att minimera bilanvändandet. Vi vill skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

När:

Detaljplanen för Blomstergården antogs av Kommunfullmäktige den 28 september 2023. Antagandebeslutet är dock överklagat och vi väntar på att ärendet ska hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Varför:

Syftet är att utveckla området vid gamla slakteriet för att möjliggöra för fler bostäder i ett centralt läge.

Här hittar du alla handlingar till detaljplaneförslaget för Blomstergården


Framtidens kommunhus

Flygbild över rådhus-området.

Mellan Rådhuset och biblioteket ligger vårt nya kommunhus. På samma ställe som det gamla och byggt på de gamla stommarna, men ändå helt nytt! Hösten 2023 blev det äntligen klart, efter många år av renovering.

Från sjuka hus till inspirerande kontor

Gamla kommunhuset hade en historia med dålig inomhusmiljö och flera medarbetare har blivit sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Därför har byggnaderna rivits och sanerats så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan ombyggnaden satte igång.

Målet med det nya kommunhuset är vi ska ha lokaler som är anpassade efter vad kommunens verksamheter och medarbetare behöver för att vi ska kunna göra vårt jobb på bästa sätt. Kommunhuset ska vara tillgängligt och inkluderande och vara en arbetsplats och en mötesplats för alla.

Som medborgare ska det bli lättare att hitta rätt. Det kommer finnas ett Medborgartorg med samtalsrum och en informationsdisk, på Medborgartorget kommer möten med kommunens olika tjänstepersoner ske.

Från och med den 10 november är du som medborgare välkommen till det nya kommnunhuset och medborgartorget. Då flyttar Kundcenter tillsammans med Internservice och en del av IT-enheten in. Sen kommer verksamheter löpande flytta in i huset och i början av 2024 är flytten klar.

Sanering av Gasverkstomten inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun är huvudman för tomten medan Diös äger fastigheten. Tillsammans med Diös kommer kommunen att sanera området med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

Saneringen kommer att utföras med så kallad schaktsanering. Det innebär att man kommer använda sig av en ny teknik där biokol används för att kapsla in djupare föroreningar. Det minskar risken för spridning och risker för hälsa och miljö säkerställs. Det gör att vi kommer att få mindre schakter än normal schaktsanering och en mer ekonomisk och ekologisk hållbar entreprenad. Tester med biokol har utförts i pilotstudie av Örebros universitet.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

Upphandlingen annonseras under januari 2024. Planen är att saneringen startar under våren 2024 - och pågår under hela året.

Varför

Ett nytt planprogram för området runt Bangårdsgatan är planerat. Där kommer Gasverkstomten få en ny detaljplan som ska omvandla den tidigare livlösa industrifastigheten till ett mer grönt och livligt för bostadsområde.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Furutorpsgatan kommer stängas av för allmänheten under entreprenaden. Verksamheter som har parkering och infart från Furutorpsgatan kommer att kunna använda den. Men det blir störningar under vissa perioder.

Mer information om störningar kommer via servicemeddelanden

Husbilsuppställning Storsjö Strand

Nu ordnar vi plats för åtta husbilar längs med Storsjöstrand nedanför Inlandsbanans lokstallar.

Det här ska vi göra

De husbilsplatser vi ställer i ordning kommer att vara avgiftsbelagda platser med el. I anslutning till platserna kommer det att finnas möjlighet till latrintömning och tömning av gråvatten (slaskvatten). Här kommer också finnas tillgång till dricksvatten.

I direkt anslutning till husbilsplatserna kommer vi ställa upp en servicebyggnad. Den innehåller två toaletter, som blir tillgängliga både för husbilsägarna och övriga besökare på platsen.

Allmänheten kommer också att ha tillgång till källsortering och grillplats.

När?

För närvarande har vi tekniska problem som gör att vi ännu inte kan öppna anläggningen officiellt. Latrintömningen fungerar inte. Vi kommer erbjuda detta först i samband med invigningen. Datum för invigningen är ännu inte fastställt.

Platserna är avstängda för säsongen och beräknas öppnas igen till sommaren.

Varför?

Utvecklingen av Storsjö Strand och Bangårdsgatan innebär fler boende och därmed fler människor som rör sig i området. Genom att utnyttja den oanvända ytan nedanför Inlandsbanan såg kommunen en möjlighet att skapa en ny mötesplats i området. Samtidigt kan vi tillmötesgå den ökande efterfrågan på ställplatser för husbilar.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Arbetet innebär viss byggtrafik under perioder.

Kretsloppspark

Återvinningscentralen i Odenskog är för liten. Vi har problem med trafik och arbetsmiljö och vi kan inte utveckla återvinningen på den yta vi har idag. Därför vill vi bygga en ny återvinningscentral, gärna med en Kretsloppspark.

Framsidor på rapporten

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Armaturer i linor och på fasader istället för på lyktstolpar

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna hänger armaturerna i ett kryss

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Lyktstolpar längs gång- och cykelbanan

Längs gång- och cykelbanan mot Centralstationen monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att hela stråket blir en helhet.

