Mer trivsel och grönska

Foto: Lyftkran som lyfter ett stort snöhjärta på plats

Här berättar vi om våra projekt i parker, lekparker och på våra mötesplatser i tätorterna. Vi bygger, anlägger, rustar upp och planterar för trivsel, grönska, avkoppling och lek.

Trafiklek på Frösön

Under hösten 2022 låter kommunen bygga en lekplats med trafiktema på Frösön på Hornsberg vid småbåtshamnen.

Här kommer barn att kunna cykla på asfalterade slingor med vägmarkeringar och vägskyltar och till och med en rondell. På den yttre slingan blir det till att ta i, för att cykla backe upp och backe ner.

Runt trafikleken kommer det att finnas sittplatser och en grillplats; allting omgärdat av planteringar.

Arbetet beräknas klart till sommaren 2023.

Karta med en markering vid Storsjöns strand i höjd med Hornsberg
En skiss över hur den färdiga trafikleken kommer att se ut.

Ny lekplats i Torvalla

Karta över del av Fjällmon med multiarenan, Östersundshems funpark samt den planerade lekplatsen och gångvägen.

Klicka för större karta

Hösten 2022 börjar vi arbetet med att anlägga en nya lekplats i Fjällmon. Här finns redan Östersundshems multiarena och funpark.

Lekplatsen Falkfångarvägen är tänkt som ett komplement till de befintliga anläggningarna och riktar sig till de yngre barnen. Förutom de vanliga lekredskapen får lekplatsen en dansscen där unga kan testa sina "moves" inför publik som kan ta plats på sittgradänger. Uppe i backen i lekplatsens bortre, östra del anlägger vi en utsiktsplats. Vi anlägger också en grusad gångväg så att det går att nå lekparken både från Storfjällsvägen och Hovdevägen.

Lekplatsen beräknas klar till försommaren 2023.

Planritning: Lekplats med gångväg, dansscen och utsiktsplats

Kyrkparken blir ljusare och får nya sittplatser

Foto: Nya sittplatser i Kyrkparken

Kyrkparken med alla träd och buskar har gett ett lummigt intryck, men kunde också upplevas som mörk, skum och otrygg. Nu har Kyrkparken öppnats upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och fällt träd. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram ska vi ersätta de fällda träden med nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av de gamla träden stod också för nära Gamla kyrkan.

De stora, fina popplarna har fått lite beskäring; dels av säkerhetsskäl och dels för att minska ned trädkronorna och därmed förlänga deras livslängd.

Kyrkparken får också nya sittplatser och vi utökar antalet så att fler kan vila benen i Kyrkparken. Nu finns här 5 bänkar, 6 stolar och 2 bord. Och en kungatron!

Foto: Den pampiga "tronen" i Kyrkparken
Foto: En lysande gatlykta mot en kvällshimmel.

Hösten 2022

Vi förnyar och förstärker utebelysningen i parken. Och den trista transformatorstationen ska få en spektakulär belysning som kommer att pigga upp den!

När vi ändå gräver för den nya belysningen kommer vi att snygga till gångvägarna i parken.

Foto: En stolpe med tre gatlyktor mot en kvällshimmel.

Arbetet i Kyrkparken påbörjades hösten 2020 och kommer att pågå under några år.

Poppelallén i Badhusparken

Popplarna som växter längs "långa bänken" i Badhusparken ska förnyas med början hösten 2022.

Den inre raden i poppelallén planterades på 80-talet, så där är träden unga och friska.

Dags för en generationsväxling i poppelallén

Av Badhusparkens alla träd hör de i poppelallén till de mest uppskattade. De bildar en struktur som ger platsen en speciell karaktär och gjort området till ett kännetecken för Östersund.

Redan när Badhusparken anlades, runt år 1900, var popplarna längs muren och solterrassen bland de första träden som planterades. Under en lång period var de till och med formklippta. Den delen av allén är över 120 år gammal. För att vara poppel, som inte brukar bli så gamla, är det en anmärkningsvärd ålder. Åldern har tagit ut sin rätt.

