Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt

Servitut innebär rättighet för en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Ledningsrätt och nyttjanderätt är andra rättigheter som kan finnas på en fastighet.

Servitut

Det finns två typer av servitut - avtalsservitut och officialservitut. Den kommunala lantmäteri­myndigheten hanterar officialservitut, medan det statliga lantmäteriet ansvarar för att skriva in avtalsservitut i fastighetsinskrivningen.

Avtalsservitut​

Ett avtalsservitut upprättas mellan fastigheternas ägare. För att vara giltigt som servitut måste avtalet innehålla vissa moment. Dessa moment finns specificerade i fjortonde kapitlet i jordabalken.

För att säkerställa att ett servitut kommer att gälla även om fastigheterna byter ägare kan man skriva in servitutet i fastighetsregistret. För att skriva in servitut i fastighets­registret vänder du dig till fastighetsinskrivningen på det statliga lantmäteriet.

Ansök om inskrivning av avtalsservitut och nyttjanderätt (statliga Lantmäteriet)

Officialservitut​

Att skapa ett officialservitut är ett myndighetsbeslut, till skillnad från avtalservitut. Official­­servitut grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastighetsägare, men kan också upplåtas även om parterna inte är överens. I så fall ställs dock krav på att vissa villkor är uppfyllda.

Ett officialservitut skapas genom att kommunens förrättningslantmätare utför en lant­mäteri­förrättning, närmare bestämt en fastighetsreglering.

Lantmäteriförrättning

Om du vill ansöka om officialservitut så är det den kommunala lantmäterimyndigheten du ansöker hos. Du ansöker då om en lantmäteri­förrättning och kryssar i rutan "Fastig­hets­reglering".

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ledningsrätt

Rättighet att utnyttja någon annans fastighet för till exempel el- eller vattenledningar kallas ledningsrätt. Man kan bara få ledningsrätt för vissa typer av ledningar. Ledningsrätt innebär vanligtvis rätt för en så kallad ledningshavare att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar av något slag på annans fastighet.

Om du vill ansöka om ledningsrättsförättning så är det den kommunala lantmäteri­myndig­heten du ansöker hos. Du ansöker då om en lantmäteri­förrättning och kryssar i rutan "Ledningsrätts­förättning".

Ansökan om lantmäteriförrättning

Nyttjanderätt

Rätt för en person att använda någon annans fastighet, så kallad nyttjanderätt, kan avse hela eller delar av fastigheten. Nyttjanderätt kan vara begränsad till vissa ändamål, till exempel jakt, och är begränsad i tiden.

Nyttjanderätt är ett avtal mellan en person och en fastighetsägare, som dock kan skrivas in i fastighetsregistret om rättighetshavaren vill säkerställa att nyttjanderätten finns kvar även vid ägarbyte. För att skriva in nyttjanderätt i fastighetsregistret ska du vända dig till fastighets­inskrivningen på det statliga lantmäteriet.

Ansök om inskrivning av avtalsservitut och nyttjanderätt (statliga Lantmäteriet)

Vad kostar det?

Hur mycket ditt ärende kostar beror på hur mycket tid lantmätaren behöver lägga ner på ditt ärende. Du betalar per timme, men för vissa standardförrättningar kan du få ett fast pris på förhand.

Kartor, mättjänster och lantmäteri
Prislista och taxor för 2021 Pdf, 86.2 kB.

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du vill veta mer om fast pris för förrättningar.

Handläggning

Handläggningstid för förrättning gällande nybebyggelse för permanentbostad är cirka 120 arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättnings gällande fastighetsbildning av vikt för näringslivet är cirka 180 arbetsdagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-23