Stämning och kulturhistoria

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde får också fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Vi testade den nya belysningen 2022

Mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan hänger provbelysningen som vi satte upp 2022. Så blir det längs hela Prästgatan!

Tre första kvarteren har fått sin nya belysning

De tre kvarteren mellan Stortorget till Postgränd har nu sin nya linhängda belysning. Några fasadarmaturer är också på plats längs sträckan. Resterande fasadarmaturer monteras sommaren 2024.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

 • sittplatser
 • ledstråk för tillgänglighet
 • planteringar
 • fordonshinder
 • vatten- och avloppsledningar under gatan

Till exempel gör vi gångfartsgatan mellan Färjemansleden och Residensgränd mer tydlig (en gångfartsgata är en gata på gångtrafikanternas villkor).

Läs mer om Prästgatans gångfartsgata

När blir det klart?

Vi räknar med att vara klara med hela Prästgatan 2027.

Varför?

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer och restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata - det är vårt finrum! Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, den kommer att skapa karaktär och stadskänsla samt göra att gaturummet får en mänsklig skala; allt enligt programmet för Prästgatans belysning.

Ny gång- och cykelbana i Österängsparken

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken skapar vi nu en tydligare entré till Prästgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Ombyggnaden i Österängsparken är klar förutom byte av belysning efter nedre gång- och cykelvägen.

Det här har vi gjort

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken har vi skapat en tydligare entré till Prästgatan.

Den väg som använts av gångare och cyklister har tagits bort och ersatts med en ny. Halva vägen består av asfalt för att passa cyklister och andra halvan av betongmarksten för att tydliggöra gränsen för gångtrafikanter. Eftersom vägen har en förhållandevis brant lutning finns två viloplatser längs vägen inklusive sittbänkar. Dessa blir uppvärmda för bättre komfort. Längs med gångvägen finns en ledstång för synsvaga att hålla sig i.

Belysningen ska hänga samman på hela Prästgatan

Belysningen längs gång- och cykelvägen kommer hänga samman med den som är planerad längs hela Prästgatan och för att få en känsla av helhet har övergångsstället över Gränsgatan flyttats några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Även gång- och cykelvägen som svänger upp från Gränsgatan har byggts i samma manér som den nedre.

Bilvägen Gränsgatan har fått en ny refug vid infarten mot Prästgatan. Bilar kan inte längre svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan om man kör från strand-hållet. Ett varv i rondellen krävs för bilar som kommer nerifrån.

Varför

Som ett led i att gestalta Prästgatan behöver starten av gatan en tydligare entré. Det har vi nu skapat vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken.

Prästgatan kommer också att vara prioriterad för gångare och cyklister och vi önskar minimera biltrafiken längs gatan.

Läs mer om planerna för belysning och utveckling av Prästgatan

När

Arbetet skedde under hösten - vintern 2022 - 2023. Asfaltering skedde i slutet av maj. Byte av belysning sker hösten 2023.

Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

Minnesgärdet har öppnat igen

Från och med sportlovet 2023 har vi åter öppnat upp Minnesgärdets naturområde. Du kan ströva genom parken, längs stranden och längs stigarna i skogen. Cykelvägen mellan Minnesgärdet och Odensala och området däromkring är fortfarande avstängt. Vissa intensiva bygg-dagar behöver också hela området stängas av tillfälligt, men då kommer det att vara skyltat

Det finns tre sätt att ta sig till det öppna strandområdet vid Minnesgärdet - se kartan här nedanför.

 1. Kommer du med bil från Tjalmargatan kan du parkera på parkeringsplatsen vid piren. Härifrån kan du vandra på stigen längs stranden. När du kommer ut ur skogen kan du fortsätta vidare längs stranden ungefär 300 meter. Följ stängslet tills det tar slut och ta vänster upp på gång och cykelvägen. Där kan du vandra tillbaka cirka 300 meter till gångtunneln mot Odensala. Den är öppen.
 2. Du kan vandra genom gångtunneln från Odensala. När du kommer genom tunneln viker du vänster och går längs staketet cirka 300 meter fram till där den asfalterade vägen tar vid. Därefter är det öppet att vika höger ner mot stigen längs sjön.
 3. Du kan också gå eller åka bil via viadukten under järnvägen nedanför Växtvaruhuset. Där följer du Sjövändan cirka en halv kilometer norrut innan du kommer till stigen som viker vänster ner mot sjön.
Förstora bilden

Här ser du hur du kan ta dig till Minnesgärdets strandområde. Se den förklarande texten i rutan ovanför. Klicka på bilden så förstoras den.

Sametingets parlamentsbyggnad

Sametingets parlamentsbyggnad kommer att byggas i Staare/Östersund. Den utvalda platsen är nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Planarbete och planering pågår för att förverkliga det nya landmärket.

Sametingets parlamentsbyggnad modell

Det här ska vi göra

Vi skapar förutsättningar för Sametingets parlamentsbyggnad i Östersund.

Sametinget har utifrån några olika förslag på placering valt att gå vidare med alternativet nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Byggnaden väntas bli cirka 3900 kvadratmeter stor och ska förutom plenumssal även rymma kontor för Sametingets administration. 