Märkta av tidens tand

Fastän träden stod kvar med en åldrad värdighet var de försvagade, märkta av tidens tand. De hade till exempel svampangrepp på grund av den intensiva beskärningen de fick i sin ungdom.

Vi har under de senaste åren vårdat dem för att förlänga deras liv, men 2022 var det dags för en generationsväxling. Det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp.

Vi planterar för framtiden

Vi har tagit bort den äldsta trädraden mot muren och vi kommer att ersätta den med nya träd för att bevara denna fantastiska trädstruktur för framtida generationer. Vi kommer också göra nya växtbäddar med en uppbyggnad av marken som ger de nya träden så bra förutsättningar som möjligt – så de kan stå kvar minst lika länge som föregångarna.

Tjalmargatans dagvattenpark

En planritning över dagvattenparken som visar sänkan, omgivande grönska samt gångvägar

Ritning som visar ungefär hur Tjalmargatans dagvattenpark kommer att ser ut. Klicka för större bild.

Det som idag ser ut som en rivningstomt kantad av vackra popplar i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan, ska snart bli en dagvattenpark - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Klart innan årsskiftet 2022 - 2023

Vi börjar arbetet med att anlägga sänkan och parken i början av september och räknar med att markarbetena och reningsanläggningen är klar innan jul. Till sommaren 2023 ska vi få parken att börja grönska också.

Marielundsvägen får nya träd

Under hösten 2021 fällde vi träden i Marielundsvägens allé längs gång- och cykelstråket mellan Skolgatan och Brunflovägen. Då beredde vi också marken för nyplantering. Våren 2022 kommer vi att plantera tallar i den nya allén. Tallen är en karaktärsväxt för Storsjöbygden och de nya tallarna kommer att smälta in fint med tallarna som växer ovanför Skolgatan.

Marken under träden blir ingen vanlig gräsmatta. Där kommer vi att anlägga ängsmark och så ängsblommor för att gynna fjärilar, humlor och andra pollinerare.

En man och hans hund på promenad i allén i höstfärger.

Allén längs Marielundvägen med de gamla träden

Ängsmark längs Fagerbacken

Blåklint och vallmo i närbild


Längs Fagerbacken från Lillsjön och mot stan anlägger vi ängsmarker istället för artfattiga gräsmattor.

Vi har sökt pengar från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen, s.k. LONA-bidrag, för att ta bort de kortklippta gräsytorna längs Fagerbacken, och i stället anlägga äng för att gynna pollinerande insekter. Vi började med de första kvarteren från Lillsjön och upp till Odenskogsvägen, på ena sidan gång- och cykelvägen. Vi grävde bort matjorden och lade dit en magrare sand- och grusblandning. Därefter sådde vi med en ängsfröblandning.

Dessa ängar kommer sedan att skötas på samma sätt som ängar, vi slår och samlar upp gräset för att gynna de blommande växter vi sått. 

Arbetet påbörjades hösten 2020.

Detta är ett LONA-pollineringsprojekt med bidrag från Naturvårdsverket.

Läs mer om LONA

En logotyp med texten "Lokala naturvårdssatsningen"

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Tillsammans med Jämtkraft och Läns­styrelsen arbetar vi för att öka den biologiska mångfalden i kraftlednings­gatorna. Vårvintern 2020 högg vi ut en del i kraftledningsgatan i kanten av Lillsjöns naturreservat, för att skapa en bättre livsmiljö för Violett guldvinge - en fjäril som anses vara starkt hotad. Den finns dock kvar i Jämtland, Ångermanland och Västerbotten.

Vi kommer att fortsätta arbetet i kraft­ledningsgatan mellan campingen och E 14 där det finns fler arter som vi vill gynna.

En logotyp med texten "Lokala naturvårdssatsningen"
Sidan uppdaterad 2023-03-16