Parlamentsbyggnaden har ritats av arkitekten Hans Murman på uppdrag av Sametinget.

Etablering av Ecosystem Östersund i Verksmon

Ecosystem Östersund

Den 9 maj 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om ett positivt plan­besked för en ny detaljplan i Verksmon. Detaljplanen avser området där den stora etableringen av den cirkulära industrisymbiosen Ecosystem Östersund är planerad att ske. Bakom satsningen står företagen EcoDataCenter och WA3RM.

Storsjö strand

Storsjö strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Senaste nyheterna om Storsjö strand

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö strand. Det här är ambitioner som får fysisk form i kvartersstruktur - och i utformning och funktion av byggnader och de offentliga platser. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Tjalmargatans dagvattenpark

På grönytan i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan jobbar vi på att skapa en dagvattenanläggning - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Vi bygger vidare under 2023

Just nu är parken instängslad eftersom brunnarna saknar lock och det finns lite mer arbete kvar för oss att göra.

Östersundslänken

Torvalla

Ottfjällets förskola

Det här ska vi göra

Förskolan är en så kallad SKR-förskola typ D2. Det innebär att förskolan byggs utifrån ett av de fyra typkoncept som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram, och som nu byggs runt om i hela landet. De fyra typkoncepten kallas Alfa, Beta, Cesar och David. Tidigare har Luktärtans förskola byggts enligt konceptet, som en C-typ, och var då tredje förskolan i landet utifrån SKRs koncept.

Att förskolan byggs enligt ett färdigt koncept innebär för kommunen att det är få möjligheter att göra tillval och ändringar men däremot har vi bra koll på vad kostnaderna kommer att landa på. Det är ett effektivt och prisvärt byggande och från grundkonceptet kan vi göra mindre anpassningar utifrån kommunens behov. Till exempel vill vi ha en fjälliknande miljö och vi har valt fasader som passar den miljö vi bor i.

Söderut väljs ofta sten eller tegel, vi tittar mer på trä. Ottfjällets förskola kommer att inrymma en samisk avdelning. Det är nuvarande avdelning på Lövsta som flyttas till Ottfjället för att möta upp en mer passande miljö. För övrig utsmyckning kommer pedagogerna och barnen att få bidra med idéer och tillsammans skapa den miljö förskolan behöver.

Upphandlad byggherre är Skanska som nu arbetat med projekteringen i fas 1 och kommer få fortsatt förtroende att genomföra bygget i fas 2.

Detaljplan är antagen och utredningar i form av markstudier, dagvatten och biotopinventeringar är gjorda och godkända

När

Bygget beräknas starta våren 2023 och vara slutfört och klart för inflytt under tredje kvartalet 2025.

Varför?

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Så påverkas trafik och förbipasserande

När bygget startar kommer det att bli en viss ökning av byggtrafik i närområdet. Det kan också förekomma vissa störningar i form av ljud - men enbart under normala arbetstider.

Vi kommer att hålla till inom planerat byggområde så närliggande områden/gator påverkas inte. Vi ser också över trafikfråga och återkommer med uppdaterad information om det blir aktuellt med omdragningar eller störningar.

Skissen visar att förskolan har parkering och transportzon på framsidan. På baksidan finns ett stort grönområde med många träd. Närmast förskolan finns en trygg zon. Längre bort finns kreativa zoner och vilda zoner. Det är här som träden växer. Förskolegårdens area är 7324 kvadratmeter.Förstora bilden

Här är en skiss över förskolan med omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Så läser du skissen

Skissen här ovanför är en illustrationskartan för detaljplanen över Ottfjällets förskola med utemiljö.

Ringarna med plustecken är befintliga träd. Zonerna är indelningar som visar vilken typ av lekar som kan ske på förskolegården:

 • Tryggzon= enklare att röra sig, mer iordninggjort, jämnare mark, anpassat för små barn.
 • Kreativ zon = en del träd är borttagna och viss mark anpassad,
 • Vild zon = befintlig skogsmark, passar för vildare lekar för stora barn.

Torvalla industrimark

Karta över industriområdetFörstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den

Som en förlängning av Brosslarvägen i Torvalla tar Östersunds kommun fram ny industrimark för framtida etableringar. Marken är ungefär 8 hektar stor och kommer att förberedas med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el, samt fiber, gatubelysning och fjärrvärme, så att framtida köpare lätt kan ansluta sig.

Det här ska vi göra

Just nu byggs det för fullt! Vi lägger rör, bygger cykelbanor och skapar goda förutsättningar för dagvattenhantering inom området - till exempel ska vi bygga två stora dagvattendammar inom planområdet.

Varför?

Det är ont om Industrimark i kommunen och vi ser att det finns en efterfrågan på mark för industriändamål. Detta gör att Östersunds kommun nu förbereder ny industrimark för framtida behov.

Tidsplan för projektet

Byggstart första kvartalet 2023. Vi beräknar vara klara andra kvartalet 2024.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Det kan bli påverkan på närliggande allmänna vägar under kort begränsad period i samband med att projektet ska ansluta till befintliga vägar och ledningar.

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Sidan uppdaterad 2023-11-10